+ ổn định sự cố

b/ Yêu cầu bổ sung bao gồm:

+ yêu cầu bổ sung vể ổn định sự cố cho giàn tự nâng,

+ yêu cầu bổ sung cho giàn nửa chìm

c/ yêu cầu ổn định cho trường hợp giàn đang tựa lên đế,

d/ yêu cầu ổn định cho giàn đang nâng lên hoặc hạ thấp, chuẩn bị di chuyển.

e/ yêu cầu về phân khoang chống chìm.

Điều kiện môi trường

Máy bơm chìm ebara

a/ momen nghiêng giàn chỉ do gió gây ra. vận tốc gió được chọn cho trường hợp khắc nghiệt nhất, khả năng xuất hiện
trên biên ít nhất, vận tốc gió cho trường hợp sự cố thuộc vận tốc lớn, chỉ xuất hiện trong các cơn bẫo mạnh.

b/ Sóng chỉ ảnh hưởng tới ổn định thông qua lắc ngang của giàn. Biên độ lắc được quan tâm trong những tài liệu từ những năm bảy mươi. Biên độ lắc của giàn đang sử dụng thường rất nhỏ, có thê được xét gián tiếp trong các qui phạm.

Đồ thị ôn định

Bơm ly tâm trục ngang ebara

Trong tất cả qui phạm hiện hành đường ổn định tĩnh của giàn được quan tâm đầy đủ. Độ dốc đồ thị tối thiểu không âm. Phạm vi momen phục hồi dương đủ lớn. Quan hệ giữa momen phục hồi của giàn và momen do gió gây được xác lập rõ ràng cho hai trạng thái:

  • giàn chưa bị sự cố,
  • giàn bị đắm một (hoặc một số) khoang.

TỈ lệ này thể hiện độ dự trừ vể ổn định, đền phòng nghiêng và lật giàn. Tùy thuộc kiểu giàn độ dự trữ này không nhỏ hơn 40% hoặc 30%.

Trong trương hợp bị sự cổ, lượng dự trừ này thể hiện trong quan hệ giữa hai momen, khi góc nghiêng còn nằm trong giới hạn mà momen phục hồi lớn hơn momen nghiêng. Lượng dự trữ này đạt đến 100% trong phạm vi hạn định.

Phản khoang và chông chìm

Bơm ebara

Nguyên tắc chung cho việc phân khoang và chống chìm là đảm bảo cho giàn chống trả được tác động momen nghiêng do gió có vận tốc đủ lớn gây ra, khi bị đắm một hoặc nhiều khoang, tùy thuộc kiểu giàn, giữ cho các lồ khoét trên giàn không nằm thấp hơn mép đường nước tối hậu. Nói cách khác đường nước tối hậu trong bất cứ trường hợp sự cố tính toán nào không vượt quá đường giới hạn.

Có thể thấy rõ rằng, nội dung cốt lõi của tất cả qui phạm vể ổn định giàn khoan nổi có những tương đồng và thống nhất. Nội dung thống nhất này sê được để cập trong các để xuất tiếp theo.

Ôn định sự cô

Bơm giếng khoan ebara

Các thủ tục cần tiên hành khi tính ổn định sự cố.

+ Xác định trọng lượng và trọng tâm giàn sau khi bị đắm một hoặc nhiều khoang,

+ Tính pantokaren cho giàn trong trường hợp bị đắm một hoặc nhiều khoang. Những khoang đắm được coi thông thương với mặt thoáng ngoài giàn, không còn thuộc trong thành phần sức nổi của giàn.

+ Xác lập đồ thị ổn định dựa vào pantokaren vừa lập. Đồ thị ổn định có dạng đường số 2 sau (đường 1 cho tàu chưa sự cố).

Xác định chiểu cao giới hạn của trọng tâm giàn

Đồ thị ổn định trong tài liệu này xây dựng trên cở sở xác định khoảng cách GZ theo công thức gắn liền với chiểu cao trọng tâm giàn.

GZ= Lk- ẢTGsincp (5.68)

Bơm chữa cháy ebara

Trong chừng mức có thế phát biểu, đồ thị GZ là hàm phụ thuộc không chỉ vào góc nghiêng của giàn mà còn phụ thuộc vào chiều cao trọng tâm giàn, với KG lớn, ứng với giá trị góc nghiêng không đổi, chiểu cao GZ hoặc momen phục hồi sẽ nhỏ. Trường hợp momen phục hồi bé, giàn khó có khả năng chống lại momen nghiêng do gió. Trong những trường hợp tính toán chúng ta có thể xác định một trường hợp cho KG, tại vị trí này tính ổn định của giàn đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo điều luật bắt buộc. Khi KG vượt qua giá trị vừa tính, tính ổn định của giàn không thể đảm bảo. Giá trị KG cho chê độ cực trịSản phẩm liên quan

LIÊN HỆ