hãi”. Ngoài qui định này khi xét góc nghiêng do khách tập trung cần để ý đến giá trị “giới hạn trên” sau đây mà tàu có thể

gặp-

Máy bơm chìm giếng khoan ebara
  • góc nước tràn ff, tại đó nước theo miệng lồ tràn vào tàu,
  • mép của boong mạn khô nhúng nước,
  • hông tàu nhô lên mặt thoáng.

Trong bất cứ trường hợp nào, góc nghiêng khi khách tập trung không được chạm đến một trong các “giá trị trên” vừa

kể.

Theo quan sát, khi tính momen nghiêng do khách tập trung bên mạn có thể sử dụng các dừ liệu thống kê sau:

  • số khách trên một m2 diên tích boong: 6
  • khối lượng khách dùng cho người Việt nam 65kg, trọng tâm cách sàn đang đứng l,lm, trọng tâm người ngồi so với sàn 0,3m.

Trong trường hợp này, vể mặt ổn định tàu phải thỏa măn điều kiện sau:

Bơm giếng khoan ebara
  • tổng cộng góc nghiêng do khách tập trung và nghiêng do tàu quay vòng không vượt quá giới hạn nhất định. Góc giới hạn có thế là góc nhỏ nhất chọn từ góc “sợ hãi”, góc tràn nước, góc mép boong nhúng nước hoặc góc mà hông tàu nhô lên mặt nước.
  • tổng các momen nghiêng do khách tập trung và tàu quay vòng không được vượt quá momen cho phép, nhằm đảm bảo tàu không nghiêng quá hạn định.

Ôn định tàu khách (đi biển) phải được kiếm tra do nghiêng khi quay vòng tại tư thê ổn định. Góc nghiêng trong trường

Bơm chìm giếng khoan ebara


Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ