Sau khl thực hiện các bước trong các trường hợp A, B, c, D và E trước khl khởi dộng cẩn kiểm tra dòng dầu bôl trơn chày ra từ các ổ dờ, các mặt đà bịt trên có chắc chắn không.

Xem chi tiết: Bơm ly tâm đầu inox

Sau khl khờl động động cơ và chạy khoáng 10 phút, dừng động cơ và mờ cửa các te, kiếm tra: – Các ổ đờ;

 • – Các chi tiết dộng đà được cố đinh tạm thời của các xllanh bỊ hòng;
 • – Dòng dáu bôl trơn chày ra từ các ồ đờ;
 • – Các mặt đà bịt vi lý do liên quan đến các xllanh không làm việc.

Nếu không có gi bất thường tiến hành khởi dộng dộng cơ và cho dộng cơ chạy khoáng một giờ, sau dó dừng dộng cơ, mờ cửa các te, kiểm tra lạỉ các bước trên.

Trường hợp A và c mặc dù các xllanh bị hòng, nhưng piston của các xllanh này vẫn chuyển dộng, xupap xà dóng, nên vẫn có quá trình nén, vì vậy phải glớl hạn tài cho động cơ dê’ hạn chế các hư hòng cho dộng cơ do dao dộng, rung, quá tài về công suất, nhiệt cho các xllanh còn lại. Việc hạn chế tảl có thể tham khào mục 2.4.3

Trường hợp B, D và E thi phải liên lạc VỚI nhà máy chế tạo động cơ dê’ được hướng dãn chi tiết về công suất cho phép và vùng tốc độ quay có thể khai thác của động cơ.

 • 4.3 Động cơ làm việc với một xilanh bị hỏng

Xem thêm: Máy bơm nước công nghiệp

Nếu một xllanh không được phun nhiên liệu và không có quá trình nén, thì xllanh dó được col là không làm việc.

Nếu một xllanh bị hòng, và vẫn có thề khai thác động cơ VỚI áp suất chi thị trung bình (pi) đạt tớl 90% glá trị pl khỉ động cơ làm việc ờ tốc dộ khai thác lớn nhất, thì tốc độ và công suất của dộng cơ lai chân vịt định bước nằm trong khoảng glá trị như being 2.1.

Bàng 2.1 Glá trị tốc dộ và phụ tàl khl khai thác dộng cơ trong trường hợp môt xilanh bì su’ cố

Tống số xilanh 0/0 Tốc độ 0/0 Tải cùa động cơ
4 83 57
5 86 63
6 88 67
7 89 71
8 90 73
9 91 75
10 91 77
11 92 78
12 92 78

Bàng này chỉ có giá trị cho các trường hợp A và c.

ĐỐI với động cơ laỉ chân vịt biến bước, thì cũng có thê’ áp dụng bàng trên VỚI diếu kiện bước chân vịt phải đặt cố định ờ bước thiết kế.

Nếu lìhlều hơn một xllanh bị hòng thi phàl liên lạc VỚI nhà máy chế tạo động cơ dể được hương dẫn chl tiết.

 • 4.4 Phương pháp tách tua bin tăng áp bị hỏng

Do tốc độ quay của tua bin tăng áp rất cao khi động cơ làm việc, nên khl bị hòng tua bln sẽ bị dao động và rung. Nếu dao động mạnh sẽ dẫn đến các hư hòng lớn hơn cho tua bln. Vì vậy trong trường hợp khẩn cấp phàl thực hiện một số biện pháp sau:

Tham khảo thêm: Hệ thống bơm chữa cháy

Trường hợp A. Nếu tàu bát buộc phàl điểu dộng trong khoáng thời gian ngán thi glàm phụ tàl cho dộng cơ đến khl hết dao động

Trường hợp B. Nếu tàu bát buộc phàl điểu dộng trong khoáng thời gian ngán, nhùng tua bln hòng không thể làm việc được mặc dù đă glàm phụ tài cho dộng cơ. Trong trường hợp này phàl:

Với dộng cơ có một tua bin.

 • – Dừng động cơ;
 • – Hàm rotor của tua bln.
 • – Tháo cánh khuyếch tán glila máy nén của tua bln và ống dãn khí vào khoang khí quét, (dế giảm sức càn cho quá trình nạp cùa dộng cơ)

VỚI dộng cơ có từ haI tua bin trở lên

 • – Dừng động cơ;
 • – Hăm rotor của tua bin bị hòng.
 • – Lắp một tấm kim loại có lỗ nhò trên đường ra cùa máy nén đế đàm bào có một lượng nhò không khí đỉ qua đế làm mát cho các cánh của máy nén.

Các biện pháp trên chi áp dụng khi không đủ thời gian để tháo Rotor cùa Tua bin

Trường hợp c. Tua bin bị hòng, nhũng bát buộc phàl khai thác dộng cơ trong khoáng thời gian dài. Trong trường hợp này phàl:

VỚI dộng cơ có một tua bin.

 • – Dừng động cơ;
 • – Tháo rotor và ống phun (nozzle ring) cùa tua bin;
 • – Tháo cánh khuyếch tán giũa máy nén của tua bin và ống dẫn khí vào khoang khí quét, (để giâm sức càn cho quá trinh nạp của dộng cơ).

Với dộng cơ có từ hai tua bin trở lên

Có thể bạn muốn biết: Bán máy bơm chìm

 • – Dừng dộng cơ;
 • – Häm rotor của tua bin bị hòng;
 • – Lắp một tấm kim loại có lỗ nhò trên đường ra cùa máy nén và đường vào của tua bin dê’ đàm bào có một lượng nhỏ không khí đỉ qua đế làm mát cho các cánh cùa máy nén và một lượng nhò khí cháy dl qua tua bin để hạn chế ăn mòn điểm sương.

2.5 KHAI THÁC ĐỘNG cơ Ở PHỤ TẢI THẤP

Trong thực tế, một số trường hợp theo yêu cẩu của người khai thác, tàu phải giảm tốc dộ dê’ điểu chinh thời gian tàu về càng hoặc điểm neo phù hợp VỚI kế hoạch. Trong lìhilng trường hợp như vậy, động cơ lal chân vịt (máy chính) phàl glàm tốc độ quay cho phù hợp, tức là dộng cơ phàl khai thác ờ công suất thấp hơn so VỚI công suất khai thác định mức.

Khai thác dộng cơ trong khoảng phụ tàl từ 20%H-75%, và trong khoảng thời gian tương dól lâu (quá 24 glờ) thì được col là khai thác dộng cơ ờ phụ tàl thấp. Tham khảo: Bơm hút nước giếng khoan

Khi khai thác dộng cơ ờ phụ tàl thấp, tốc độ động cơ giàm. Do đó các thông só liên quan: áp suất phun nhiên liệu, chất lượng hòa trộn giữa nhiên liệu và khí nén trong xllanh, hiệu suất tua bln, máy nén tăng áp, áp suất khí tăng áp đểu giảm. Kết quà là quá trình cháy trong xllanh dộng cơ bị “trẻ”, nhiên liệu cháy không hết, nên nổl hơi khí xà, tua bln nhanh chóng bị bấn và do dó không nhang ành hường không tót tớl hiệu suất và công suất của động cơ, mà còn ành hường tớl tinh trạng kỸ thuật cùa động cơ, nổl hơl khí xà, tua bin,… Khl khai thác dộng cơ ờ chế độ phụ tàl thấp một số thiết bị như: VÒI phun, tua bln tăng áp là nguyên nhân chính gáy ra nhang ảnh hường không tốt như trên. Vì vậy khỉ khai thác động cơ ờ phụ tàl thấp cần thiết phàl quan tâm, khai thác các thiết bị này hợp lý và tuân theo các hướng dẫn của nhà máy chế tạo dộng cơ.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ