Rất ít khỉ dầu nhờn bị mất khả năng bôl trơn, tức là không có khà năng tạo thành màng dầu để gỉàm ma sát cho các bế mặt cẩn bôl trơn, nhùng dầu nhờn có thế bị phá hủy dẩn. Tham khảo: Bơm chìm là gì?

Nếu diều này xày ra, ma sát giữa các cổ trục, cổ khuỷu VỚI các bạc lót tăng lên, làm cho nhiệt dộ tạl dây tăng lên nhanh chóng. Kết quà là các bạc lót bị nóng chày, bám vào các cổ trục, cổ khuỷu làm chúng trờ nên thô ráp. Trong trường hợp này, không nhông phàl thay các bạc lót, mà các cổ trục, cố khuỷu cùng phài làm bóng lạl bế mặt.

Dầu bôi trơn bị phá hủy do:

– Quá trình tự ô-xy hóa dầu nhờn (TAN: Total Acid Number) hoặc;

– Sự có mặt cùa các a-xít vô cơ (SAN: Strong Acid Number).

Trong cà hal trường hợp trên, khi trong dấu nhờn có nước, đặc biệt là nước mặn thi sự phá hủy sẽ tăng lên nhiều lần.

Các dấu hiệu dầu nhờn bị hư hỏng

Khỉ dấu nhờn bị ô-xy hóa, sẽ có xu hướng chuyển sang màu tối. Khl dầu nhờn có dấu hiệu chuyển sang màu tòi thì phàl có biện pháp xừ lý ngay, vi trong gỉal đoạn này quá trinh ô-xy hóa dlẻn biến rất nhanh, chi trong vòng một hoặc hai tuần.

Tham khảo: Máy bơm giếng khoan không lên nước

Nhông trường hợp sau có thể ít xày ra, nhưng phải lưu ý khi phát hiện dấu nhờn có nhũng dấu hiệu:

– Có nhiều bùn trong máy lọc ly tâm;

– Dấu nhờn có mùi khó chịu;

– Lớp sơn trong các te chuyển sang màu cà phê nâu;

– Lớp sơn trong các te bị bong tróc;

– Trong khoang làm mát piston có nhiều cặn hợp chất các bon (dạng than cốc).

Khl hệ thống dấu nhờn có các dấu hiệu trên, phàl làm sạch toàn bộ hệ thống dấu nhờn, “rừa” hệ thống, sau dó thay dấu nhờn mới.2.4.2 Ô-xy hóa dẩu nhờnQuá trình ô-xy hóa cùa dấu nhờn chịu ảnh hường của II hỉ eu yếu tố. Nhưng nhang yếu tố sau sẽ làm cho quá trình ô xy hóa dien ra nhanh hơn:

Nhiệt độ cao

Xem thêm: Cấu tạo máy bơm nước ly tâm

Khi nhiệt độ dẩu nhờn tăng, quá trinh ô-xy hóa sẽ diễn ra nhanh hơn. Vi vậy, trong quá trình khai thác động cơ phài thực hiện các biện pháp cẩn thiết đê’ hạn chế việc tăng nhiệt dộ của dầu nhờn.

Nhiệt dộ dầu nhờn thường tăng lên khỉ sinh hàn dấu nhờn bị giảm khà năng làm mát. Do dó, phàl làm sạch sinh hàn dầu nhờn ngay khl có dấu hiệu sinh hàn dấu nhờn bị bấn (chềnh lệch nhiệt dộ dấu nhờn trước và sau sinh hàn nhỏ hơn bình thường).

Đinh plston tiếp xúc trực tiếp VỚI khí cháy, nên nhiệt độ tạl đinh pỉston rất cao, đặc biệt là ờ các động cơ dlesel thấp tốc, tăng áp cao. Do đó, dinh plston cùa các dộng cơ này thường dược làm mát bâng dấu nhờn. Nếu dừng bơm dấu nhờn ngay sau khi dung động cơ thì lượng nhiệt tích tụ trong các đinh plston không dược truyén ra ngoài sẽ làm cho nhiệt dộ đinh plston tăng lên, kết quà là dấu nhờn bám trên các bế mặt phía trong khoang làm mát sẽ bị ô-xy hóa. Vi vậy, sau khl dừng dộng cơ phải tiếp tục chạy bơm dầu nhờn ít nhất 15 phút để glàm dẩn nhiệt dộ cùa đinh plston.

Tương tự như vậy, ờ các bầu hâm dấu nhờn bàng diện cùng phải tiếp tục cho dấu nhờn tuần hoàn ít nhất 5 phút sau khl cắt diện của bầu hâm và bấu hâm dấu nhờn phàl luôn dẩy dầu nhờn, dạc biệt ngay sau khi dừng hâm.

Không khí

Xem thêm: Bơm ly tâm là gì

Trong dầu nhờn luôn tồn tại một lượng không khí, sự có mặt cùa không khí sẽ làm quá trinh ô-xy hóa dấu nhờn diễn ra nhanh hơn. Vì vậy cẩn phải tách không khí ra khòl dấu nhờn, do đó:

– Toàn bộ lượng dấu nhờn trong két tuần hoàn phải được tuần hoàn không ít hơn I3-M4 lẩn trong một glờ. Điều này đàm bào toàn bộ lượng dầu nhờn trong két sẽ tuấn hoàn trong hệ thống và do đó khí có lẫn trong dấu nhờn sẽ dược thoát ra ngoài.

– Két tuần hoãn dầu nhờn phàl có ống thông hơl.Cần lưu ý là toàn bộ dầu nhờn trong két tuần hoàn phàl tham gla vào quá trình tuần hoàn, nếu một phấn dầu nhờn bị ứ đọng trong két, không khí có trong phẩn dấu nhờn này sẽ không dược tách ra.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ