Kiểm tra xilanh, xéc mảng qua cửa quét

Việc kiểm tra thường xuyên tình trạng thực tế cùa xéc măng, xllanh qua của quét là rất quan trọng và cẩn thiết. Xem thêm: Bơm ebara cdxm 90 10

Phương pháp kiểm tra này cho phép nhìn trực tiếp plston, xéc măng, phán dưới của xllanh qua cừa quét.

Để giảm nguy cơ cháy khoang khí quét, cán vệ sinh sạch cặn các bon, cặn dầu trong khoang khí quét và hộp khí quét.

Sau chuyến đỉ dàl ngày, khl tàu trong càng hoặc thà neo, nên kiếm tra tinh trạng cùa xllanh, xéc măng, plston dể đánh glá hiệu quà cùa việc bôỉ trơn xllanh, chất lượng quá trinh cháy trong xllanh dộng cơ. Nếu việc kiểm tra được thực hiện khl tàu trong càng, kết quả sẽ không chính xác, vì trong quá trình tàu chạy luống, điếu dộng cập cẩu, động cơ chạy ờ phụ tàl thấp, lượng dầu bôỉ trơn xllanh tăng.

Khl động cơ làm việc ờ phụ tàl nhò, tốc dộ quay của động cơ thấp, áp suất phun nhiên liệu giảm, do dó chất lượng phun sương glàm, tốc độ chuyển dộng xoáy lốc của khí nén trong xllanh cũng giảm theo, làm cho chất lượng hòa trộn giữa nhiên liệu và khí nén glàm. Kết quà là chất lượng quá trình cháy trong xllanh động cơ glàm, quá trình cháy “trễ” tăng. Vì vậy, trong trường hợp này tình trạng của plston, xéc măng sẽ không phàn ánh trung thực chất lượng quá trình cháy, lượng dầu bôl trơn xllanh đủ hay thiếu. Tham khảo: Ebara best one ma

Quỵ trình kiểm tra

Việc kiểm tra tình trạng xllanh qua cửa quét tót nhất nên thực hiện bờỉ hal người, một người có kỉnh nghiệm trực tiếp kiểm tra, người giúp việc ghi chép kết quà và Via máy.

Trong quá trình kiểm tra vẫn duy trì áp suất nước làm mát xllanh, dầu nhờn làm mát pỉston ờ glá trị làm việc dế kiểm tra sự rò rì của nước và dấu nhờn làm mát.

Để đàm bào an toàn, trước khl mờ cửa quét để kiểm tra phải thực hiện các bước sau:

  • – Đóng van khởi động chính và van trước dĩa chia khí khờl dộng;
  • – Mờ các van chi thị cùa các xllanh;

Vào khớp ly hợp của máy Via;

Xem thêm: Ebara a70w

Mờ nắp kiểm tra khoang khí quét phía trục cam; Mờ nắp hộp khí quét.

Quy trình kiểm tra xilanh, xéc mảng qua cửa quyét

Hình 3.3a Kiếm tra tình trạng xilanh
Piston não ờ gẩn điếm chết dưới (ĐCD) sẽ tiến hành kiếm tra trước.

Khl kiếm tra nên dùng đèn có đủ dộ sáng.

Để kiểm tra tình trạng cùa xllanh, phải Via máy đến vị trí piston ờ ĐCD và dùng gương, đèn kiểm tra tình trạng bên trong của xllanh và dinh piston (hình 3.3a). Xem thêm: Ebara cdx

Kiêm tra tình trạng xéc măng

Hình 3.3b. Kiêm tra tình trạng xéc măng

Sau khi kiểm tra xong tình trạng phía trên cùa xllanh, Via máy đến vị trí piston như hình 3.3b. Khi piston bắt đẩu cỉl chuyển dl lên, phàl kiểm tra:

  • – Tạl mép dưới các rãnh xéc măng có dầu nhờn “ứa” ra không, nếu không có dầu “ứa” ra, có nghĩa là thiếu dấu bôỉ trơn xllanh, hoặc xéc măng bị kẹt cán tăng thêm dấu bôl trơn cho xllanh này.
  • – Bề mặt ngoài của các xéc măng có sáng đều không. Nếu trên bề mặt xéc măng có các vết xám, có thể xéc măng bị kẹt.
  • – Bề mặt ngoài cùa piston, đinh piston có cặn các bon bám nhiều không. Nếu có nhléu cặn các bon bám trên dinh piston và trên mặt lìgoàl của piston thì chất lượng quá trình cháy trong xllanh dộng cơ không tốt.

Tiếp tục Via máy cho đến khi piston đến vị trí như hình 3.3c và tiến hành kiểm tra tình trạng cùa xllanh ờ phía dưới bảng gương, đèn như mô tà trong hình 3.3c.

Xem thêm: Ebara 2cdx

Kiếm tra tĩnh trạng xilanh
Hỉnh 3.3c. Kiếm tra tĩnh trạng xilanh

Để kiếm tra được xung quanh xllanh và plston phàl kiểm tra qua cùa quét ờ phía trục cam và qua cừa quét phía trong của hộp góp khí quét.

Sau khi kiểm tra hộp góp khí quét, kiếm tra van một chiều trong hệ thống quạt khí phụ xem có dịch chuyển dẻ dàng không hoặc có bị hòng không (Lưu ý: không vào hộp góp khí quét khi chưa thông khí).

Sau khi quan sát tinh trạng cùa plston, xéc măng dề đánh gỉá chất lượng quá trình cháy, lượng dấu bôl trơn xllanh, phải dùng gỉè lau sạch bề mặt của xéc măng, xllanh, dể có thế đánh glá chính xác tinh trạng thật cùa plston, xéc măng, thành vách xlỉanh

Vệ sinh cặn các bon, cặn dấu trong khoang khí quét, hộp góp khí quét.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ