hợp này không quá 8°, còn tổng giá trị góc nghiêng do khách tập trung một bên mạn, trên bong dạo và tàu quay vòng không vượt quá 3/4 của góc nhỏ nhất trong các góc kế sau: góc nước tràn vào tàu, hoặc mép boong mạn khô nhúng nước hoặc hông tàu nhô khỏi mặt nước. Trong mọi trường hợp tổng hai góc đẫ để cập không quá 12°.

Máy bơm nước thải ebara

Kiểm tra tính ổn định tàu trong trường hợp khách tập trung bên mạn và quay vòng tàu được thực hiện trên cơ sở giả thiết, tàu không chịu ảnh hưởng của gió và chòng chành trong thời gian này.

Ví dụ 1: Yêu cầu ổn định khi khách tập trung bên mạn cho tàu công tác ven biển. Yêu cầu tính trong phần này được đặt ra trong qui phạm phân cấp và đóng biển vỏ thép, VR.

Máy bơm chìm nước thải ebara

Trong quá trình làm việc của tàu có khả năng các thuyền viên tập trung bên mạn. Trong điều kiện khắc nghiệt nhất cả mười người cùng tập trung sát mạn. Momen nghiêng trong trường
hợp xấu nhất này tính theo hướng dần tại qui phạm sẽ là: Mngl = 0,65 t X l,55m = 1,0075 tm.

Yêu cầu ổn định do tác động đồng thời của momen nghiêng do khách tập trung bên mạn và do tàu lượn vòng tính cho trường hợp:

Mng – Mngi + Mng2 ,(2.59)

trong đó momen nghiêng do lượn vòng tính bằng công thức: <U4A.vjL

Mefữ=———- ^(KG-d/2)

  • ” £ (2.60)

Các phép tính tiếp theo, tính theo bảng, cho ba trường hợp đâ chọn ban đầu.

Bảng 2.2 Tàu nghiêng do khách tập trung một bên mạn

Máy bơm chìm ebara


Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ