Trong thực tế, một số trường hợp theo yêu cẩu của người khai thác, tàu phải giảm tốc dộ dê’ điểu chinh thời gian tàu về càng hoặc điểm neo phù hợp VỚI kế hoạch. Trong lìhilng trường hợp như vậy, động cơ lal chân vịt (máy chính) phàl glàm tốc độ quay cho phù hợp, tức là dộng cơ phàl khai thác ờ công suất thấp hơn so VỚI công suất khai thác định mức.

Xem chi tiết: Máy bơm tăng áp giếng nhật

Khai thác dộng cơ trong khoảng phụ tàl từ 20%H-75%, và trong khoảng thời gian tương dól lâu (quá 24 glờ) thì được col là khai thác dộng cơ ờ phụ tàl thấp.

Khi khai thác dộng cơ ờ phụ tàl thấp, tốc độ động cơ giàm. Do đó các thông só liên quan: áp suất phun nhiên liệu, chất lượng hòa trộn giữa nhiên liệu và khí nén trong xllanh, hiệu suất tua bln, máy nén tăng áp, áp suất khí tăng áp đểu giảm. Kết quà là quá trình cháy trong xllanh dộng cơ bị “trẻ”, nhiên liệu cháy không hết, nên nổl hơi khí xà, tua bln nhanh chóng bị bấn và do dó không nhang ành hường không tót tớl hiệu suất và công suất của động cơ, mà còn ành hường tớl tinh trạng kỸ thuật cùa động cơ, nổl hơl khí xà, tua bin,… Khl khai thác dộng cơ ờ chế độ phụ tàl thấp một số thiết bị như: VÒI phun, tua bln tăng áp là nguyên nhân chính gáy ra nhang ảnh hường không tốt như trên. Vì vậy khỉ khai thác động cơ ờ phụ tàl thấp cần thiết phàl quan tâm, khai thác các thiết bị này hợp lý và tuân theo các hướng dẫn của nhà máy chế tạo dộng cơ.

2.5.1 Một số lưu ý đối với vòi phun

Khi dộng cơ khai thác ờ phụ tài thấp, tốc độ quay nhò sẽ làm cho:

Xem thêm: Máy bơm giếng khoan thả chìm

– Áp suất phun nhiên liệu glàm, kích thước các hạt nhiên liệu sau khỉ phun vào buồng dốt tăng, số lượng các hạt nhiên liệu trong buồng dổt giảm, tổng diện tích tiếp xúc glOa các hạt nhiên liệu và khí nén trong buồng đốt giảm, động năng cùa các hạt nhiên liệu trong buồng đốt tăng sẽ làm cho các hạt nhiên liệu đl xa hơn và sẽ bám vào đinh plston.

  • – Tốc độ chuyển động xoáy của khí nén trong buồng đốt cũng glàm theo.
  • – Hiệu suất của tua bin, máy nén thấp, nên áp suất khí tăng áp cùng giảm theo không tương xứng VỚI lượng nhiên liệu phun vào xllanh, làm cho hệ số dư lượng không khí giảm. Nhiên liệu cháy trong điểu kiện thiếu ô-xy.
  • – Áp suất CUỐI quá trình nén glàm làm cho nhiệt dộ CUỐI quá trinh nén glàm. Kết quà là quá trinh bav hơỉ, hòa trộn cùa lìhlên liệu với khí nén trong xllanh không tốt.

Tất cà các yếu tó trên làm cho quá trình cháy trong xllanh động cơ bị kéo dàl trên đường dãn nở, thậm chí khi xupap xà mở nhiên liệu vãn tiếp tục cháy. Do nhiên liệu không cháy hết, nên trong khí xà có lìhlều muội và nhanh chóng làm bẩn cánh tua bln tăng áp, bề mặt trao đồỉ nhiệt của nổl hơỉ khí xà. Đây chính là nguyền nhân gây phàn áp trên dường xà, càn trờ quá trinh quét khí ờ chu kỳ sau. Do đó càng làm cho hiệu suất, công suất của động cơ giảm.

Xem chi tiết: Máy bơm nước thả chìm

Vì vậy, khi khai thác động cơ ờ phụ tàl nhỏ trong khoáng từ 20%-30% nên thay loại đáu VÒI phun khác có kết cấu phù hợp: kích thước lỗ phun nhò hơn, áp suất phun sẽ tăng,… và do dó càl thiện được chất lượng phun của nhiên liệu. Do đầu VÒI phun này có kích thước lỗ phun nhò hơn, nên khỉ khai thác động cơ ờ phụ tài lơn hơn 75% thì phàl thay đẩu VÒI phun tiêu chuẩn.

Trong khoáng phụ tài từ 30%-75% có thể dùng dược cà hal loại vòl phun (Hình 2.4)

Trong trường hợp phài khai thác động cơ dưới 20% phụ tàl lâu hơn 24 glờ thì phàl liên lạc VỚI nhà máy chế tạo động cơ dê’ được hướng dãn chl tiết.

2.5.2 Một sổ lưu ý đối với quạt khí phụ và tua bin

Khl áp suất cùa khoang quét khí thấp hơn 0,5kG/cm2, quạt khí phụ sẽ chạy. Do phụ tàl không ổn định, nên áp suất khoang quét khí không ồn định, do dó quạt khí phụ sẽ liên tục chạy, dừng làm cho van một chiểu trong hệ thống quét khí luôn dóng-mờ. Vì vậy, có thế làm hư hòng các van này và tạo ra tiếng ổn. Do dó dế tránh hiện tượng này, nên dặt lại áp suất dừng quạt khí phụ thấp hơn so với quy định cùa nhà máy chế tạo dộng cơ. Hoặc nếu có thể dược thi tăng phụ tàl cho dộng cơ dể áp suất khí quét lớn 0,5kG/cm2.

Khl khai thác dộng cơ ờ phụ tàl thấp, hiệu suất của tua bin, máy nén rất thấp, mặt khác khl áp suất khí quét thấp quạt khí phụ tự động chạy. Vì vậy trong trường hợp động cơ có nhiều hơn hal tua bin, thi có thể tách bớt tua bin không cho làm việc khi khai thác động cơ ờ phụ tài thấp sẽ glàm được tiêu hao nhiên liệu. Số lượng tua bin được tách ra khl khai thác dộng cơ ờ phụ tàl thấp phụ thuộc vào từng loại động cơ, và do dó nếu thấy cẩn thiết liên lạc VỚI nhà máy chế tạo động cơ đế được hướng dãn chí tiết.

ĐỐI với trường hợp dộng cơ có hai tua bin, thì có thế tách một tua bin không cho làm việc khi dộng cơ dược khai thác dưới 50% phụ tàl.

Có thể bạn muốn biết: Máy bơm chữa cháy

Nếu khai thác động cơ ờ phụ tàl thấp trong thời gian dàl cặn các bon sổ bám nhléu ờ nhang khu vực khí xả đỉ qua, dặc biệt là tua bin, nổi hơi khí xà. Vì vậy phàl thường xuyên kiểm tra, vệ sinh tua bin, nổi hơl khí xà (phía khí xà).

Nếu khai thác động cơ ờ phụ tàl nhò trong thòi gian dàl có thể áp dụng các biện pháp sau s<? hiệu quà hơn:

+ Giảm bớt số xllanh làm việc cho phù hợp VỚI công suất nhùng không làm mất cân báng dộng cơ.

+ Cho khí xà dl tát qua nổi hơl khí xà nếu có thể thực hiện được (không cho khí xà đỉ qua nồl hơỉ khí xà).Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ