Tàu bị lắc đến góc lớn làm cho hàng rời đổ dồn vể phía bên mạn đang nằm phía dưới. Momen nghiêng do hàng rời dịch chuyển có khi đạt giá trị lớn và tạo nên nguy hiểm cho tàu.

Bơm chìm ebara

Khi kiểm tra tính ổn định tàu chở hàng rời, người thiết kê tàu nhất thiết phải tính đến mọi nguy hiểm mà hàng rời có thể gây ra trong suốt quá trình vận chuyển. Khi rót hàng rời vàu tàu, ví dụ hạt, dù thực hiện cẩn thận cách mấy vần không thể nào lấp đầy chồ trống giữa mặt lớp hạt và trần khoang hàng. Chiều cao trung bình của khoảng cách này tính theo công thức kinh nghiệm:

h=h1 + 0,75 (d- 600) (mm)

 

trong đó hj – chiểu sâu khỏang trống chuẩn (mm), d – chiểu cao kết cấu chịu lực của mặt trần (mm). Giá trị hj đọc theo bảng, phụ thuộc vào ỉ – khoảng cách từ vách dọc miệng hầm hàng đến vị trí xác định hj.

Bảng 2.3

i 1 o.$ 1 1.0 1.5 2.0 1 2.5 5.0 1 5.5 4.0
Aj 1 570 1 5 30 500 480 1 450 440 1 450 450
1 1 4.5 1 5.0 5 5 0.0 1 0.5 7.0 1 7 5 8.0
hi 1 450 1 450 450 470 1 490 520 1 550 590

 

 

Máy bơm điện chữa cháy ebara

Trường hợp khi chất thật đầy, mặt hàng rời tạo với mặt bằng góc 30°, có thể coi không còn khoảng trống trong tính toán.

Kiểm tra tính ổn định tàu chở hàng rời theo một trong hai cách thường dùng sau.

Phương pháp gần đúng: coi đường cong ổn định tĩnh, xây dựng trên cơ sở giả thuyết trọng tâm hàng nằm ở tâm thể tích của toàn thế khoang chứa hàng.

Phương pháp chíùnh xác: đường cong ổn định tĩnh được xây dựng xuất phát từ vị trí thực tê trọng tâm của hàng rời, có xét đến khoảng trống dưới boong. Trong trường hợp này còn phải tính cả thành phần xê dịch thắng đứng của hàng rời. Thành

Máy bơm chữa cháy ebara


Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ