Bơm chìm nước thải ebara

Với tàu có chiểu cao mạn khô thấp, ứng với trạng thái khai thác, ví dụ trong trường hợp D = const, góc tại đó mép boong chạm nước, sẽ nhỏ. Sau khi mép boong nhâĩn chìm trong nước, chiểu rộng thực tê của đường nước nghiêng bị thu hẹp, dẫn đến momen quán tính đường nước nhỏ, bán kính tâm nghiêng BM ở góc nghiêng lớn này không còn lớn. Điều này dẫn đến hiện tượng, tay đòn GZ giảm nhanh, góc lặn nhỏ. Cũng với tàu có D tương đương song chiều cao mạn khô lớn hơn trường hợp nêu trước, khi mép boong tàu trước đẫ chạm

Bơm chìm nước thải hiệu ebara

nước, mạn của tàu kể sau vẫn là bức tường chắn nước. Chiều rộng tàu tức thời của tàu thứ hai này lớn hơn giá trị trước đó, và như vậy momen quán tính vẫn đang theo xu hướng tàng, kéo theo GZ chưa muốn giảm nhanh như trường hợp kể trên.

Tại các góc nghiêng nhỏ tay đòn ổn định của tàu mạn khô thấp và tàu tương ứng song mạn khô lớn không khác nhau. Sau góc boong chạm nước của tàu mạn khô thấp sự cách biệt của GZ rõ dần, tàu với mạn khô lớn có GZ cao hơn, và góc lặn lớn hơn.

Ảnh hưởng thượng tầng

Với thượng tầng có kết cấu các vách ngoài đủ kín nước, ảnh hưởng thượng tầng không khác nhiều so với ảnh hưởng chiều cao mạn khô.

Ảnh hưởng xê dịch hàng rời.

Bơm nước thải ebara

bẳng ban đầu. Điểu này phụ thuộc vào tương quan độ lớn của momen phục hồi so với momen nghiêng.

Ỗn định động

Tính ổn định tàu xét trong điểu kiện momen ngoại lực tác động lên tàu dưới dạng động sẽ được gọi là ón định động. Tác động động của momen ngoại lực thế hiện ở tốc độ tàng trưởng của nó. số đo ổn định động là công sinh ra để thắng công ngọai lực và đưa tàu đã bị nghiêng đến góc khá lớn quay trở vể vị trí cân bằng ban đầu lúc ngoại lực không còn tác động.

 Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ