Nhiệt độ khí xảNhiệt độ khí xà là một thông số rất quan trọng, là một trong những thông số phàn ánh chất lượng quá trình cháy trong xllanh động cơ. Do nhiều nguyên nhân khác nhau: chất lượng phun sương nhiên liệu kém, áp suất khí tăng áp giảm, nhiệt độ khí tăng áp tăng, tình trạng kỹ thuật của xllanh, xéc măng,.. không tót, quá trinh cháy trong xllanh bị kéo dàl trên đường dàn nở, lìhlệt độ khí cháy trong xilanh ờ CUỐI kỳ dăn nở tăng và do dó nhiệt dộ khí xà tăng. Xem chi tiết: May bom ebara

Tuy lìhlên, khi lìhlệt độ buồng máy tăng cũng làm cho nhiệt dộ khí xà tăng, mặc dù chất lượng quá trình cháy trong xllanh vẫn bình thường. Vi vậy, khl nhiệt dộ khí xà tăng cán phàl phân tích, đánh glá nguyên nhân làm tăng nhiệt độ khí xà trước khl tim cách khắc phục.Những thông số quan trọng nhất ảnh hường đến nhiệt độ khí xà và các phương pháp kiểm tra tim nguyên nhân làm tăng nhiệt độ khí xà sẽ được liệt kê trong bàng 1.2 dưới đây.Bàng 1.2 Nguyên nhân và phương pháp kiểm tra nhiệt dộ khí xà cao. Tham khảo: Ebara

Điêu kiện khí hậu trong buồng máy xấu: áp suảt giảm, nhiệt độ: độ âm táng. Kiềm ưa nhiệt độ nước làm mát và buồng máy.

Hiệu chinh lại nhiệt độ khi xả theo điêu kiện tiêu chuán

e. Tua bin

–  Tua bin bi bản cánh

–      Máy nén bị bản cánh

Sừ dung đồ thị đãc tinh của tua bin đẻ tìm nguyên nhản
/ Xhiên liệu – Loại nhiên liệu Thông thường khi sứ dụng nhiên liệu nặng nhiệt độ khí xã có thẻ cao hơn khi sử dụng nhiên liệu nhẹ khoang

5°c.

– Chat lượng nhièn liệu Khi sư dụng nhièn liệu có chàt lượng tháp nhiệt độ khí xa tảng và áp suât khi cháy lớn nhẩt giảm

Xem chi tiết: Hướng dẫn lắp máy bơm giếng khoan

1.3.8 Tốc độ động cơ

Đổ thị trên hình 1.16 mô tà mốl quan hệ gliìa tốc độ động cơ và áp suất chi thị trung binh (pl)VỊ trí cùa đường đặc tính cho biết mô men tác dụng lên chân vịt là lớn hay nhò, nếu đường đặc tính dịch chuyển sang phàl, mô men tác dụng lên chân vịt lớn, ngược lạl đường đặc tính dịch chuyển sang trái, mô men tác dụng lên chân vịt nhò. 0 5 10 15 20

Nhiệt độ khí xả và tốc độ động cơ
Hĩnh 1.16 Mổi quan hộ giữa tốc dộ dộng cơ và áp suất chi thịưung binh của dộng cơ

Cường độ mô men tác dụng lên chân vịt lớn hay nhò phụ thuộc vào nhléu nguyên nhân khác nhau: mớn nước, do hà bám trên cánh chân vịt, vò tàu, hoặc tàu chạy ờ vùng nước nông,… Vì vậy căn cứ vào: vị trí của dường dặc tính, mởn nước thực tế, và vùng biến tàu hoạt dộng là vùng nước sâu, hay nông, có thể đánh glá được tinh trạng thực tế của vò tàu, chân vịt.Trên cơ sờ xác định được tinh trạng thực tế cùa vò tàu, cánh chân vịt sẽ quyết định thời gian và kế hoạch sửa chữa tàu phù hợp.Để xác định được vị trí đường đặc tính này cán phàl xác dịnh được tốc dộ quay của dộng cơ và áp suất chi thị trung bình của dộng cơ.Do tốc độ của động cơ thường không ổn định, nên việc xác định tốc dộ của động cơ thường lấy glá trị tốc dộ trung binh cùa dộng cơ trong khoảng thời gian nhất dịnh, (thông thường khoáng 240 phút)Việc xác định glá trị áp suất chi thị trung bình được xác dịnh trong mục 1.3.2.

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm công nghiệp công suất lớnSản phẩm liên quan

LIÊN HỆ