Đê sử dụng công thức trên nhất thiết phải biết giá trị của r và V. Vận tốc tàu khi quay vòng được tính bằng số phần trăm vận tốc tối đa; ví dụ 80% vần được dùng trong tính toán, hoặc bẳng vận tốc khai thác thực tế. Bán kính quay vòng được đề cập tại chương “Quay trở tàu”. Bằng các phương pháp kinh nghiệm có thể xác định các đại lượng này, phục vụ công việc tính toán. Theo tổng kết của Firsov, công thức nghiêng nêu trên có thể tính bằng công thức kinh nghiệm:gj/ĨM (2.56)

Máy bơm nước tăng áp ebara

M = 0,233.—.—hẽ- -1 *  * £L 2j (2.57)

GÓC nghiêng vì quay vòng tính theo công thức:
* = W-—

f tính bẳng °. (2.58)

trong đó v0 – vận tốc tàu trước quay vòng, tính bằng (m/s); L – chiều dài tàu tính trên đường nước chở hàng, (m).

Ví dụ v0 nhận bằng 80% vận tốc tối đa của tàu, còn góc tính toán f trong mọi trường hợp không vượt quá 8°.

Tập trung hành khách một bên mạn

Bơm tăng áp ebara

Góc nghiêng do khách tập trung bên mạn không thể vượt quá giới hạn, mà sau giới hạn đó sè xẩy ra sự lo lắng, sợ hăi cho những người đang đứng trên tàu. Theo kinh nghiêm của những nhà hàng hải, góc gây hoảng lọan cho hành khách có thể từ 12° trở đi. Có thể dựa vào kinh nghiệm này, trong các Qui phạm đóng tàu người ta đề xuất góc nghiêng do khách tập trung bên mạn không quá 10°, nhỏ hơn một ít so với góc “sợ

Theo cách này, thể tích phần chìm tàu trong một trạng thái nghiêng được tính bằng phép tích phân, giới hạn từ 0 đến L của tàu, hàm dưới tích phân chính là diện tích các sườn vừa đo. Đây là phương pháp hữu hiệu, dùng phổ biên khi các phương tiện tính chưa phát triển ồ mức cao. Ngày nay người ta không dùng cách tính này.

Bơm công nghiệp ebara

Theo cách này, thể tích phần chìm tàu trong một trạng thái nghiêng được tính bằng phép tích phân, giới hạn từ 0 đến L của tàu, hàm dưới tích phân chính là diện tích các sườn vừa đo. Đây là phương pháp hữu hiệu, dùng phổ biên khi các phương tiện tính chưa phát triển ồ mức cao. Ngày nay người ta không dùng cách tính này.

Toạ độ tâm nổi phần chìm được xác định cho mồi trạng thái nghiêng tàu.

Trong phương pháp này sử dụng sườn vẽ tại tọa độ Tchebyshev để tính toán.

 Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ