Động cơ Diesel thấp tốc có khả năng sử dụng nhiên liệu có chất lượng thấp. Nhiên liệu có các tính chất trong bàng 1.1 có thể sử dụng cho động cơ Diesel thấp tốc.

Nếu nhiên liệu có các thông số lớn hơn các thông số ờ bàng 1.1, đặc biệt là dộ nhớt và tỷ trọng, thì phàl liên lạc VỚI nhà máy chế tạo dộng cơ để dược hướng dẫn chi tiết vé khà năng thay đòi (hoán càl) hệ thống nhiên liệu của dộng cơ trước khi sử dụng loại nhiên liệu này.

Tham khảo: Máy bơm điện chìm ly tâm

Bàng 1.1 Đặc tính của nhiên liệu dùng cho dộng cơ dlesel thấp tốc.

Đặc tính của nhiên liệu dùng cho dộng cơ dlesel thấp tốc.

Nhlên lieu luôn cö nguy cd bi nhlém ban trong suôt quâ trinh: tîï trong nhà méy loc dâu cho den khi nhlên lieu du’oc boni xuong tàu. \ri vây, nhlên lieu phàl du’dc làm sach de loal bô câc tap chat cûng, cûng nhu nude cô trdng nhlên liçu tru’ôc khi dùng.

Tap chat cûng cô trdng nhiên lieu chù yêu là: gi sât, cat, bul ban, càc phu gia cô trdng quâ trinh chu’ng cat dâu mô. Tap chat là chat long chù yêu là nûdc mân, nudc ngot.

Câc tap chat ban trên cô trong nhiên lieu cô thé gây ra:

– H u hông bdm cao âp, vol phun.

  • Tàng mài mòn xllanh
  • Làm rỗ bế mặt cùa đế xupap (valve Seat)
  • Làm bấn xupap, cánh tua bin, nổl hơi khí xà,…

Trên tàu có nhiều thiết bị dế làm sạch nhlên liệu: máy lọc ly tâm, các phin lọc,…

Xem thêm: Bơm ly tâm trục đứng ebara

  • Máy lọc lỵ tâm

Máy lọc lv tâm là thiết bị lọc hiệu quà nhất có trên tàu.

Do nhlên liệu và nước có sự khác biệt lớn vế tỷ trọng, mặt khác độ nhớt của nhlên liệu giảm khi tàng nhiệt dộ. Thông thường nhiệt dộ cùa nhlên liệu trong máy lọc khoáng 95(H980C, nên trong máy lọc ly tâm nước dẻ dàng tách ra khòl nhlên liệu.

Hiệu quà tách các tạp chất rắn ra khòl nhlên liệu phụ thuộc vào kích thước, trọng lượng riềng của các hạt rắn, độ nhớt và lưu lượng cùa nhlên liệu qua máy lọc.

Những yếu tố sau ảnh hường lớn đến chất lượng lọc sạch của nhiên liệu khi sừ dụng máy lọc ly tâm:

  • Độ nhớt

Độ nhớt cùa lìhlên liệu càng thấp, nội ma sát glừa các phân tử nhiên liệu glàm, do đó các tạp chất và nước có trong nhiên liệu dẻ dàng tách ra khòl nhiên liệu. Kết quà là chất lượng lọc sạch càng cao. Vì vậy phàl hâm nhiên liệu trước khi lọc, nhiệt độ cùa nhiên liệu càng cao, dộ nhớt của nhiên liệu càng thấp, do đó chất lượng lọc sạch càng cao. Nhùng nhiệt dộ hâm lớn nhất cho phép đòi VỚI nhiên liệu có độ nhớt lớn hơn I80mnr/s ờ 50°c chỉ là 95-=-98°C. Nếu tăng nhiệt dộ hâm nhiên liệu, thi nước có trong nhiên liệu có thể bay hơỉ, do dó không thể tách hết nước có trong nhiên liệu, và lớp nước đệm của máy lọc cũng có thể bay hơl và thoát ra ngoài, do dó nhiên liệu trong máy lọc có thể tràn ra theo đường nước.

  • Sản lượng của máy lọc

Sàn lượng của máy lọc cùng ành hường đến chất lượng lọc sạch của máy lọc ly tâm. Khl giàm sàn lượng máy lọc, thời gian nhiên liệu dl chuyển trong máy lọc tăng, do đó có nhiều tạp chất và nước được tách ra khòl
nhiên liệu. Ngược lạl nếu sàn lượng của máy lọc lớn, thời gian dl chuyến cùa nhiên liệu trong máy lọc giảm, do dó lượng tạp chất, nước được tách ra khỏi nhiên liệu cùng giảm theo, kết quà là chất lượng lọc sạch của nhiên liệu giàm.

Nhiên liệu có dộ nhớt cao, nộl ma sát giũa các phân từ nhiên liệu tăng, do dó việc tách các tạp chất và nước có trong nhiên liệu sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, phàl giảm sàn lượng của máy lọc, ngược lạl nhiên liệu có dộ nhớt nhỏ có thề tăng sàn lượng cùa máy lọc, mà vẫn đàm bào nhiên liệu dược lọc sạch. Hình 1.4 mô tà mối quan hệ giữa sàn lượng máy lọc và độ nhớt cùa nhiên liệu.

Đặc tính nhiên liệu của động cơ Diesel

Giảm sàn lượng cùa máy lọc lv tâm sẽ tăng chất lượng lọc sạch của nhiên liệu, nhùng việc glàm sàn lượng của máy lọc phải phù hợp VỚI lượng tiêu thụ nhiên liệu của các thiết bị sử dụng nhiên liệu: các dộng cơ, nổl hơi,…

Để tăng cường làm sạch nhiên liệu, các máy lọc ly tâm nhiên liệu phàl hoạt động 24/24 glờ kề cà khỉ tàu dừng, chỉ dừng máy lọc ly tâm dể vệ sinh, bào dường.

Xem thêm: Máy bơm nước ly tâm trục ngang

Trong máy lọc ly tâm có lắp đìa tỳ trọng hoặc ốc điều chình để điều chinh vị trí mặt trung hòa trong máy lọc, khl tỳ trọng nhiên liệu lọc thay đồỉ thì vị trí mặt trung hòa cùng thay đồỉ theo. Nếu mặt trung hòa dịch chuyển ra ngoài, nhiên liệu có thể sẽ tràn ra theo dường nước, ngược lại nếu mặt trung hòa dl chuyển vào trong thì quàng đường nhiên liệu di chuyển trong máy lọc glànì, do dó chất lượng lọc sạch sẽ glàm. Vì vậy, khi tỳ trọng nhiên liệu thay đồl phàl thay dĩa tỷ trọng phù hợp hoặc diếu chinh ốc điểu chinh để mặt trung hòa không thay đòi vị trí.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ