ản thông báo ổn định lập riêng cho mồi tàu, giúp cho thuyền trưởng và các cơ quam kiểm tra duy trì đầy đủ ổn định tàu trong sử dụng, đồng thời đảm bảo ổn định cho tàu trong những trường hợp khắc nghiệt khác mà tàu có thê gặp phải trong suốt quá trình khai thác. Thông thường những trường hợp khắc nghiệt vừa để cập khác ít hoặc nhiều

Bơm nước nóng ebara

so với các trường hợp tính toán mà người thiết kê đă dự tính khi tính ổn định.

Quy định chung

Mỗi tàu phải được trang bị Thông báo ổn định để hỗ trợ thuyền trưởng và các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo ổn định của tàu trong quá trình khai thác thoả măn các yêu cầu của công ước quốc tế, Chính quyển Hàng hải.

Việc tuân thủ các điểu khoản có trong Thông báo này không thay thê cho Thuyền trưởng vể đảm bảo ổn định của tàu.

Thông báo phải có các phần sau:

Máy bơm đầu inox ebara
  1. Thông số chung củatàu
  2. Hướng dẫn cho thuyền trưởng
  3. Các tài liệu kỹ thuật

tàu sê bị lắc đến góc lớn hơn. Tàu sẽ nghiêng cho đến góc jd và khi momen nghiêng hết tác động tàu quay trở lại, ngược với hướng vừa nghiêng. Trường hợp này góc ổn định của tàu xác định theo trường hợp tàu đẫ có góc nghiêng ban đầu.

Ngược lại, tàu bị momen nghiêng tác động tại thời điểm khi đă bị nghiêng với góc lắc lớn nhất sang phiá đầu sóng, tình hình ổn định sẽ mang tính khác. Tại thời điểm này vận tốc góc của lắc ngang tàu bằng 0, toàn bộ nàng lượng momen phục hồi chuyên sang thê năng. Năng lượng này cùng nàng lượng sóng, momen nghiêng tác động đồng thời sè bắt tàu nghiêng về cuối sóng. Trong trường hợp này tàu sẽ bị nghiêng đến góc nghiêng động lớn hơn góc động tính trong trường hợp trước. Sóng nước gây lắc, tích năng lượng cho tàu làm cho tàu bị nghiêng góc lớn hơn.

Momen giới hạn cho tàu lắc trên sóng

 Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ