Suất tiêu hao nhiên liệu là lượng lìhlên liệu tiêu thụ cho động cơ trong một glờ để sinh ra một đơn vị công suất. Vì vậy, suất tiêu hao nhiên liệu cũng là một trong nhũng thông số quan trọng đê’ đánh glá tình trạng kỹ thuật cùa động cơ. Nếu suất tiêu hao lìhlên liệu của động cơ nhò, là dấu hiệu cho biết hiệu suất của dộng cơ lớn, tinh trạng kỹ thuật của dộng cơ tốt. Ngược lạl suất tiêu hao lìhlên liệu lớn, cho biết tình trạng kỹ thuật cùa dộng cơ không tốt.

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm tăng áp công nghiệp

Vì vậy, kết quà so sánh suất tiêu hao nhiên liệu cùa dộng cơ ờ thời điểm hiện tạl VỚI suất tiêu hao nhiên liệu khi thừ động cơ trên bệ có thể đánh glá tình trạng kỹ thuật của dộng cơ.Nhùng do nhiên liệu khác nhau sẽ có lìhlệt trị thấp khác nhau, nên VỚI cùng một tình trạng kỹ thuật của động cơ, cùng một diều kiện khai thác, suất tiêu hao nhiên liệu của dộng cơ sẽ khác nhau, khl động cơ sừ dụng các loại nhiên liệu khác nhau.

Khỉ dộng cơ chạy thừ trên bệ thừ thường sù dụng nhiên liệu nhẹ có lìhlệt trị thấp là 42.700k|/kg.Vì vậy, đế có thể đánh gỉá tinh trạng kỸ thuật cùa dộng cơ dựa vào suất tiêu hao nhiên liệu, cẩn phải hiệu chinh suất tiêu hao của nhiên liệu dang sừ dụng về suất tiêu hao của nhiên liệu nhẹ khi thừ dộng cơ.

Việc hiệu chinh này có thề dược thực hiện bằng biểu thức:

 Suất tiêu hao nhiên liệu

1.8Trong đó: QJkJ/kg]: nhiệt trị thấp của lìhlên liệu đang sử dụnggc [g/kw.h]: suất tiêu hao của nhiên liệu dang sù dụng.Muốn xác định suất tiêu hao nhiên liệu cùa dộng cơ phàl biết công suất của động cơ, số lượng nhiên liệu tiêu thụ trong một dơn vị thời gian.

Tham khảo: Bơm ly tâm trục ngang

Việc xác định lượng tiêu thụ nhiên liệu nên tiến hành như sau:- Đo lượng tiêu thụ trong nhiều lẩn và trong khoảng thời gian dù dàl dể có thể thu được kết quà chính xác.- việc do lượng tiêu thụ nhiên liệu này nên tiến hành trong điểu kiện thời tiết tốt, phụ tài của động cơ ổn định. Vì trong điểu kiện như vậy lượng tiêu thụ nhiên liệu cùa động cơ sẽ ồn định, và do đó kết quà sẽ chính xác hơn.

– Nếu sừ dụng két trực nhật để xác định lượng tiêu thụ nhiên liệu, nên tính từ thời điểm két đáy cho đến khi hết nhiên liệu trong két, sẽ cho kết quà chính xác hơn.

– Nếu sử dụng đổng hổ đo lưu lượng nhiên liệu thì tòi thiếu phàl tính trong khoáng thời gian là một glờ, kết quà mỏi dù dộ chính xác.

Trong các trường hợp trên, số lượng nhiên liệu được xác định đểu có dơn vị do là thể tích, vì vậy cẩn phải biết khối lượng riềng của nhiên liệu để chuyển thành đơn vị khối lượng. Xem thêm: Máy bơm ly tâm tự mồi

Khói lượng riêng của nhiên liệu phải được hiệu chinh phù hợp VỚI nhiệt độ thực cùa nhiên liệu trong két trực nhật, hoặc tạl đống hổ đo lưu lượng.

Tỷ trọng cùa nhiên liệu có thể được xác định băng tỷ trọng kế được ngâm trong nhiên liệu mẫu lấy trong két, hoặc khối lượng riêng của nhiên liệu có trong bàng đặc tính nhiên liệu khỉ nhận nhiên liệu mới. Thông thường khối lượng riềng của nhiên liệu ờ 15°c.Sự thay đồỉ khói lượng riềng cùa nhiên liệu khi nhiệt độ thay dổi dược xác định bàng dổ thị 1.17

Ví dụ: nếu tăng nhiệt độ của nhiên liệu lên 119°c, thì tỷ trọng cùa nhiên liệu giảm 0,068g/cm3, do dó muốn tính tỷ trọng cùa nhiên liệu ờ 119°c thì lấy tỷ trọng cùa nhiên liệu tạl 15°c trừ đỉ 0,068g/cm3.

Nhân thê’ tích đo được VỚI khói lượng riêng của nhiên liệu ờ nhiệt độ thực sẽ biết dược khói lượng nhiên liệu tiêu thụ. T -ỉiê ■u c hi nh k ho lnrvno riA ng _ 1 – 0. 368 . – _ 1 A r’ 1 £ 1 ;■ I : ì 20 10 60 -ị—80 — -100 — 20 — 60 1 1 1 1 1 1 -0.10-0.08ặ -0.06UJ•3s, -0-04§-b~J 0.02s0Hình 1.17 Hiệu chình khôi lượng riêng của nhiên liệu theo nhiệt độ

 Suất tiêu hao nhiên liệu - 1

Ví dụ: động cơ MAN-B&W 6S60MC-C có các thông số sau: – Công suất có ích (Ne): 13.560 kw- Lượng tiêu thụ nhiên liệu (Co): 8,357m3- Thời gian do: 3 glờ- Nhiệt độ nhiên liệu: 119°c- Khối lượng riềng của nhiên liệu ờ 15°c là 0,9364g/cni3- Hàm lượng lưu huỳnh là 3% Suất tiêu hao nhiên liệu nhẹ khi thử động cơ gct=167g/kw.h- Suất tiêu hao nhiên liệu nhẹ khl thừ dộng cơ gct=167g/kw.h

Xem thêm: Bơm tăng áp nước nóng

Tính suất tiêu hao nhiên liệu và đánh gỉá tình trạng kỹ thuật hiện tại cùa dộng cơ.Việc tính suất tiêu hao nhiên liệu hiện tạl của dộng cơ và đánh glá tinh trạng lỹ thuật của động cơ như sau:VỚI nhiệt độ hiện tạl cùa nhiên liệu là 119°c, tra đố thị 1.17 biết được khối lượng riêng cùa nhiên liệu glàm 0,0684g/cm3, do dó khói lượng riềng của nhiên liệu ờ 119°c là: PJ J 9=0,9364-0,068=0,8684g/ cm 3

 Suất tiêu hao nhiên liệu - 3

Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ được tính theo công thức:1.9VỚI khối lượng riêng cùa nhiên liệu ờ 15°c là 0,9364 và hàm lượng lưu huỳnh là 3%, tra đổ thị 1.18 tim được nhiệt trị thấp của nhiên liệu là 40.700 kj/kg.Áp dụng công thức 1.8 sẽ tính được suất tiêu hao nhiên liệu tương đương khi động cơ sử dụng nhiên liệu nhẹ có nhiệt trị thấp 42.700kJ/kg:178,4 * 40.700 g*tc ■ 42

 Suất tiêu hao nhiên liệu - 2

Như vậy, suất tiêu hao nhiên liệu hiện tạl của dộng cơ giảm không lìhlều so VỚI suất tiêu hao nhiên liệu nhẹ khl chạy thừ dộng cơ (170- 167=3g/k\v.h). Do dó, có thê’ kết luận ràng tình trạng kỸ thuật của dộng cơ tốt.Điểu kiện khí hậu (lìhlệt độ không khí vào quạt khí phụ, áp suất và nhiệt dộ khí tăng áp sau sinh hàn) cũng ành hường tớl suất tiêu hao nhiên liệu, nhùng không nhléu. Tham khảo: Bơm ly tâm trục đứngSản phẩm liên quan

LIÊN HỆ