Khl khai thác dộng cơ trong các diếu kiện như: düng dộng cơ dột ngột, glàm tốc dộ động cơ dột ngột, hoặc tàu hành trình trong đléu kiện sóng gló lớn… có thề bên phía máy nén tăng áp phát ra âm thanh giống nhu’ tiếng klm loại va dập mạnh vào nhau và có “khói” thoát ra từ phin lọc khí của máy nén. Hiện tượng này thường được gọi là tua bin “ho”. Trong trường hợp này, nếu tua bin thinh thoáng bị “ho” thi không ành hường lìhlều đến tua bin và máy nén.

Tham khảo: Bán bơm ebara

Nhưng nếu tua bln “ho” liên tục thi phải tìm cách khắc phục, nếu không sẽ làm hư hòng ro to, đặc biệt là cánh máy nén, trục và các bạc lót hoặc vòng bl.

Khi động cơ làm việc ồn định, không khí từ môi trường bên lìgoàl được máy nén tăng áp hút qua phin lọc khí vào máy nén, sau khi ra khòl máy nén, khí nén qua sinh hàn khí tăng áp, rốl vào hộp khí quét và CUỐI cùng vào xllanh động cơ, tạo thành dòng khí chuyến động ổn định và liên tục từ ngoài vào xllanh động cơ. Nếu có tác động ành hường đến sự chuyển động này và làm cho dòng khí chuyển dộng ngược lạl từ hộp khí quét ra ngoài VỚI tốc độ cao. Dòng khí này khi ra khòl cánh máy nén sẽ dãn nở đột ngột và lan truyến đến không khí bên ngoài máy nén (trước phin lọc khí) làm cho khí nén cùng VỚI không khí chuyền động dao dộng và các chuyển động dao dộng này có tán só từ 20Hz~20,000kHz sẽ tạo ra âm thanh phát ra từ máy nén tăng áp, gọỉ là hiện tượng “ho” cùa tua bln. Do lúc này áp suất trong không gian giũa máy nén và phin lọc khí lớn hơn áp suất bên ngoài phin lọc khí, nên khí nén đỉ qua phin lọc ra ngoài VỚI tốc độ cao và thổi bụi bám trên phin lọc ra lìgoàl, giống như “khói” thoát ra từ phin lọc khí. Xem thêm: Bơm nước công nghiệp

Ví dụ, khỉ giảm phụ tài đột ngột cho động cơ, tức là gỉàm đột ngột lượng nhiên liệu cấp vào xỉlanh, làm cho công suất của các xllanh cũng giảm đột ngột. Vi vậy, tóc độ của các piston glàm đột ngột, do đó tốc dộ của dòng khí xà và lượng khí xà cung cấp cho tua bin cũng giảm, nên tốc dộ của tua bin tăng áp cũng glàm theo. Do tốc độ của các piston glàm trước khi tua bin glàm tốc dộ, nên tạl thời điểm piston bát đầu glàm tốc dộ, lượng khí nén trong hộp khí quét dư thừa do lượng khí nén vào các xllanh giảm đột ngột, làm cho áp suất trong hộp khí quét tăng dột ngột và cao hon áp suất sau máy nén. Khí nén trong hộp khí quét sẽ chuyển dộng ngược ra lìgoàl, tua bin bỊ “ho”.

Tất cà các nguyên nhân làm cho tốc dộ chuyển dộng của piston dộng co glàm dột ngột đều làm cho tua bln “ho”, cường độ ầm thanh phát ra từ máy nén tăng áp lớn hay nhỏ phụ thuộc vào tốc độ glàm tốc độ của động co. Tốc độ glàm tốc độ cùa dộng co càng lớn tốc độ chuyển động của dòng khí nén từ hộp khí quét ra ngoài càng cao và do đó âm thanh phát ra từ máy nén tăng áp càng lớn.

Tất cà các nguyền nhân làm tua bln “ho” của động co diesel thấp tốc dược chia thành các nhóm nguyên nhân chính sau:

  • Hệ thống lìhlên liệu
  • Hệ thống quét và thài của dộng co

– Tài cùa động cơ dao dộng đột ngột

1. Các nguyên nhân thuộc hệ thống nhiên liệu

Ẩp suất nhiên liệu cùa bơm cấp hoặc bơm tuấn hoàn thấp; Có khí trong hệ thống lìhlên liệu; Có nước trong nhiên liệu; Nhiệt độ hâm nhiên liệu thấp; Van tách khí trong hộ thống nhiên liệu bị kẹt; Van hút cùa bơm cao áp  không kín; Van puncture cùa bơm cao áp không kín; Plston bơm cao áp bị kẹt; Kim phun của VÒI phun bị kẹt; Đẩu VÒI phun bị hòng; Van tràn trong đường ống dấu hồl không kín.

Có thể bạn muốn biết: Bơm ebara

Tất cả các nguyên nhân trên của hệ thống nhiên liệu làm công suất của các xllanh không báng nhau, hoặc công suất ờ các chu kỳ khác nhau của cùng một xllanh cùng không báng nhau, làm cho dộng cơ làm việc không ổn định, tốc độ quay của động cơ liên tục thay đói. Khi tốc độ dộng cơ thay đổỉ đủ lớn tua bin sẽ bỊ “ho”

2. Các nguyên nhân thuộc hệ thống quét và xả

Các nguyên nhân thuộc hệ thống quét và xảa. Hệ thống xảXupap xà mờ không đúng thời điểm;Lưới bào vệ tua bin trong hộp khí xả bị tác bần;Phàn áp sau tua bin tăng;Áp suất sau tua bin dao động.b. Hệ thống quét khíSinh hàn khí tăng áp bị tắc bần, bộ tách nước của sinh hàn, đường ống thoát nước bị bấn hoặc tắc;Không có nước mặn tuần hoàn trong sinh hàn;Có cặn các bon bám trên cùa quét;Nhiệt độ hộp khí quét quá cao.c. Tua binCánh tua bin bị bần;Cánh máy nén bẩn;…Phin lọc khí bẩn;Bạc lót tua bin hòng.

Các nguyên nhân cùa hệ thống quét và xà như trên sẽ làm cho tua bin làm việc không ổn định, nhùng nếu tóc độ piston động cơ không bỊ thay đồỉ đột ngột thì tua bin không bị “ho”. Nhưng đây là nguyên nhân làm cho tua bin dễ bị “ho” hơn, lìiặc dù động cơ thay đói tốc độ dột ngột không nhiều, và dộng cơ khai thác ờ tốc độ quay, áp suất khí quét không lớn. Nếu tốc dộ dộng cơ thay đồỉ đột ngột thì các nguyên nhân liên quan tớl hệ thống quét, xà như đà nêu trên sổ làm cho hiện tượng “ho” của tua bin nghiêm trọng hơn. Vì vậy dế hạn chế hiện tượng “ho” cùa tua bin và hạn chế ành hường cùa hiện tượng “ho” đến tua bin, máy nén táng áp, cẩn phải loại trừ các nguyên nhân trên trong quá trình khai thác dộng cơ.

Cảc  yếu tố khác

Tham khảo: Phốt bơm nước

– Bộ diều tốc dao động;- Tàl cùa dộng cơ thay đồỉ dột ngột;- Tốc dộ động cơ thay đồl đột ngột trong diếu kiện:+ Khai thác động cơ ờ chế độ tàl cao;+Trong khl ma nơ;+ Glàm tốc dộ động cơ nhanh đến chế độ “slow” hoặc dung động cơ dột ngột;+ Khi chạy lùi;+ Tàu hành hài trong điều kiện thời tiết xấu.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ