Bơm dẩu bôi trơn xiỉanh

Hiện nay các dộng cơ dlesel thấp tốc thường trang bị một trong hai loại bơm dấu bôl trơn cho xllanh: kiểu cơ khí và kiểu điểu khiển diện từ loại Alpha. Xem thêm: Ứng dụng của bơm ly tâm

Trên thân mol xllanh động cơ có một hàng lỗ đê’ dấu bôl trơn phun vào xllanh. Dấu bôi trơn xllanh được phun vào xllanh qua van một chiểu khi các xéc măng đỉ qua hàng lỗ này. Xéc măng sẽ gạt dầu bôl trơn cho toàn bộ xllanh.Hệ thống bôi trơn xllanh còn trang bỊ thiết bị cảm ứng phát hiện không có dẩu vào bôl trơn xllanh. Trong trường hợp dộng cơ đang làm việc mà không có dấu nhờn vào bôl trơn cho xllanh, thì hệ thống này sẽ báo động.

Màng dẩu bôi trơn xỉlanh

Để toàn bộ bể mặt của xllanh được phủ một mãng dấu bôỉ trơn và xllanh không bị màl mòn, ăn mòn thì phải đàm bào các diều kiện sau:

Xem thêm: Bơm ebara dwo 150

– ‘Ihòỉ điềm phun dầu nhờn vào xllanh phải chính xác.

– Loại dầu bôl trơn và hàm lượng kiểm trong dấu bôi trơn phàl phù hợp VỚI loại lìhlên liệu dùng cho động cơ.

– Nếu thay mới xllanh và xéc măng thì phải chạy “rà” và tăng dấu bôi trơn xlỉanh theo đúng quy trình.

– Lượng dầu bôi trơn xllanh phàl đúng theo chỉ dẫn của nhà máy chế tạo động cơ. Ngoài ra, lượng dẩu bôi trơn xilanh phàl diếu chinh phù hợp VỚI chế dộ khai thác, tinh trạng thực tế của xllanh, xéc măng (thu được qua kiểm tra tình trạng của xilanh qua cùa quét) và kinh nghiệm khai thác động cơ.

– ĐỐI VỚI bơm dấu bôl trơn kléu cơ khí có thiết bị hâm, thì phải hâm dấu khi nhiệt độ buổng máy dưới 30°c.

Dầu bôi trơn xỉlanh

Có thể bạn nên biết: Ebara dw vox

Dầu bôl trơn xỉlanh nên dùng loại có độ nhớt SAE 50. Nóỉ chung, dấu bôl trơn xllanh có hàm lượng kiềm (TBN) dưới 40 dược dùng cho các động cơ sừ dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (dưới 1,5%) và dấu bôl trơn xllanh có TBN khoảng 70 dùng cho các động cơ sù dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn.

Kinh nghiệm khai thác dộng cơ cho thấy dấu bôl trơn có TBN70 vãn có thể sừ dụng cho các dộng cơ sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. Nghĩa là có thể sử dụng dẩu bôi trơn xllanh có hàm lượng kiểm là 70 cho động cơ sử dụng bất kế loại nhiên liệu nào. Nhưng một vàl loại dầu bôl trơn xllanh có hàm lượng kiểm cao không phù hợp VỚI: nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp và một vàl loại nhiên liệu dlesel.Sự không tương thích giũa dấu bôl trơn xllanh và nhiên liệu như vậy sẽ phát hiện được khi kiểm tra tình trạng xllanh qua cửa quét. Trong trường hợp như vậy nên dổl sang loại dầu bôl trơn xllanh có hàm lượng kiểm thấp hơn (TBN40)

Suất tiêu hao dầu bôi trơn xilanh

Những hướng dãn sau được dựa trên kinh nghiệm khai thác dộng cơ và được xem là tiêu chuẩn thiết kế riêng cho các động cơ của công ty MAN-B&w loại MC(-C) phù hợp VỚI chất lượng nhiên liệu hiện nay và điếu kiện khai thác.Nhũng khuyến cáo này có glá trị cho các động co lal chân vịt định bước và biến bước.

Xem thêm: Ebara best one

Chạy urà”: Suất tiêu hao dầu bôl tron xllanh trong thời gian chạy “rà”, sau chạy “rà” và thời gian glàm dẩn lượng dầu bôl tron cho xỉlanh đến glá trị binh thường phàl tuân theo đúng quy trình.2. Suất tiêu hao dầu bôi ươn xilanhKhl động co làm việc ổn định, suất tiêu hao dấu bôl tron xllanh thường có hal mức cho trong bàng3.4 và 3.5, các số liệu này chỉ có tính chất hướng dẫn.

Bơm dầu bôi trơn xilanh

Bàng 3.4 Mức đặt dầu bôỉ tron xllanh cùa bom dấu bôl tron xỉlanh kiểu co khí: S-MC(-C) engine L-MC(-C) engine K-MC(-C) engineMuc dat caban 1,5g/kW-h (1.1 g’BHP-h) 1.2g/kW-h (0.9 g’BHP-h)Muc dat oho nhat 0.95g/k\V-h (0.7 gT3IIP-h) 0.8g/kW-h (0.6 g/BIIP-h)

Bơm dầu bôi trơn xilanh - 1

Bang 3.5 Mite dSt dau boi tron xllanh cua bom dau boi trail xilanh kleu dlen tu loal Alpha: S-MC(-C) engine L-MC(-C) engine K-MC(-C) engineMuc d^t ca ban 1.4glcW-h (1.1 g/BHP-h) l.lglcW-h (0.9 g/BHP-h)Muc d?t nho nhat 0,85g/kW-h (0.7 g/BHP-h) 0,7g/k\V-h (0.6 g/BHP-h)

NhQng gia trl tren dung cho vlec tinh lu’ong dau boi tron xllanh tu’ong duong vdl suat tleu hao co ban va suat tleu hao nho nhat khl khai thac dong co d toe do djnh mite.3. Tinh suat tleu hao dau boi tron xilanh o toe do dlnh mite Lượng tiêu hao dấu bôl tro’11 cho một xilanh trong một ngày có thế dược tính như sau:Trong đó:Q<lm: Lượng tiêu hao dầu nhờn cho một xllanh 0 chế độ định mức [lít/ngày/xilanh]Gc|,: Suất tiêu hao dấu nhờn xllanh co bàn [g/kw.h]Nl<jm: Công suất chi thị cùa dộng co ờ chế độ định mức [kw]1: Số xllanh cùa dộng cop: Khói lượng riềng của dấu bôl tron xllanh [kg/lít]. Tham khảo: Ebara best 2Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ