data link configuration. Đường nước có thể mở đầu vào sườn 0 và kết thúc tại sườn cuối cùng theo sơ đồ. In the field that the limits of the limits, examples from 0 to L or from -L / 2 to + L / 2 is the fact of the limits, correct to the boundary water. The common case, later after the sine start 0, cho những con đường dưới nước của tàu thường gặp và khởi đầu sau sườn 0 nước trong to hơn mực nước. The end point of the water at the arrows will be similar.

 

In the non standard fields are required to adjust the operating system. Spacping scal คำนวณ at the region and arrows adjusted, deleting the integer systems, according to the method of the Simpsons or the Simpson method is a change instead.

Ebara

Dừng các đường nước từ điểm sau cùng đến O:

Al = 2 ‘3 ^ 1 U J * + 2y ° + 2 >c J

Dừng đường nước từ sườn 8 đến đầu đầu tiên:

2 (\ 1 ‘S

a 2 = 2. = ¿2 ị} \ + 2y 9 + ^ y w

Nêu ký hiệu:

kl = dl / dvàk2 = d2 / d có thể viết dl = kl.d vàd2 = k2.d. Biểu thức AI và A2 trở thành:

Bơm nước ebara

 

Momen quán tính mặt đường nước dọc tàu Ox được gọi là momen quán tính ngang tính theo công thức:

IT = 2\[ịýdx

Nêu thay Y = (l/3)y3 vào vị trí của y tại công thức (a), công thức tính IT có dạng:

/f                            +                                                                                    (1.35)

ví dụ 4: sử dụng các công thức từ (a) đến (f) xác định đặc trưng hình học đường nước thứ 4 tàu vận tải đi biên. Nửa chiểu rộng tàu đo tại các sườn tính toán được trình bày tại cột hai bảng 5 sau. Tàu dài L = 5 2,5Om. Khoảng sườn L /10 = 5;25m

Bơm nước công nghiệp ebara

Hệ số hiệu chỉnh sử dụng trong bảng tính: kl = dl/d = 2.39/5.25 = 0.456; và k2 = d2/d = 1

Bảng 1.5Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ