Tạl nhiệt dộ không khí trước phin lọc khí cùa máy nén tăng áp (42°C) trên trục nhiệt độ kè đoạn thẳng song song VỚI trục tung cát đường áp suất cháy lớn nhất 140kG/cm2, tạl điểm cát này kè đoạn thảng nằm ngang, cắt trục hiệu chinh áp suất sẽ tim dược glá trị áp suất cháy lớn nhất giảm do ành hường cùa lìhlệt dộ không khí trước phin lọc khí là 5,3kG/cm2 (đường nét đứt).

Xem thêm: Máy bơm bù áp chữa cháy

Tương tự, tạl nhiệt độ nước vào làm mát sinh hàn khí tăng áp (40°C) và áp suất cháy lớn nhất (140kG/cm2) cùng tìm được mức độ tăng áp suất cháy lớn nhất do nhiệt độ nước vào làm mát cho sinh hàn khí tăng áp tăng là: -l,7kG/cnr.

Như vậy do nhiệt độ của không khí trước phin lọc và nhiệt dộ nước vào làm mát sinh hàn khí tăng áp tăng làm cho áp suất cháy lớn nhất glàm một gỉá trị: Apmax = 5,3kG/cm2-l,7kG/cm2=3,6kG/cm2.

Nếu động cơ làm việc trong diếu kiện tiêu chuẩn như khi thừ động cơ trên bệ thừ thi áp suất cháy lớn nhất cùa dộng cơ sẽ là:Pmax= 140kG/cm2+3,6kG/cm2=143,6kG/cm2.

– Hiệu chỉnh áp suất cuối quá trình nén

+ Ảnh hưởng cùa nhiệt độ không khí trước phin lọc khí cùa máy nén tăng áp việc xác định mức độ thay đổl áp suất cuối quá trình nén trong xilanh động cơ do ành hường của nhiệt độ không khí trước phin lọc khí cùa máy nén tăng áp, được xác định trên đổ thị 1.20. Tạl nhiệt độ không khí trước phin lọc máy nén tăng áp lã tj.h= 42°c, glá trị pcom =110 kG/cnr sẽ xác định được mức độ giảm áp suất CUỐI quá trình nén do nhiệt dộ không khí trước phin lọc khí cùa máy nén tăng áp tăng là 5,6kG/cm2. Tham khảo: Bơm điện chữa cháy

+ Ảnh hường của nhiệt độ IÌUỚC vào làm mát cho sinh hàn khí tăng áp.Tương tự như vậy, căn cứ vào áp suất CUỐI quá trình nén pcom = 110 kG/cm2, nhiệt dộ nước làm mát vào sinh hàn khí.

Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí trước phin lọc khí của máy nén tăng áp - 1 Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí trước phin lọc khí của máy nén tăng áp

Tăng áp tn= 40°c sẽ xác định được mức độ tăng áp suất CUỐI quá trình nén do nhiệt độ nước làm mát vào sinh hàn khí tăng áp tăng là: -2,5kG/cm2.

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm điện chìm ly tâm

Như vậy, nếu động cơ làm việc trong điếu kiện giống như khl thử dộng cơ trên bệ, thi áp suất CUỐI quá trinh nén của động cơ: pcom=l 10 + 5,6 -2,5=113,1 ỊkG/cm2]

Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí trước phin lọc khí của máy nén tăng áp - 2 Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí trước phin lọc khí của máy nén tăng áp - 3

 + Ảnh hường cùa nhiệt độ không khí trước phin lọc khí cùa máy nén tăng áp

Căn cứ nhiệt độ không khí trước phin lọc khí là 42°c, áp suất khí táng áp là 2kG/cm2, trên đố thị 1.21 xác định dược mức độ giảm áp suất khí tăng áp do nhiệt dộ không khí trước phin lọc khí tăng là 0,145kG/cm2. Có thể bạn muốn biết: Máy bơm nhiệt công nghiệp

+ Ảnh hưởng của nhiệt độ nước vào làm mát cho sinh hàn khí tăng áp.Căn cứ vào nhiệt độ nước vào làm mát cho sinh hàn khí tăng áp (40°C) và áp suất khí tâng áp (2kG/cm2), sẽ tim dược mức độ tăng áp suất khí tăng áp do nhiệt dộ nước vào làm mát cho sinh hàn khí táng áp tăng là: -0,lkG/cm2.

Như vậy, nếu động cơ làm việc trong diếu kiện giống như khl thử dộng cơ trên bệ thi áp suất khí tăng áp là: 2+0,145-0,1= 2,045 [kG/cm2]- Hiệu chỉnh nhiệt độ khí xả

+ Ảnh hường cùa nhiệt độ không khí trước phin lọc khí của máy nén tâng ápTương tự như trên, dựa vào đổ thị 1.22 sẽ tim dược glá trị tăng nhiệt độ khí xà do ảnh hường của sự tăng lìhlệt dộ không khí trước phin lọc khí của máy nén tăng áp là -29°c.

+ Ảnh hường cùa nhiệt độ nước vào làm mát cho sinh hàn khí tăng áp.Tương tự như trên, dựa vào đổ thị 1.22 sẽ tim dược glá trị tăng nhiệt độ khí xà do ảnh hường của sự tăng nhiệt độ nước vào làm mát cho sinh hàn khí tăng áp là -6°c. Như vậy, nếu động cơ làm việc trong diếu kiện giống như khl thử dộng cơ trên bệ thi nhiệt dộ khí xà của động cơ là425°c – 29°c – 6°c = 390°c.

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm chìm trục đứng

Sau khỉ hiệu chinh các thông số: pmax, pcom, pta, tkx> có thế thấy rằng khi:

– Tăng nhiệt độ nước vào làm mát cho sinh hàn khí tăng áp sẽ làm tăng các thông số áp suất: pmax> Pconv Pta> và nhiệt dộ khí xà của dộng cơ cũng tăng.-

Tăng nhiệt độ không khí trước phin lọc khí cùa máy nén tăng áp hay nhiệt độ buồng máy táng sẽ làm cho tất cà các thông số áp suất: pmax, Pconv Pta giảm, nhưng nhiệt độ khí xà tăng.

– Ảnh hường do tăng nhiệt dộ không khí trước phin lọc khí cùa máy nén tăng áp lớn hơn ảnh hường do tăng nhiệt dộ nước vào làm mát sinh hàn khí tăng áp.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ