Nhiên liệu không nhũng là một trong những yếu tố ành hường rất lớn đến quá trình cháy trong xllanh động cơ và do đó ảnh hường đến công suất, hiệu suất cùa động cơ, mà còn ảnh hường đốn tốc độ mài mòn các chi tiết liên quan: bơm cao áp, VÒI phun, xllanh. Vì vậy, việc nghiên cứu kỹ vể tính chất của nhiên liệu, dặc điếm cấu tạo, nguyền lý làm việc của hệ thống nhiên liệu cùng như nhũng ảnh hường cùa nó đến dộng cơ trước khi khai thác, sù dụng là rất quan trọng và cần thiết.Nhiên liệu không nhũng là một trong những yếu tố ành hường rất lớn đến quá trình cháy trong xllanh động cơ và do đó ảnh hường đến công suất, hiệu suất cùa động cơ, mà còn ảnh hường đốn tốc độ mài mòn các chi tiết liên quan: bơm cao áp, VÒI phun, xllanh. Vì vậy, việc nghiên cứu kỹ vể tính chất của nhiên liệu, dặc điếm cấu tạo, nguyền lý làm việc của hệ thống nhiên liệu cùng như nhũng ảnh hường cùa nó đến dộng cơ trước khi khai thác, sù dụng là rất quan trọng và cần thiết.

Xem thêm: Bơm ebara dwo 200

GIỚI THIỆU CHUNG

Hình 1.1 là sơ dổ nguyền lý làm việc của hệ thống nhiên liệu cùa dộng cơ diesel thấp tốc.Hệ thống nhiên liệu dùng cho dộng cơ diesel thấp tóc thông thường dược bó trí cà hệ thống nhiên liệu nhẹ và hệ thống nhiên liệu nặng. Nguyên lý làm việc của hệ thống nhiên liệu như sau: nhiên liệu nhận từ các phương tiện cấp lìhlên liệu khác và được chứa trong các két đáy, từ két đáy nhiên liệu được bơm lên két lắng. Tạl đây nước và các tạp chất bẩn có tỷ trọng lớn hơn nhiên liệu sẽ lắng xuống đáy két và chúng sẽ dược xà xuống két dẩu bẩn qua van xà ờ dáy két. Máy lọc ly tâm hút nhiên liệu từ két lắng, khi di chuyển qua máy lọc, nước và các tạp chất bẩn được tách ra khòl nhiên liệu. Sau khi ra khỏi máy lọc, nhiên liệu sạch sẽ được dua lên két trực nhật 1, hoặc 2. Nhiên liệu tạl két trực nhật sẽ dược cấp cho các thiết bị sù dụng nhiên liệu: dộng cơ lal chân vịt, dộng cơ lal máy phát điện, nổl hơi.

Hệ thống nhiên liệu của động cơ Diesel

1 Két trực nhét DO. 2 Két trục nhật F0; 3 Phin lọc,4 5 Bơm câp nhiên liệu; 6 Đông hố đo lưu lương, 7 Bô cảm ứngđiểu chỉnh áp suẩt; 8. Van điếu chỉn áp suât9, 10 Bom tuắn hoàn, 11 Bốuhâm. 13 Phin lọc

Để nâng cao chất lượng lọc sạch cùa máy lọc ly tâm, nhiên liệu phải dược hâm đốn nhiệt độ khoáng 95-ỉ-98°C.Một trong hai bơm cấp lìhlên liệu 4, hoặc 5 hút nhiên liệu từ két trực nhật 2 và đẩy vào hộ thống VỚI áp suất khoáng 4kG/cm2, nhiên liệu tiếp tục dl qua đổng hồ do lưu lượng 6 và được một trong hal bơm tuần hoàn 9, hoặc 10 hút và dấy lìhlên liệu lẩn lượt đỉ qua bấu hâm 11, phin lọc 13 và CUỐI cùng là bơm cao áp của dộng cơ.Kích thước mắt lưới lọc của phin lọc thông thường khoảng 50pm.Phần nhiên liệu thừa tạl bơm cao áp, VÒI phun và nhiên liệu thừa tràn qua van 3 sẽ trờ vế két hòa trộn 15 qua van 18. Tại đây không khí có trong nhiên liệu, hơl nhiên liệu sẽ được xà ra ngoài (qua két trực nhật FO 2) bảng van tự dộng xà khí 16.

Hệ thống nhiên liệu của động cơ Diesel - 1

Hỉnh 1.2 Hệ thống nhiên liệu1 Bơm cao âp; 2 Vòi phun; 3. Van trànHình 1.2 là phẩn tiếp theo cùa sơ đổ hệ thống nhiên liệu hình 1.1.

Trên đường ống nhiên liệu chính dãn tớl bơm cao áp láp van tràn 3 để điểu chinh áp suất của nhiên liệu, duy trì áp suất ồn định trước bơm cao áp (Hình 1.2).

Xem thêm:  Ứng dụng của máy bơm ly tâm 

Tất cà các đường óng nhiên liệu, bao gồm cà đường hồi, xà đểu có đường óng dẫn hơi nước từ nổi hơi dl song song để hâm nóng nhiên liệu trong óng. Việc hâm nhiên liệu trong các đường ống dãn nhiên liệu phàl duy trì liên tục, ngay cà khi động cơ dừng.

Khl dộng cơ chính không làm việc (tàu làm hàng hoặc neo), bơm tuần hoàn của hệ thống lìhlên liệu vẫn chạy liên tục, do đó nhiên liệu sẽ liên tục dược tuần hoàn qua bầu hâm 11, phin lọc 13 (Hình 1.1), bơm cao áp 1, VÒI phun 2 (Hình 1.2) và trờ về két hòa trộn 15 (Hình 1.1) rổỉ trờ về bơm tuần hoàn 9 hoặc 10. Trong quá trình này, bấu hâm, các đường ống hơỉ chạy dọc theo dường ống nhiên liệu luôn dược cấp hơl hâm dề duy tri nhiệt dộ cho nhiên liệu. Do vậy, nhiên liệu trong hệ thống bao gốm cà nhiên liệu trong bom cao áp và VÒI phun luôn được hâm nóng ờ nhiệt độ ổn định đàm bào dộ nhớt phù hợp dể có thể khờl dộng dộng cơ. Vì vậy, dốl VỚI hệ thống nhiên liệu này không cẩn thiết phài dól sang nhiên liệu nhẹ khl tàu ra, vào càng hoặc chạy trong luống hẹp.

Nếu tàu dỗ trong càng trong thời gian dàl (khoáng trên 5 ngày), thì trước khi dừng động cơ nên đồỉ sang nhiên liệu nhẹ. Sau khỉ đồl sang nhiên liệu nhẹ không cẩn chạy bơm tuấn hoàn và hâm nhiên liệu. Vì vậy sổ tiết kiệm được năng lượng do không phải hâm nhiên liệu và chạy bơm tuấn hoàn.

Có hai cách đồi lìhlên liệu như sau:

– Khi động cơ đang chạy, đồl sang nhiên liệu nhẹ trước khl dừng động cơ, hoặc dổl từ nhiên liệu nhẹ sang nhiên liệu nặng.

– Khl dộng cơ đà dung cũng có thể chuyển sang nhiên liệu nhẹ (tham khào mục 1.4.3).

Tham khảo: Quy trình vận hành máy bơm chữa cháy

Hệ thống lọc nhiên liệu trên tàu hiện nay, thông thường gồm máy lọc ly tâm và các phin lọc. Các máy lọc ly tâm có lìhlệm vụ tách các tạp chất có tỳ trọng lớn hơn nhiên liệu ờ nhiệt dộ của nhiên liệu trong máy lọc và nước có trong nhiên liệu ra khòl nhiên liệu. Các phin lọc có nhiệm vụ tách tất cà các tạp chất có kích thước lớn hơn kích thước mắt lưới cùa phin lọc ra khòl nhiên liệu.

Hệ thống lọc nhiên liệu này chi có thể lọc sạch dược nhiên liệu có tỷ trọng nhò hơn 0,991. Do đó, đế đàm bào chắc chắn ràng việc làm sạch nhiên liệu trên tàu hiệu quà, tức là nước và các tạp chất bấn có tỳ trọng lớn hơn nhiên liệu được loại hoàn toàn ra khòl lìhlên liệu, thì tỷ trọng của nhiên liệu phàl thấp hơn 0,991.

Nếu tàu dung trong thời gian dài và hệ thống nhiên liệu cũng không dược lọc tuần hoàn, nước, cặn bấn trong các két sẽ bị láng xuống đáy két. Do dó trước khi khởi động động cơ phải xà nước, cặn bẩn ờ két lắng và chạy bơm tuấn hoàn nhiên liệu.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ