Phương pháp chọn sản lượng cho máy lọc lỵ tâm

Các loại dấu nhờn đang dược sù dụng trên thị trường hiện nay thường pha thêm một số chất phụ gia dể quá trình tách các tạp chất trong dầu nhờn dẻ dàng hơn. Tuy nhiên, các hạt tạp chất có trong dấu nhờn sẽ bỊ chính các chất phụ gia này bao bọc xung quanh. Kết quà là tỳ trọng của các hạt tạp chất này nhẹ hơn và gán bàng với tỷ trọng của dấu nhờn, vi vậy việc tách các hạt này ra khòl dấu nhờn trong quá trình lọc ly tâm sẽ khó khăn hơn. Xem thêm: Máy bơm tăng áp hãng nào tốt nhất

Do dó, điểm cân bâng dạt dược của dẩu nhờn có pha phụ gla sau khl lọc ly tâm có giá trị cao hơn loại dầu nhờn khoáng không pha phụ gỉa. Có nghĩa là chất lượng lọc sạch của dầu nhờn khoáng không có chất phụ gia sẽ tót hơn. Sàn lượng tòi ưu của máy lọc ly tâm lọc loại dấu nhờn khoáng không pha chất phụ gla cũng có glá trị lớn hơn so sàn lượng tòi ùu của máy lọc ly tâm lọc loại dầu nhờn có chất phụ gia.

(Hình 2.5). Vì vậy, dấu nhờn có pha chất phụ gla thi có chất lượng lọc sạch thấp hơn so VỚI dấu nhờn không pha chất phụ gỉa. Tham khảo: Cách lắp máy bơm nước giếng khoan

Phương pháp chọn sản lượng cho máy lọc lỵ tâm

Hình 2.5 Ảnh hướng của loại dầu nhờn, sân lượng của máy lọc đến chất lượng lọc sạch

Nhưng yếu tố quan trọng nhất là kích thước cùa các hạt có trong dầu nhờn sẽ ành hường khác nhau đến điếm cân báng (Các hạt này thường là sàn phẩm mài mòn của các bạc lót, ổ đờ). Kỉnh nghiệm khai thác máy lọc ly tâm cho thấy:

– ĐÓI VỚI các loại dẩu nhờn có pha chất phụ gla thi sàn lượng khai thác của máy lọc ly tâm thường nằm trong khoáng 20%-i-25% sàn lượng lớn nhất của máy lọc.

Tham khảo: Cách lắp máy bơm nước tăng áp

– ĐỐI VỚI các loại dầu nhờn khoáng không pha chất phụ gla thì sàn lượng khai thác cùa máy lọc ly tâm thường nằm trong khoáng 50%-ỉ-60% sàn lượng lớn nhất cùa máy lọc

Các loại dẩu nhờn thường dùng hiện nay là các loại dấu nhờn khoáng kết hợp với dấu nhờn có pha chất phụ gia, nên sàn lượng khai thác cùa máy lọc ly tâm nằm trong khoáng 30%-ỉ-40% sản lượng lớn nhất cùa máy lọc là phù hợp. Nên hâm dầu nhờn trước khỉ vào máy lọc ly tâm khoáng 80°c.

Làm sạch dầu nhờn xả từ hộp làm kín cán piston

Khỉ động cơ làm việc một phẩn dẩu nhờn bôi trơn xllanh cùng VỚI khí cháy chày xuống khoang khí quét, do áp suất trong khoang khí quét cao hơn áp suất trong các te động cơ, nên dầu nhờn xllanh đà nhiễm bán cùng VỚI khí quét có thể rò lọt xuống các te. Nhiệm vụ cùa hộp làm kín cán plston là ngăn không cho khí quét, dấu nhờn bôl trơn xllanh đã nhiễm bẩn rò lọt xuống các te động cơ. Ngoài ra dấu nhờn bôl trơn cán plston cùng có xu hướng di lên khoang khí quét theo cán plston. Vi vậy hộp làm kín cán piston còn có nhiệm vụ gạt dầu bôi trơn cán piston quay trờ lạ 1 các te.

Do dó trong quá trình dộng cơ làm việc, dấu nhờn rò lọt vào hộp làm kín cán piston bao gốm: dấu nhờn bôi trơn cán piston đl lên theo cán piston và dấu nhờn bôl trơn xỉlanh, cùng với bùn cặn từ khoang khí quét. Thông thường hộp làm kín cán piston có ba đường xà các loại dấu nhờn này ra.

Đường phía trên cùng (3) xà dầu nhờn bấn bao gồm dầu nhờn bôi trơn xllanh, cùng VỚI bùn cặn rò lọt vào trờ vé khoang khí quét 2 sau dó chày về két xà dẩu cặn.

Xem thêm: Các loại máy bơm nước công nghiệp

.Đường thứ hai (4), xà lượng dầu nhiễm bấn còn sót lạl trong hộp làm kín về két dầu nhờn bẩn, dẩu này không dùng và bò di.

Đường phía dưới cùng (5) xà dấu nhờn sạch hơn chủ yếu là dẩu nhờn bôi trơn cán piston di lên theo cán piston và một phán nhỏ dầu nhờn bôl trơn xllanh từ khoang khí quét rò lọt xuống qua các xéc măng 6 và 7.

Phương pháp chọn sản lượng cho máy lọc lỵ tâm

Hình 2.6 Hộp làm kín cán pisĩon1. Càn piston: 2. Không gian khoang khi quét: 3.4. LO nhiễm bẩn; 5. LO sach: 6. Xéc mãng gat LO; 7. Xéc mảng kin khí;8 Xéc măng gạt LO.

Lượng dấu nhờn sạch xà từ hộp làm kín cán plston này xuống két dấu xà trung binh khoáng 5—10 1 ít/ngày/xylanh trong điều kiện động cơ làm việc bình thường. Nhưng khi dộng cơ chạy “rà” thì lượng dấu nhờn này tăng lên do tăng lượng dầu nhờn bôi trơn xllanh. Dầu lìhờn này không hoàn toàn sạch, vì vậy không nên dùng lạl và nên dốt bảng máy dốt dáu bẩn.

Nếu muốn dùng lại dấu nhờn này thi phàl láp thêm phin lọc, két, dường óng như hình 2.7.

Sơ dò lọc dẳu nhớn xà tứ hộp làm kin cán piston

Hĩnh 2.7 Sơ dò lọc dẳu nhớn xà tứ hộp làm kin cán piston

Dầu nhờn xà từ hộp làm kín cán plston theo dường 5 sỗ được xà vế két số 1, khi két số 1 gán đầy, máy lọc ly tâm sẽ lọc dầu nhờn này. Dầu nhờn sạch được đưa vé két số 2, tại đây dấu nhờn tiếp tục dược lọc tuần hoàn nhiều lẩn bảng máy lọc ly tâm.

Vì dấu nhờn này thông thường có dộ nhớt lớn hơn dấu nhờn hệ thống, do có lẫn một phẩn dầu nhờn bôl trơn xilanh dã bị ỏ-xy hóa, ngoài ra dấu nhờn này cũng có tỳ trọng cao hơn so VỚI dấu nhờn hệ thống. Do dó, khi lọc dầu nhờn này sản lượng cùa máy lọc ly tâm nên giảm báng 50% sàn lượng cùa máy lọc ly tâm khl lọc dấu nhờn hệ thống và nhiệt độ dấu nhờn táng lên 90°c.

Cuối cùng dấu nhờn trong két số 2 sẽ được lọc tuần hoàn một số lẩn qua phin lọc tỉnh ờ nhiệt độ khoáng 60~80°c.

Quá trình lọc tuấn hoàn qua phin lọc tinh sẽ loại bò các tạp chất có tỷ trọng nhò, muội than, các sàn phẩm ô-xy hóa mà máy lọc ly tâm không có khà năng loại ra. Sau dó dẩu nhờn trong két 2 sẽ dược bơm về két tuần hoàn.Nếu dộng cơ sừ dụng loại dấu nhờn có tính kiềm, thi không cẩn thiết phải phân tích thành phẩn của dấu nhờn trong két số 2 trước khỉ bơm vékét tuấn hoàn. Định kỳ lấy mẫu dấu nhờn hệ thống và dấu nhờn trong két 2 đùa vé phòng thí nghiệm đế phân tích là dù.

Xem thêm: Máy bơm tăng áp bị rò nước

Nhưng nếu dộng cơ sừ dụng loại dấu nhờn không có tính kiểm thì trước khi bơm dầu nhờn trong két số 2 về két tuần hoàn cán phàl kiểm tra nống độ axlt của dấu nhờn này bảng bộ thừ nhanh có trên tàu.Nếu tổng số axỉt (TAN) lớn hơn 2% thi dấu nhờn này không thế dùng dược vì nó sẽ gây ăn mòn cho các bẽ’ mặt bôỉ trơn của động cơ: cổ trục, cổ khuỷu,…Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ