Đó thị công khai triển

Vỗ đổ thị công khai triển cũng thực hiện như vẽ đổ thị công chỉ thị, nhùng trong trường hợp này dây 6 không nốl VỚI cán dãn dộng cùa động cơ, mà dùng tay kéo sao cho phù hợp VỚI chuyển dộng của piston động cơ. Sau khi đo được dổ thị công khai triển có thế xác định được áp suất CUỐI quá trình nén, áp suất cháy lớn nhất của khí cháy trong xllanh dộng cơ.

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm công nghiệp ebara

Việc do dố thị còng chi thị hoặc khai triển phàl dược tiến hành trong điểu kiện động cơ làm việc ổn định, các thông số của dộng cơ không bị thay dổl trong suốt quá trình đo.

Đảnh giá kết quả đo đồ thị công chỉ thị

Trong một vàl trường hợp việc đo dổ thị công chỉ thị cùa động cơ thấp tốc cho kết quà không chính xác do plston-xllanh cùa thiết bị đo bị mòn, kẹt, hoặc bị rò lọt khí, …Vì vậy, sau khl có kết quà đo, nên đánh glá xem mức độ tin cậy của các đổ thị công do được, sau đó mớl căn cứ vào kết quà do và các thông số liên quan dê’ phân tích, đánh glá tình trạng của dộng cơ. Xem thêm: Máy bơm ebara ý

Phản tích đảnh giả

Sau dây là một số dạng đố thị công chỉ thỊ, khai triển của dộng cơ thấp tốc. Trong các đố thị dưới dây dường “nét dứt” là khl dộng cơ làm việc binh thường, dường nét lien là kết quà do thực.

Đồ thị trên hình 1.5 cho thấy áp suất CUỐI quá trình nén binh thường, áp suất cháy lớn nhất thấp và điếm bắt đầu cháy bỊ “trẻ”. Như vậy tình trạng kỹ thuật của xupap, xllanh, xéc măng, tua bin, sinh hàn tăng áp binh thường.

Áp suất cháy lớn nhất nhò và điểm bắt dấu cháy bị “trẻ” có thể do:

 • – Áp suất phun nhiên liệu thấp,
 • – VÒI phun không tót (nhiên liệu phun không “sương”),
 • – Điều chinh vị trí cơ cấu VIT (variable Injection timing) không dúng, nên nhiên liệu phun muộn hơn so VỚI yêu cẩu.
 • – Van hút cùa bơm cao áp không kín, hoặc bộ glàm chấn cùa bơm cao áp không tốt nên lượng nhiên liệu do bơm cao áp cấp cho VÒI phun bị glàm, áp suất phun cũng giảm theo.
 • – Nhiệt độ hâm nhiên liệu thấp, dộ nhớt nhiên liệu cao làm cho chất lượng phun nhiên liệu không tốt, thời gian chuẩn bị cháy kéo dàl, điểm bát dấu cháy bị “trẻ”, áp suất cháy lớn nhất giảm.

Đổ thị trên hình 1.6 cho thấy áp suất CUỐI quá trinh nén bình thường, nhùng áp suất cháy lớn nhất quá cao.

Xem thêm: Cách chọn máy bơm nước giếng khoan

Nguyên nhân áp suất cháy lớn nhất quá cao có thế do:

 • – Điều chinh co cấu VIT không đúng, nên góc phun sớm lớn hon so VỚI yêu cẩu.
 • – ượng nhiên liệu phun vào xllanh nhléu hon binh thường
 • – Hoặc do cà hal nguyên nhân trên.

Đổ thị trên hình 1.7 cho thấy áp suất CUỐI quá trinh nén và áp suất cháy lớn nhất thấp. Nguyên nhân có thể do:

– Tình trạng cùa xupap, xllanh, xéc măng không tót, nên trong quá trình nén, khí nén trong xllanh bị rò lọt qua xupap hoặc xéc măng;

 • – Tình trạng tua bln không tốt, nên áp suất khí tăng áp giâm, lượng khí nén vào xllanh giảm, làm cho áp suất CUỐI quá trình nén giâm;
 • – Sinh hàn tăng áp bị bán, dẫn đến nhiệt độ khí tăng áp tăng, trọng lượng riềng của khí tăng áp giảm, kết quà lượng khí nén vào xilanh giàm.
 • – Đinh plston bị cháy làm cho thế tích xllanh tăng, tỷ số nén giảm, kết quà áp suất, nhiệt độ CUỐI quá trình nén giàm.

Tham khảo: Ebara best 4

Do áp suất CUỐI quá trình nén, nhiệt dộ khí nén trong xllanh ờ CUỐI quá trinh nén giâm, nên quá trinh bay hơỉ nhiên liệu, việc hòa trộn giũa nhiên liệu và khí nén không đểu, quá trình cháy bị kéo dàl trên đường dãn lìờ, làm cho áp suất cháy lớn nhất glàm, nhiệt dộ khí xà tăng.

 • – Do lượng nhiên liệu phun vào xllanh glàm,…

phan-tich-va-danh-gia-ket-qua-do-thi-cong-chi-thi

Hình 1.7 Đồ thị công chỉ thị và khai triển

Vì vậy, khi đo các đổ thị công chỉ thị hoặc đổ thị công khai triển phài đổng thời kiểm tra các thông số liên quan: nhiệt độ khí xà, tốc độ quay cùa tua bin, áp suất, nhiệt độ khí tăng áp, vị trí thanh răng bơm cao áp, tốc độ động cơ,… Căn cứ vào các thông số này và kết quà đo đó thị công chi thị, đổ thị công khai triển có thể phần tích, đánh glá tình trạng kỹ thuật cùa động cơ và tim ra nguyên nhân để có thể khắc phục hoặc ngăn ngừa các hư hòng có thề xày ra.

Tham khảo: 

Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ