Sau một thời gian khai thác, các thông số của động cơ sẽ thay dổi theo xu hướng ngày càng xấu, do ảnh hường của tình trạng kỹ thuật của động cơ: bơm cao áp, vòi phun, xllanh, xéc măng,… Tham khảo: Máy bơm tăng áp italy

Trong khi dó, các dường đặc tính của dộng cơ được xây dựng khi chạy thù động cơ trên bệ thử đểu thực hiện trong diếu kiện tiêu chuẩn: nhiệt độ IÌUỚC vào làm mát sinh hàn khí tăng áp là 25°c, nhiệt dộ không khí trước phin lọc của tua bln cũng là 25°c. Nhùng khi do các thông số để đánh glá tinh trạng kỹ thuật của dộng cơ được thực hiện ờ các diều kiện khác nhau. Vì vậy, dể có thỏ’ đánh glá chính xác tình trạng cùa dộng cơ, phải hiệu chinh các thông số này vể diều kiện tiêu chuẩn như khi chạy thù dộng cơ.

Các thông số chính chịu ành hường trực tiếp của điểu kiện môl trường là: nhiệt độ khí xà, áp suất khí tăng áp, áp suất CUỐI quá trinh nén và áp suất lớn nhất của khí cháy trong xllanh.ĐỐI VỚI dộng cơ thấp tóc có hal phương pháp hiệu chinh các thông số trên vé diều kiện tiêu chuẩn là tính và tra dổ thị.ỉ.

Xem thêm: May bom nuoc gieng khoan

Hiệu chỉnh bằng phương pháp tínhCông thức 1.10 diíớl đây thường được sừ dụng dê’ hiệu chinh các thông số của động cơ vế điều kiện tiêu chuẩn.Ahc = (tđ-ttc)*F‘(K + Ađ)(1.10)Trong dó:- AhC: Số hiệu chinh do ảnh hường của nhiệt dộ không khí trước phin lọc máy nén tăng áp, hoặc do nhiệt dộ cùa nước vào làm mát cho sinh hàn khí tăng áp.

– td: nhiệt độ thực tế của không khí trước phin lọc máy nén tăng áp hoặc nhiệt dộ thực tế của nước vào làm mát cho sinh hàn khí tăng áp.

– tlC: lìhlệt dộ của không khí trước phin lọc máy nén tăng áp hoặc nhiệt độ cùa nước vào làm mát cho sinh hàn khí tăng áp ờ diều kiện tiêu chuẩn (25°C).

– F: Háng số tùy thuộc vào loại thông số ảnh hường đến thông số cấn hiệu chỉnh và thông số hiệu chinh (trong bàng 1.3)

– K: Hảng số tùy thuộc vào loại thông số cẩn hiệu chình

– Ad: Glá trị thông số cán hiệu chinh.  Xem thêm: Máy bơm giếng khoan công nghiệp

Thông số cần hiệu chinh F1: nhiệt dộ không khi trước máy nén F;: nhiệt dộ nước làm mát vào sinh hàn K
tkx -2.466* 10-3 -0.590+10′3 273
Pta +2,856*10-3 -2.220* 10-3 0,lMPa
Pcom +2.954*10’3 -1.530*10′3 0,1 MPa
Pmax +2.19S*10-3 -0.810*10-3 0,lMPa

Bàng 1.3 Bàng tra gỉá trị hàng số: F, KThông số cần hiệu chinh F1: nhiệt dộ không khi trước máy nén F;: nhiệt dộ nước làm mát vào sinh hàn Ktkx -2.466* 10-3 -0.590+10’3 273Pta +2,856*10-3 -2.220* 10-3 0,lMPaPcom +2.954*10’3 -1.530*10’3 0,1 MPaPmax +2.19S*10-3 -0.810*10-3 0,lMPa

Ví dụ, các thông số cùa động co đo được như sau: Nhiệt dộ khí xà : 425°c Áp suất khí tăng áp : 2kG/cm2 Nhiệt độ nước làm mát vào sinh hàn khí tăng áp : 40°cÁp dụng công thức (1.10) sẽ hiệu chinh dược các thông số cơ bàn của động cơ vé điểu kiện nhu’ khl thử động cơ.

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm nước thải đặt chìm

– Hiệu chỉnh nhiệt độ khí xả- Hiệu chinh do ành hường cùa lìhlệt độ không khí trước máy nén táng áp (áp dụng công thức 1.10):(42-25)” ( -2,466″ 10’3)* (273+425) = -29,3°c

– Hiệu chinh do ảnh hường cùa nhiệt độ nước làm mát vào sinh hàn khí tăng áp(40-25)” ( -0,590″ 10’3)” (273+425) = -6,2°c

Như vậy, nếu dộng cơ làm việc ờ diếu kiện tiêu chuẩn thi nhiệt dộ khí xàsẽ là: 425-29,3-6,2 = 389,5°c

– Hiệu chỉnh áp suất khí tăng á

– Hiệu chinh do ảnh hường của nhiệt độ không khí trước máy nén tăng áp:(42-25)*( +2,856* 10’3)*(0,1+0,2) = 0,0146 Mpa (0,146kG/cm2)

– Hiệu chinh do ành hường của nhiệt dộ nước làm mát vào sinh hàn khí tăng áp.(40-25)*(-2,220* 10’3)* (0,1+0,2) = -0,010 Mpa (-0,lkG/cm2)

Như vậy, nếu dộng cơ làm việc ờ diếu kiện tiêu chuẩn thi áp suất khí tăng áp sẽ là: 2+0,146-0,1 = 2,046kG/cm2 Ví dụ, các thông số của động cơ đo được như sau:Áp suất cháy lớn nhất pmax: 140kG/cm2Áp suất CUỐI quá trình nén pcom: 110kG/cm2Áp suất khí táng áp pla : 2kG/cm2Nhiệt độ khí xà tfcx : 425°cNhiệt dộ không khí trước phin lọc khí tj-h : 42°cNhiệt dộ nước làm mát vào sinh hàn khí tăng áp tn: 40°c. Xem thêm: Máy bơm nước chữa cháy

Để đánh glá tình trạng kỹ thuật của dộng cơ, cẩn thiết phải hiệu chinh các thông số trên về điểu kiện như khl thừ dộng cơ trên bệ (nhiệt dộ không khí trước phin lọc khí cùa máy nén tăng áp và nhiệt dộ nước vào làm mát cho sinh hàn khí tăng áp là 25°C). Để hiệu chinh áp suất cháy lớn nhất bàng phương pháp tra dổ thị, tham khào dó thị 1.19Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ