(25,8 m/s), bất kể từ hướng nào, không cho phép bất cứ lồ khoét nào chìm trong nước mà từ lồ ấy nước tràn vào giàn.

Năm 1973 ABS hoàn chỉnh qui phạm cho các giàn di động nói chung. Mọi việc được làm rõ hơn bẳng những giải thích từ ngữ song nội dung chính của qui phạm không thay đổi.

Máy bơm bùn ebara

Qui phạm ABS nãm 1995 giành phần 3 bàn về ổn định giàn. Những yêu cầu được tóm tắt như sau:

  • Chiều cao tâm ổn định ban đầu tất cả kiểu giàn, trong mọi trạng thái nổi, không kể đó là giai đoạn đang giâng lên cao hay nhấn chìm, phải co giá trị dương. Giàn được xét trong trường hợp nổi tự do, không neo buộc.
  • Giàn có khả năng chịu tác động momen nghiêng do gió gây khi gặp những trận bâo mạnh với vận tốc gió không nhỏ hơn 1 OOHL/h (51,5 m/s). với những giàn làm việc trong vùng hạn chế, vận tốc gió tính toán hạ đến 70 HL/h (36 m/s).
  • Bơm bùn ebara
  • Ồn định sự cố: tất cả kiểu giàn có khả năng chống lại tác động momen nghiêng do gió với vận tốc 50 HL/h (25,8 m/s) từ hướng bất kỳ.
  • Yêu cầu vể đường momen phục hồi và momen nghiêng do gió gây giống như yêu cầu của Cục Bảo vệ Bờ biên.
  • Yêu cầu ổn định sự cố chỉ rõ, đường nước tối hậu sau đắm khoang, dưới tác động momen nghiêng do gió mạnh với vận tốc 50 HL/h (25,8 m/s), thổi từ phương bất kỳ, không nằm thấp hơn đường giới hạn.
  • Đường momen ổn định giàn kiểu trên các cột sau sự cố được xét như là tiêu chuẩn ổn định dư. Tiêu chuẩn này đòi hỏi phạm vi momen phục hồi cắt momen nghiêng, được hiểu là tính từ góc ổn định tĩnh thứ nhất đến góc ổn định không bển (thứ hai) ít nhất là 7°, trong khi gió thổi với vận tốc 50 HL/h (25,8 m/s) và làm nghiêng giàn.
Ebara best 5


Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ