Công suất là công sinh ra trong một đơn vị thời gian

Công suất có ích của dộng cơ là công suất do được ờ đáu ra cùa trục khuỷu động cơ, là công suất dược sù dụng trực tiếp cho các mục đích như lal máy phát điện, ỉal chân vịt,…. Xem thêm: Catalog bơm nước ebara

Đồ thị 1.11 cho biết sự phụ thuộc của các thông số vào công suất có ích của động cơ.

Trong thực tế, việc tính công suất có ích cùa dộng cơ thấp tốc dược thực hiện bảng các phương pháp sau:

1. Đối với những động cơ không có cơ cấu dẩn động thiết bị đo đồ thị công chỉ thị

Trong trường hợp này công suất có ích của dộng cơ được xác định một cách tương dốl bàng công thức, hoặc dổ thị.a. Xác định công suất có ích của dộng cơ bảng công thức.

Công suất có ích của dộng cơ dược tính công thức sau:

Có thể bạn quan tâm: Bơm chìm nước thải hiệu ebara

Công suất có ích của động cơ Diesel

Ne = K2*n*pe(1.2)Trong đó:Ne: Công suất có ích của xllanh [kw/xllanh hoặc BHP/xllanh) K2: Hằng số xllanh, được xác định bằng công thức:K2= 13,0900” D2”S (1.3)(Nếu đơn vị của Nc trong công thức 1.2 là kw)K2= 17,7974” D2”S (1.4)(Nếu đơn vị của Ne trong công thức 1.2 là BHP)

Trong đó D: Đường kính xllanh ỊmỊS: Hành trình piston [m];n: Tốc độ quay cùa động cơ [v/ph]pe: Áp suất có ích trung bình của động cơ ỊkG/cm2]

Để tính được glá trị pc phàl tính được fị là chi số thanh răng bơm cao áp sau khi đã được hiệu chinh do ành hường cùa nhiệt trị thấp cùa nhiên liệu, điếu kiện khí hậu, tỳ trọng và nhiệt độ hâm nhiên liệu,…fị = fj*K(1.5)K = Kl * K2 ” pl5 (1.6)

Xem thêm: Ebara dwo

Công suất có ích của động cơ Diesel - 1

Trong đó:f, : Chỉ số thanh răng bơm cao áp trung binh của các bơm cao áp K: Hệ số thanh răng bơm cao áp p 15: Tỷ trọng cùa lìhlên liệu ờ 15°cKl: Hẹ số thanh răng bơm cao áp sau khi đă hiệu chinh do ảnh hường của nhiệt trị thấp của nhiên liệu và diều kiện khí hậu.

K2: Hẹ số thanh răng bơm cao áp sau khi đă hiệu chinh do ảnh hường của tỷ trọng nhiên liệu và nhiệt dộ hâm nhiên liệu.

Có thể xác định glá trị của Kl, K2 nếu biết các thông số của nhiên liệu: nhiệt trị thấp, tỳ trọng của nhiên liệu và nhiệt độ nhiên liệu trước bơm cao áp, nhiệt độ của buổng máy, khí tăng áp bâng cách tra trên đố thị 1.12.Kl được xác định nhu’ sau: Xem thêm: Bơm công nghiệp ebara

Nếu không biết lìhlệt trị thấp của nhiên liệu, vẫn có thề xác định được Kl báng cách: trên trục tỳ trọng cùa nhiên liệu, kè đoạn thảng đỉ qua gỉá trị tỳ trọng nhiên liệu và song song VỚI trục tung cắt đường hàm lượng lưu huỳnh tương ứng cùa nhiên liệu (3%). Tại đây kè một đoạn thảng song song VỚI trục hoành cát đường tổng nhiệt độ cùa buồng máy và nhiệt độ khí tăng áp. Tiếp tục kè đoạn thẳng song song VỚI trục tung cắt trục Kl. Đó chính là glá trị Kl cẩn tim (đường nét đứt).Nếu biết nhiệt trị thấp của nhiên liệu, trên trục nhiệt trị thấp kè đoạn thảng song song VỚI trục hoành đỉ qua gỉá trị nhiệt trị thấp của nhiên liệu cát đường tồng lìhlệt độ của buồng máy và nhiệt độ khí tăng áp. Tiếp tục kè đoạn thảng song song VỚI trục tung cắt trục Kl. Đó chính là gỉá trị Kl cấn tim. K2 được xác định như sau:Trên trục tỳ trọng cùa nhiên liệu cùa đổ thị 1.12 kẻ đoạn thảng song song VỚI trục tung đỉ qua glá trị tỳ trọng của nhiên liệu và cắt đường nhiệt độ nhiên liệu trước bơm cao áp, tại đây kè đường thẳng song song VỚI trục hoành cát trục tung tại K2. Đây chính là glá trị K2 cẩn xác định (dường nét dứt).Sau khỉ xác định được Kl, K2 thay vào công thức [1.6], [1.5] sẽ tính được f|.

Công suất có ích của động cơ Diesel - 2

Dựa vào đố thị 1.13 và fj sẽ xác định dược áp suất có ích trung binh pc. Phương pháp xác định pe như sau: từ gỉá trị thanh răng bơm cao áp sau khi dà hiệu chinh (f f) kè đoạn thảng nằm ngang cát dường đặc tính tạl V, tạl đây kè dường thẳng dứng cát trục áp suất có ích trung bình tạl pc> đó chính là áp suất có ích trung bình cẩn tim.  Hình 1.13

Xác định p0 bằng giá trị thanh răng bơm cao áp

Xem thêm: Ebara vietnam

Sau khi xác định được các thông số trên thay vào còng thức 1.2 sẽ tính dược công suất có ích của động cơ.Phương pháp xác định công suất có ích như trên có độ chính xác không cao vì:

– việc đọc chỉ số thanh răng bơm cao áp không chính xác do các thanh răng bơm cao áp luôn dao dộng, vì vậy chi số fị không chính xác.

– Glá trị fj chưa hiệu chinh do saỉ số của tinh trạng kỹ thuật bơm cao áp: piston bơm cao áp bị mài mòn, van hút không kín,… nên công suất tính theo phương pháp trên sẽ lớn hơn so VỚI công suất thực tế của dộng cơ.

– Đố thị 1.13 xác định áp suất có ích trung binh được xây dựng từ khi thừ động cơ trên bộ thừ, do dó các thông số cùa động cơ: tình trạng kỹ thuật cùa hệ thống nhiên liệu, xllanh, xupap xà, tua bin tăng áp, sinh hàn khí tăng áp,… khác so VỚI tinh trạng hiện tạl. Vì vậy glá trị pe xác định dược bàng đổ thị 1.13 khác so VỚI glá trị pe thực tế.’Ihông thường kết quà tính công suất có ích bằng phương pháp này lớn hơn so VỚI công suất có ích thực tế của dộng cơ.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ