Thực tế khai thác động cơ cho thấy rằng các điều kiện bên ngoài: sóng, gió, tình trạng vò tàu, chân vịt, hành hàl trong vùng nước nông, quá trình tăng tốc dộng cơ đéu ành hường trực tiếp đến đặc tính chân vịt. Xem thêm: Máy bơm nước nóng ebara

Trong quá trình khai thác động cơ, một số thông số chính cùa dộng cơ sổ thay đól do ành hường của các điều kiện bên ngoài như trên, hoặc do tình trạng kỹ thuật cùa động cơ: xllanh, bơm cao áp, VÒI phun, tua bln tăng áp … Vi vậy, phàl thường xuyên kiểm tra, phân tích các thông số cùa dộng cơ dể đánh gỉá:

  • Chất lượng quá trình cháy trong xllanh động cơ.
  • Tình trạng kỹ thuật của các xllanh, xéc măng, xupap,….
  • Tình trạng chung cùa động cơ.

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm nước ebara

việc thường xuyên phân tích, đánh glá các thông số của dộng cơ có thể phát hiện các nguy cơ gây hư hòng và có thể đùa ra biện pháp khác phục kịp thời, dể hạn chế các sự cố cho động cơ. Những thông số chính sau cẩn phải thường xuyên theo dồi, kiểm tra, phân tích: Tốc dộ động cơ; Áp suất chi thị trung binh; Áp suất CUỐI quá trình nén; Áp suất cháy lớn nhất; Chi số thanh răng bơm cao áp; Nhiệt dộ khí xà; Áp suất khí tăng áp; Nhiệt dộ khí tăng áp; Tốc dộ tua bin; Ảp suất khí xà sau tua bin;  Nhiệt độ không khí trước phin lọc máy nén; Độ chềnh áp suất trùớc-sau phin lọc máy nén; Độ chềnh áp suất khí táng áp trước-sau sinh hàn khí tăng áp;…

Đổ thị công chỉ thị và đồ thị công khai triển – Đó thị công chỉ thị

Đổ thị công chi thị mô tà mối quan hệ giữa áp suất khí trong xllanh VỚI thể tích của xỉlanh trong một chu trinh làm việc của xllanh. ĐỐI VỚI động cơ diesel thấp tốc có thể đo đổ thị công chi thị trực tiếp trên dộng cơ, hoặc có thể xây dựng bàng tính toán. Nếu đổ thị công chỉ thị được do trực tiếp trên động cơ báng thiết bị do dó thị công thì được gọl là dổ thị công chì thị thực tế. Tham khảo: Phớt máy bơm ebara

Hình 1.2 là thiết bị do đổ thị công chì thị hay còn gọl là “Indicator”. Diện tích đổ thị công chỉ thị biếu dlẻn phẩn công chì thị sinh ra trong xllanh động cơ sau một chu trình làm việc cùa xllanh đó.

Để do được đố thị công chi thị của dộng cơ có thể làm như sau:

  • Khl dộng cơ đang làm việc ổn định, mờ-dóng van chì thị của xllanh muốn đo vàl lấn để xà hết muội bám trong van chi thị.
  • Lắp đáu nốl 5 VỚI van chỉ thị của xllanh cẩn do của động cơ.
  • Lắp dây 6 vào cán dẳn dộng trên động cơ, cán này chuyển động theo đúng nhịp chuyển dộng của piston động cơ.
  • Mờ hết cờ van chì thỉ của dộng cơ.

Có thể bạn quan tâm: Đại lý bơm ebara

Hỉnh 1.3 Đồ thị công chì thị và khai ưién cùa động cơ MAN-B&WIoạiK-MC/MC-C; L-MC-Cc Cuối quá trình nén 2 Bắt đầu chảy 2,. Áp suắt cháy lớn nhắt b. Xupap xà mờ; a. cửa quét đóng

LÚC này khí cháy trong xỉlanh động cơ thông VỚI xllanh của thiết bị đo qua đấu nối 5. sự thay đổi áp suất khí cháy trong xllanh động cơ và do sức căng cùa lò xo 4 làm cho piston 3 chuyển động, klm 2 sẽ dịch chuvến lên xuống. Trên trống 1 dã gán sần một băng giấy, trống 1 quay do dây 6 bị kéo. Kim 2 sẽ vẽ lên băng giấy trên trống 1 dổ thị công chỉ thị như hình 1.3

Hình 1.3 là đổ thị công chi thị và khai triển của dộng cơ MAN-B&W loại K-MC/MC-C; L-MC-C. ĐỐI VỚI loại dộng cơ này, thời điểm bắt đầu cháy xày ra ngay tạl điểm chết trên (ĐCT). Nhũng VỚI một số loại động cơ khác: MAN-B&W loại S-MC điểm bắt đẩu cháy muộn hon so VỚI ĐCT khoáng 2-ỉ-30gqtk. Để duy trì tốc độ tăng áp suất không quá lớn, hiệu giữa áp suất khí cháy lớn nhất VỚI áp suất CUỐI quá trình nén không nên vượt quá 35kG/cm2. Hình 1.4 là đổ thỉ công chi thị và khai triển của động cơ MAN-B&W loại S-MC.

Sau khl vẽ được đổ thị công chỉ thị, có thề do được diện tích dổ thị công chi thị và do dó tính được công chi thị của tung xllanh.

Xem thêm: Máy bơm ebara indonesia

Căn cứ vào độ dốc, vị trí của đường dàn nờ so VỚI trục tung của dổ thị công chi thị, có thế đánh giá chất lượng quá trình cháy trong xllanh dộng cơ. Nếu dường dãn nờ càng thoải: quá trình cháy trong xllanh càng bị “trẻ”, nhiệt độ khí cháy trong xllanh, phụ tàl lìhlệt của xllanh tăng, hiệu suất, công suất động cơ giâm. Ngược lạl đường dãn nờ dốc: quá trình cháy trong xllanh nhanh, nhiệt độ khí xà giảm, hiệu suất công suất động cơ tăng. Tuy nhiên nếu dường dàn nờ quá dốc: tốc độ cháy quá nhanh, tốc độ tăng áp suất trong xllanh lớn hơn giá trị cho phép, động cơ có thể bị quá tài về ứng suất cơ.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ