Menu “Strength” – phục vụ tính lực cắt, momen uốn tàu trên nước.

Loading – Nhập dữ liệu nhờ trợ giúp của chương trình. Người dùng có thể điểu chỉnh tải bằng cách xoá dữ liệu máy đưa ra theo chương trình để thay bằng giá trị thực tê.

Ebara jes m5

Holds – nhập dữ liệu bằng cách đưa tải vào từng khoang, két ghi tại bảng trên màn hình.

BM_SFDiagram – Trình bày đồ thị momen uốn , lực cắt trên nển các sườn thực của tàu. Momen giới hạn, lực cắt giới hạn trình bày trên cùng hình.

Góc * trong thí nghiệm nằm trong phạm vi 3-4°.

Ebara best 4 ma

Đê xác định góc nghiêng tàu nên sử dụng dây dpi cùng con dpi có cánh nhằm hăm dao động. Dây dpi có chiều dài 1 = 4- 6m.

Trọng vật để làm nghiêng tàu xác định theo công thức: 2DẨ2M,

ÌV =——– «p

L

Chiều cao tâm nghiêng trong thời gian thử nghiệm không bé hơn 0,2 5m. Di chuyển trọng vật theo thứ tự nêu tại hình.

Ebara dml

Thứ tự di chuyến trọng vật

Trên đồ thị khối đen là trọng vật vừa được dời đến, biểu tượng ô trắng chỉ trọng vật đã bị dời, hoặc chưa đặt vào. Thứ tự di chuyển trọng vật, theo lệnh chỉ huy thống nhất của trưởng toán, thực hiện như hướng dần tại hình.

GM 3 GM 5

Chiều cao tâm nghiêng được lấy bằng giá trị trung bình cộng

của những giá trị theo từng lần nghiêng cụ thể.

trong đó: SBM = BMS‘ ~ BMV

Bơm ebara dwo 200

 

 

Đê phát hiện những kết quả đọc không đúng cần xây dựng các đồ thị kiểm tra, trong đó trục tung biểu diễn các giá trị mômen tổng cộng còn trục hoành biểu diễn những góc nghiêng tương ứng đẫ đo trên mỗi dây rọi. Các điểm ghi phải nẳm trên cùng một đường thắng đi qua gốc tọa độ. Các điểm nẳm xa đường đó là những điểm không đáng tin. Cách biểu diễn như trên hình bên.

Sai số của phép tính tâm nghiêng:

Sai số khi cân trọng vật tùy thuộc vào độ nhạy của cân, sai số này có khi đạt đến giá trị 1%. Sai số tương đối khi tính trọng lượng tàu:

Ebara best one

sp = Y-jSj5T                                                                        Sy

Đ         Đ             y

với: s – diện tích đường nước;             – sai số đo chiều chìm; – sai

số đo tỉ trọng nước.

Trọng vật có thể là thỏi gang, bao cát… Trước khi thử trọng vật phải được cân và đánh dấu. Chia làm bốn nhóm trọng vật bố trí như vị trí đầu tiên trên hình 2.61.

Trước khi thử phải lập bảng kê các trọng lượng thừa và trọng lượng thiêu của những bộ phận trên tàu và vị trí của chúng. Bảng kê trọng lượng thừa the

 

 

 Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ