Tính suất tiêu hao dấu bôi ươn xilanh ở tải bộ phận a

Đối với bơm dầu bôi trơn xilanh kiều cơ khí

Suất tiêu hao dấu nhờn bôi trơn xllanh ờ tàl bộ phận sẽ giàm tương đương VỚI tỳ lệ giũa tốc độ của dộng cơ ờ tàl bộ phận và ờ chế dộ định mức. Xem thêm: Catalogue bơm chữa cháy ebara

ĐỐI VỚI hệ thống bôl trơn xilanh mà việc điểu chinh lượng dầu bôl trơn xllanh theo áp suất có ích trung bình (MEP) thì khl dộng cơ giảm phụ tài, hệ thống bôl trơn xllanh sẽ tự động gỉàm lượng tiêu thụ dáu bôl trơn xllanh tương đương VỚI tỷ lệ giữa áp suất có ích trung bình ờ tài dang khai thác (bộ phận) VỚI áp suất có ích trung bình ờ tài định mức.

ĐỐI VỚI nhũng động cơ không có hộ thống này, khl động cơ khai thác ờ tàl bộ phận trong thời gian dài, lượng tiêu hao dầu bôl trơn xllanh cùng có thể điều chinh báng tay VỚI tỷ lệ tương đương như VỚI các động cơ có hệ thống bôl trơn xllanh có thể dléu chỉnh lượng dấu bôl trơn xllanh theo MEP. Tuy nhiên, trong mọl trường hợp suất tiêu hao dầu nhờn bôỉ trơn cho xllanh ờ tàl bộ phận không nên thấp hơn 40% suất tiêu hao dầu nhờn bôl trơn xllanh khl dộng cơ khai thác ờ tàl định mức.

Xem thêm: Máy bơm nước thải thả chìm

LƯU ý: phàl điểu chỉnh lạl mức tiêu hao dấu nhờn cho xỉlanh trờ lạl mức binh thường khỉ không khai thác dộng cơ ờ chếdộ tàl bộ phận.

Trong đó

:Qbp! Lượng tiêu thụ dấu bôl trơn xllanh cùa một xlỉanh ờ tài bộ phận [lít/ngày/xllanh]

Iibpi Tốc dộ của động cơ ờ tàl bộ phận [vòng/phút]

n<jm: Tốc độ của động cơ ờ tài định mức [vòng/phút]

Pe bp: Áp suất có ích trung bình ờ tài bộ phận [MPa]

Pf.dnv Áp suất CÓ ích trung bình ờ tài định mức [MPa] b.

Khi khai thác động cơ ờ tàl bộ phận, hệ thống bôỉ trơn xllanh sỗ tự dộng giảm lượng dáu bôl trơn xllanh tỷ lệ VỚI tỳ số gỉila áp suất có ích trung bình ờ tài bộ phận và áp suất có ích trung bình ờ tàl định mức.

QbP = QtoxỹiL = Qtox(P>) 3.4Trong dó Pc%: tỷ số giũa áp suất có ích trung binh ờ tàl bộ phận VỚI áp suất có ích trung bình ờ tàl định mức.

Tham khảo: Máy bơm tăng áp nhật bản

LƯU ý ràng hệ thống dầu bôl trơn xllanh sẽ tự dộng chuyển từ tự dộng điểu chinh theo áp suất có ích trung bình sang tự dộng diếu chinh theo pe%tốc độ động cơ khl tỷ số n0//° khi động cơ khai thác ờ diều kiệnthời tiết bình thường).

Bôi trơn xilanh trong điểu kiện đặc biệt

Khl khai thác dộng cơ trong các điểu kiện dặc biệt: trong quá trinh khởi dộng dộng cơ, ma nơ, thay mớl xéc măng, xllanh, tình trạng cùa xéc măng, xllanh không tốt, … cắn phải tăng mức dấu bôl trơn xllanh cho dộng cơ dể hạn chế quá trình ăn mòn, màl mòn xllanh, xéc măng, hoặc càl thiện tinh trạng không tốt của xéc măng và xỉlanh.- Trong quá trình khời động dộng cơ, ma nơ cẩn tăng lượng dầu bôl trơn cho xllanh thêm 50%. ĐỐI VỚI hệ thống bôl trơn xllanh kiểu Alpha, hoặc hộ thống bôl trơn xllanh kiểu cơ khí nhùng có hệ thống LCD (Load Change Dependent) thì lượng dầu bôl trơn xllanh sẽ tự dộng tăng đến mức phù hợp.

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm nước giếng khoan

– Nếu tình trạng cùa xllanh, hoặc xéc măng không bình thường cần thiết phải tăng suất tiêu hao dấu bôl trơn xllanh tớl 150% so VỚI suất tiêu hao  cơ bàn. Duy trì suất tiêu hao dấu bôl trơn này cho đến khi tình trạng của xllanh trờ lạl bình thường. Sau dó giảm dẩn suất tiêu hao tiêu hao dầu bôi trơn xllanh đến mức min như trong quy trinh chạy “rà”.

Khi khai thác động cơ ờ chế độ tài bộ phận hoặc sử dụng nhiên liệu có chất lượng thấp thì nên tăng suất tiêu hao dấu bôl trơn xllanh bâng VỚI suất tiêu hao cơ bàn. Xem thêm: Bơm chìm inox

Phàl tăng suất tiêu hao dầu bôl trơn xllanh khi thay mớl xllanh hoặc xéc măng (tham khào mục 3.1.6)Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ