D – lượng chiếm nước tính bằng tấn.

Góc nghiêng khi ngập không đối xứng không quá:

Máy bơm đầu inox ebara

15° trước khi chỉnh tư thế, 7° sau khi chỉnh tư thế, cân bằng khi ngập 1 khoang; góc này bằng 12° nêu tính cho hai khoang liền nhau bị ngập.

Trong các giai đoạn ngập trung gian góc nghiêng không lớn hơn 20°. Tay đòn ổn định lớn nhất không nhỏ hơn 0,05m khi phạm vi ổn định dương không nhỏ hơn 7°.

Đồ thị ổn định tĩnh tàu bị thủng khi ngập không đối xứng có đoạn tay đòn dương không nhỏ hơn 20° đo từ vị trí cân bằng. Diện tích đoạn đường đó không nhỏ hơn 0,015 m.rad. tay đòn ổn định không nhỏ hơn 0,lm.

Bơm ebara ý
  • Tính cho giàn nguyên vẹn như thiết kê ban đầu, dùng làm cơ sở cho tính ổn định nguyên vẹn (intact stability).
  • Tính cho giàn bị ngập một khoang. Khi bị ngập vỏ tàu không còn ở trạng thái đối xứng qua trục. Các phép tính cho tàu bị ngập nước, vỏ không đối xứng sẽ làm cơ sở cho tính toán ổn định sự cố (damaged stability).

Trong phần đầu của tài liệu sẽ trình bày các bảng tính liên quan đến giàn nguyên vẹn. Bảng tính cho phần (2) sè được giới thiệu tiếp trong phần tiếp theo.

Kết quả tính cho trường hợp các chân của giàn được rút lên hoàn toàn, phao đê nằm sát đáy phao chính trình bày tại bảng dưới. Trường hợp ba chân thả xuống sâu 15,24 m so với đáy phao chính được giới thiệu tại bảng tiếp theo.

Ebara dml

TỈ lệ diện tích theo qui ước tại đây: (A+B) : (B+ c) = 1,40

Góc cắt nhau thứ I của hai đường momen: 3,20 °

Góc cắt nhau thứ II của hai đường momen: 16,41 °

Kết quả tính thể hiện trên các đồ thị đều thoả mãn điều kiện do Qui phạm định: diện tích (A+B)3 1,4 diện tích (B+C).

 Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ