Trường hợp A: Động cơ bị các sự cố:

 1. Xéc măng, hoặc xupap xà bị thổi.
 2. Bạc lót của cổ trục, hoặc cố khuỷu, hoặc ổ đờ cùa patanh bị hòng, cẩn phải glàm tàl cho các bạc lót đó.
 3. VÒI phun bị hòng.

Xem thêm: Cách lắp máy bơm tăng áp

Trong trường hợp này chi cán cắt nhiên liệu cho các xllanh đó, còn các chi tiết động cùa dộng cơ: piston, cán piston, biên, xupap xà… vẫn dể nguyên và hoạt động binh thường.

Để cắt nhiên liệu cho nhũng xllanh này chi cẩn nâng và cố định các “roller guide” bơm cao áp của các xllanh bị hòng.

Do piston, xupap xà của các xllanh bị hòng vẫn chuyến dộng, nên hệ thống dấu nhờn làm mát piston và nước làm mát, bôỉ trơn cho các xllanh này vẫn làm việc bình thường.

Trường hợp B. Nước làm mát xllanh, hoặc nắp xllanh rò rỉ vào buồng đốt.

Nếu nước rò ri vào buồng đốt không nhiều, lượng nước này sẽ bị bay hoi và cháy cùng VỚI nhiên liệu, phẩn còn lạl sẽ bị xà ra lìgoàl cùng VỚI khí xà. Nhũng nếu nước rò rỉ vào buồng dốt nhiều mà không phát hiện kịp thời rất có the sẽ xảy ra “thủy kích” làm hư hòng các bạc lót, bien, …V vậy, trong trường họp này phải cát nhiên liệu cho các xllanh này và mờ cường bức xupap xà dể nước rò ri vào xllanh thoát ra ngoài. Do dó, sau khi cắt nhiên liệu phải mờ cường bức xupap xà cùa các xllanh này, nhũng piston van chuyển động trong xllanh. Tuy nhiên một số dộng cơ do cấu tạo, nên không thể áp dụng phương pháp này, ví dụ: các động cơ của công ty MAN-B&W loại: L/S42, 35, 26MC

Quy trình thực hiện như sau:

ĐỐI VỚI các động cơ dùng cam nhiên liệu lồm, việc cắt nhiên liệu cho xllanh bị hòng báng cách nâng và cố định “roller guide” cùa bơm cao áp. Tham khảo: Máy bơm giếng khoan loại nào tốt

Hình 2.3 hệ thống đóng xupap xá klồu thuỷ lực

1 True cam và cam: 2 Actuator 3. Dưỡng bổ sung dẩu từ bơm
dẩu nhởn ừuc cam 4. Van môi chiêu; 5. Van an toàn; 6. Piston dẳu
thuỷ lực. 7 Piston khi. 8. 10. Van truựt điêu khiên 9 11 Đường khi
điỗu khiển 12 Cam láp trên trục ổiỗu khiển thanh răng bom cao áp
13. Dường khi nón làm kin

ĐỐI với các động cơ sừ dụng cơ cấu thủy lực để mờ các xupap (Hình 2.3), việc mờ cuồng bức và cố định các xupap xà ờ vị trí mờ được thực hiện như sau:

– Đóng van khí nén cấp cho xupap cẩn mờ cưỡng bức (cát đường khí điều khiến 9);

 • – Dừng bơm dấu nhờn trục cam cung cấp cho các xupap xà
 • – Tháo và khóa “Actuator” (2) của xupap xà muốn mờ;
 • – Khởi dộng lạl bơm dấu nhờn;
 • – Đóng van nước làm mát vào và ra của xllanh bị hòng, nếu cẩn thiết xà hết nước làm mát của xỉlanh dó;
 • – Tháo đường ống khí khởi động, sau dó bịt đường khí khởi động và khí điều khiển cho xllanh dó;

Các bạc lót cùa patanh, cổ khuỷu chi có thể chịu được ứng suất khi động cơ khai thác ờ 100% tốc dộ động cơ trong khoáng thời gian ngán VỚI điểu kiện xupap xà của các xỉlanh hòng ờ trạng thái luôn mờ (Các xllanh này không có quá trình nén). Có thể bạn quan tâm: Bơm ebara italia

Tuy nhiên dể glàm sự mài mòn và rỗ các bế mặt của bạc lót thì không nên khai thác dộng cơ vượt quá 55% tốc dộ khai thác lớn nhất (MCR). ờ tốc dộ dưới 55% MCR vẫn đủ dê’ diếu dộng tàu an toàn.

Trong quá trình điểu dộng tàu, nếu cẩn thiết, có thể tăng tốc động cơ lên 80% tốc dộ quay khai thác lớn nhất (MCR) trong khoáng thời gian ngán (khoáng 15 phút)

Trong trường hợp này, dế đàm bào chắc chắn ràng tốc dộ động cơ nằm trong glớl hạn an toàn thì bộ bào vệ quá tốc cùa động cơ phài đặt thấp hơn 83% tốc độ quay khai thác lớn nhất (MCR)

Phương pháp này chi áp dụng trong thời gian ngán, nếu tàu phàl hành trinh trong thời gian dàl, thì phàl treo plston, cán plston, patanh-bàn trượt trong dộng cơ; tháo biền khòl dộng cơ, hoặc tháo các chi tiết này ra khòl dộng cơ.

Trường hợp c. Xupap xà hoặc “Actuatlng gear” bỊ hòng

Trong trường hợp này, xupap xà cùa động cơ không làm việc dược, vì vậy dộng cơ không thê’ thực hiện quá trình quét, xà, do dó không thê’ thực hiện quá trình cháy trong xllanh. Vì vậy trong trường hợp này phải: Cắt nhiên liệu, dóng xupap xà, plston vãn làm việc trong xllanh.

Quy trình thực hiện như sau:

Có thể bạn muốn biết: Bơm chìm công suất lớn

Cát nhiên liệu cho xllanh bị hòng bảng cách nâng và cố định “roller guide” cùa bơm cao áp.

Cố định xupap xà cùa xllanh hòng ờ vị trí đóng. Dừng bơm dấu nhờn trục cam, tháo đường ống dấu nhờn cấp cho xupap xả, nâng “guide” của xupap xà. Nhưng đường khí nén (air spring) vẫn cấp cho xupap xà dể glũ xupap xà ờ vị trí đóng. (Hình 2.3). Sau đó bịt đường ống dấu nhờn cấp cho xupap xà này và chạy bơm dấu nhờn trục cam.

Vì piston vẫn chuvến động trong xỉlanh, nên hệ thống dấu làm mát piston, nước làm mát, bôl trơn cho xllanh đó vãn phàl làm việc binh thường.

Trường hợp D. Piston, cán piston, biên, nắp xllanh, xllanh và patanh-bàn trượt bị hòng nặng.

Trong trường hợp này, nếu đê’ piston, bien, cán piston vẫn chuyển dộng trong xllanh có thể làm cho các hư hòng càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy phải treo piston, cán piston, patanh-bàn trượt trong dộng cơ; tháo biên khỏi dộng cơ.

Quy trình thực hiện lìhií sau:

 • – Cát nhiên liệu cho xllanh bị hòng báng cách nâng và cố định “roller guide” của bơm cao áp.
 • – Cố định xupap xà cùa xllanh bị hòng ờ vị trí dóng.
 • – ‘Iháo đường óng khí khờl động sau dó bịt dường khí khởi động và khí đléu khiển cho xllanh đó.

Trong trường hợp này, việc bịt đường khí khờỉ dộng có ý nghĩa dặc biệt quan trọng, vi nếu không, khi khờl động động cơ khí khởi dộng sẽ cấp cho các xllanh có piston, cán piston, …dang bị treo và gây nguy hiểm cho dộng cơ.

 • – Treo piston, cán piston, patanh-bàn trượt trong động cơ, tháo biên và đua ra khòl các te dộng cơ.
 • – Bịt đường ống dầu nhờn vào bôl trơn cho patanh-bàn trượt.
 • – Đặt dầu bôl trơn cho xllanh bị hòng ờ vị trí “không” đòi VỚI bơm dấu bôl trơn xllanh kiểu cơ khí, và VỊ trí “nhỏ nhất” dốl VỚI bơm bôl dầu trơn kiểu

Trường hợp E: Plston, hoặc cán piston, hoặc patanh-bàn trượt, hoặc biên bị hòng, nhưng không có phụ tùng thay thế.

Trong trường hợp này, phải tháo piston, cán plston, patanh-bàn trượt, biên, ống dấu làm mát plston ra khỏi dộng cơ.

Có thể bạn muốn biết: Máy bơm nước công nghiệp

Quy trinh thực hiện:

 • – Cắt nhiên liệu cho xllanh hòng báng cách nâng và cố định “roller gulde” cùa bơm cao áp.
 • – Cố định xupap xà của xllanh hòng ờ vị trí đóng.
 • – Tháo và sau đó bịt dường khí khờl dộng và khí điều khiển cho xllanh bị hỏng.
 • – Tháo plston cùng với cán pỉston, bộ làm kín cán plston, patanh-bàn trượt, biên và bạc biên.
 • – Bịt khoang thông giữa khoang khí quét và các te động cơ (vì đã tháo bộ làm kín cán piston) ờ cà hai phía (khoang khí quét và các te động cơ) bảng hal tấm kim loại có độ dày tòi thiếu 5mm.
 • – Bịt lỗ lắp ống dầu làm mát piston (sau khl tháo ống dầu làm mát piston).

Đặt dầu bôi trơn xllanh cùa xllanh bị hòng ờ vị trí “không” dốl VỚI bơm dầu bôl trơn xllanh kiểu cơ khí, và vị trí “nhò nhất” dốl với bơm dầu bôl trơn xllanh kiểu Alpha.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ