Trên thị trường nhiên liệu th glớl hiện nay, người ta không thê’ kiểm soát dược hàm lượng nước, các tạp chất bấn khác có trong nhiên liệu. Nên việc tách các tạp chất bẩn có kích thước nhỏ ra khòl nhiên liệu bâng các máy lọc ly tâm sù rất khó, do dó trong hệ thống lọc nhiên liệu phàl có thêm các thiết bị phụ.

Phin lọc tinh

Phin lọc tinh được láp đặt ngay sau máy lọc ly tâm hoặc trên đường óng chính cấp nhiên liệu đến động co. Phin lọc tinh có nhiệm vụ loại bò các tạp chất rắn có kích thước nhò tól 5pm, mà máy lọc ly tâm không có khà năng loại bò. b.

Tham khảo: Máy bơm tăng áp công suất lớn

Super decanter

Nguyên tắc làm việc của thiết bị này giống lìhií “két láng”, mục đích chính của thiết bị này là loại bò bớt các tạp chất bẩn trong nhiên liệu trước khi làm sạch nhiên liệu bàng máy lọc ly tâm.

Hâm nhiên liệu trước bơm cao áp

Chất lượng phun nhiên liệu không nhũng phụ thuộc vào bơm cao áp, VÒI phun, áp suất phun, kết cấu buồng đốt,… mà còn phụ thuộc vào độ nhớt cùa nhiên liệu.

Vì vậy nhiên liệu phải dược hâm trước khl đến bơm cao áp, dế nhiên liệu có dộ nhớt phù hợp.

Nhiệt dộ hâm nhiên liệu thấp, dộ nhớt của nhiên liệu cao sẽ làm cho chất lượng phun sương cùa nhiên liệu giảm, chất lượng hòa trộn giũa nhiên liệu và khí nén trong xllanh không đống đểu. Kết quà là quá trình cháy kéo dàl, một số thành phán có trong nhiên liệu (C, s,…) không cháy hết tạo thành cặn các bon, ô xlt lưu huỳnh bám trên rănh xéc măng, đinh plston. Đó chính là nguyên nhân gâv ra hiện tượng Iiìàl mòn, ăn mòn xllanh, xéc măng, rỗ bẽ’ mặt đếxupap xà,…

Xem thêm: Máy bơm nước giếng khoan 2 đầu

Nhiệt độ hâm nhiên liệu thấp còn làm cho áp suất phun nhiên liệu tăng do dộ nhớt của nhiên liệu cao, dẫn đến tình trạng quá tàl vé cơ cho hệ thống nhiên liệu.Hấu hết các hộ thống nhiên liệu đểu được hâm báng hơl của nổl hơl. Độ nhớt cùa lìhlên liệu dược điều chỉnh bâng việc diếu chinh lượng hơi hâm cấp cho báu hâm nhiên liệu.

Phụ thuộc vào độ nhớt của nhiên liệu ờ 50°c, có thể lựa chọn nhiệt dộ hâm nhiên liệu sao cho độ nhớt cùa nhiên liệu tạl VÒI phun khoáng 10-H5mm2/s. Nhùng nhiệt dộ hâm nhiên liệu lớn nhất không dược vượt quá 150°c, đế tránh hiện tượng tăng nhiệt dộ quá nhanh ờ bầu hâm. Hình 1.8 là đổ thị cho phép lựa chọn nhiệt dộ hâm cho nhiên liệu. Ví dụ dộ nhớt của nhiên liệu ờ 50°c là 380mm2/s thi nhiệt dộ hâm nhiên liệu khoảng 133°0150°C

Kinh nghiệm khai thác cho thấy độ nhớt cùa nhiên liệu không được quá thấp, vi khi đó sẽ ảnh hường trực tiếp đến chất lượng phun sương, chức năng bôi tron cùa nhiên liệu cho bơm cao áp và VÒI phun. Độ nhớt cùa nhiên liệu sau bấu hâm có thể chấp nhận đến 20mm2/s.

LƯU ý: Không được hâm các đường ống nhiên liệu khỉ đang chuyển từ nhiên liệu nặng sang nhiên liệu nhẹ và khi động cơ đang dùng nhiên liệu nhẹ.

Nếu trong trường hợp động cơ đang sử dụng lìhlên liệu nhẹ mà các đường óng nhiên liệu vãn dược hâm, sẽ làm cho dộ nhớt cùa nhiên liệu giảm xuống quá thấp, kết quà là làm mất chức năng bôỉ trơn của nhiên liệu cho bơm cao áp, làm cho ma sát tăng, do dó tăng nguy cơ bỊ kẹt plston bơm cao áp, hòng các gloăng cao su làm kín của bơm cao áp.

Hâm nhiên liệu khi động cơ không làm việc

Khỉ dộng cơ dừng, bơm tuần hoãn vẫn phài làm việc và hâm nhiên liệu đế đàm bào nhiên liệu trong toàn bộ hệ thống luôn được hâm nóng, kế cà nhiên liệu trong bơm cao áp và VÒI phun. Tuy nhiên, nhiệt độ hâm nhiên liệu có thể thấp hơn nhiệt độ nhiên liệu khỉ dộng cơ làm việc khoáng 20°c, tương đương độ nhớt cùa nhiên liệu khoáng 30mm2/s.

Hâm nhiên liệu trước khi khởi động động cơ

Tham khảo thêm: Máy bơm nước dùng cho giếng khoan

Nếu dộng cơ vẫn sử dụng nhiên liệu nặng trước khl dừng, và nhiên liệu nặng vẫn đang tuấn hoàn trong hệ thống, thì trước khi khởi dộng động cơ một glờ phàl tăng nhiệt dộ hâm nhiên liệu lên báng VỚI nhiệt dộ của nhiên liệu như khi dộng cơ dang làm việc bình thường, dể đàm bào độ nhớt của nhiên liệu trước bơm cao áp đạt được glá trị cho phép khỉ khờỉ động dộng cơ.1.3.5 Áp suất nhiên liệuÁp suất nhiên liệu trên đường ống chính cấp cho bơm cao áp phải nằm trong khoáng (7-H8)kG/cm2.

Duy trì áp suất cùa nhiên liệu trong khoảng này để tránh hiện tượng bay hơl nhiên liệu và tạo ra các túi hơi trong hệ thống nhiên liệu. Nhiệt dộ cùa nhiên liệu có théduy trì tốl đa là 150°c.Khl động cơ dừng, bơm cấp nhiên liệu không cẩn chạy.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ