Để tăng công suất và giảm kích thước cùa động cơ, tất cà các động cơ diesel thấp tốc đểu trang bị tua bin tăng áp. Các loại động cơ khác nhau sẽ được trang bị một loại tua bin khác nhau.

Có thể bạn quan tâm: Thế giới bơm công nghiệp

Tốc độ tua bin

Các đường đặc tính trên hình 1.23 mô tà mốl quan hệ giũa tốc độ cùa tua bin và áp suất khí tăng áp. Khl tốc độ tua bin táng, sàn lượng cùa máy nén táng, do đó áp suất khí tăng áp tăng.Óng phun hoặc cánh tua bin bị ăn mòn, bẩn sẽ làm cho tốc dộ quay của tua bin glàm. Khe hờ giữa cánh tua bin và cover ring tăng cũng làm cho tốc dộ của tua bin giảm.Nguyên nhân chính làm thay đồỉ áp suất khí tăng áp khi khai thác tua bin ờ tốc dộ cao là phin lọc, sinh hàn khí tăng áp và máy nén tăng áp. 0 12 3 kGcm-Ap suât khi tảng áp

Tua bin tăng áp

Hình 1.23 Ảnh hướng của tổc độ tua bin đến áp suất khí tảng áp

Hiệu suất tua bin (ìit/c)

Có thể bạn quan tâm: Bơm ly tâm tự mồi

Đường đặc tính trên hình 1.24 cho biết mối quan hệ giữa hiệu suất của tua bin VỚI áp suất khí tăng áp (Pta)Hiệu suất cùa tua bin có giá trị lớn nhất trong khoáng áp suất táng áp từ 2kG/cm2-ỉ-2,5kG/cm2. Nhùng đòi VỚI máy nén tăng áp (hình 1.25) hiệu suất cùa máy nén tỷ lệ VỚI áp suất khí tăng áp.Để đánh giá tình trạng của tua bin, phải tính hiệu suất hiện tạl của tua bin, máy nén và so sánh với đường đặc tính như hình 1.24 và 1.25. 1 2 3Ap suát khí tảng áp [kG cm:]

Tua bin tăng áp - 1

Hình 1.24 Hiệu suất của tua bin tăng áp

Tua bin tăng áp - 2

Hình 1.25 Hiệu suất của máy nén tăng áp

Vi hiệu suất của tua bin ành hường lớn đến áp suất khí táng áp, và do dó ành hường trực tiếp đến nhiệt dộ khí xà của dộng cơ, nên khl nhiệt độ khí xà cùa dộng cơ tăng gán đến glớl hạn thi phải kiếm tra tình trạng cùa tua bin.Hiệu suất của tua bin giảm có thể do tua bin bị bám nhiều muội trên cánh, óng phun,… Vì vậy, phải bào dường tua bin đúng định kv do nhà máy chế tạo hướng dẫn, hoặc khl áp suất khí tăng áp giảm. Tham khảo: Bơm ly tâm cánh hở

Áp suất khí tăng áp

Áp suất khí tăng áp ảnh hường trực tiếp đến hiệu suất, công suất của động cơ. Nếu áp suất khí tăng áp giàm làm cho:

– Áp suất CUỐI quá trình nén glàm không những ành hường đến chất lượng phun sương của nhiên liệu, mà còn làm cho nhiệt dộ CUỐI quá trình nén giảm, ành hường trực tiếp đến quá trình bay hơi của nhiên liệu trong xllanh dộng cơ. Do dó, chất lượng hòa trộn giữa nhiên liệu và khí nén giảm.

– Lượng khí nén trong xllanh giảm, do dó không dù lượng không khí cẩn thiết cho quá trình cháy nhiên liệu trong xllanh động cơ.Nhũng nguyên nhân trên làm cho quá trình cháy trong xllanh bị “trẻ”, hiệu suất chi thị của dộng cơ glàm, nhiệt độ thành vách xllanh tăng, nhiệt lượng truyén cho nước mát tăng, nhiệt độ khí xà tăng, dộng cơ bị quá tài nhiệt.

Có nhléu nguyên nhân ảnh hường đến áp suất khí tăng áp, nhưng nhũng yếu tó sau ành hường trực tiếp đến áp suất khí tăng áp: – Phụ tàl cùa động cơ; – Tình trạng cùa sinh hàn khí tăng áp;- Tình trạng cùa tua bin;- Thời điểm mờ xupap xà;…^ kG /cm2-c cI 3:0I 2.5-n«. 2.0ỊSI « Đổ thỉ 1.26 cho thấy khi công suất động cơ tăng, áp suất khí tăng áp cũng tăng theo. Do lượng lìhlên liệu phun vào xllanh tăng, nên tốc độ động cơ tăng, khối lượng, tốc độ dòng khí xà thổi vào tua bin tăng, làm cho tốc độ tua bin táng và do đó áp suất khí tăng áp tăng. Điểu này đàm bào dù không khí dổt cháy nhiên liệu trong xllanh động cơ. Xem thêm: Bơm chữa cháy điện

Tua bin tăng áp - 3

Đổ thỉ 1.26 cho phép đánh glá tình trạng của tua bin bàng cách tính công suất có ích của dộng cơ, sau dó tra dổ thị 1.26 đế biết được áp suất khí tăng áp, nếu kết quà tim dược lớn hơn áp suất khí tăng áp thực tế (sau khỉ đà hiệu chinh vé diếu kiện tiêu chuẩn) thi tinh trạng tua bin là không tốt, cẩn thiết phải bào dương, sừa chiìa ngay.

Tổn thất áp suất khí tăng áp sau phin lọc khí

Tua bin tăng áp - 4

Đường đặc tính trong đổ thị 1.27 cho biết mốl quan hệ giữa tổn thất áp suất khí tăng áp trước và sau phin lọc VỚI áp suất khí tăng áp.Sự thay đồl cùa glá trị này cho biết phin lọc khí bấn hay sạch. Cũng giống như sinh hàn khí tăng áp, tinh trạng của phin lọc khí cũng ảnh hường trực tiếp đến áp suất khí tăng áp và lìhlệt độ khí xà của dộng cơ.Nếu phin lọc khí bấn sẽ ngăn càn không khí đl qua phin lọc đê’ vào máy nén tăng áp, do đó lượng khí vào máy nén glàm, ngược lạl nếu phin lọc khí sạch, lượng khí đl qua phin lọc khí táng, do đó lượng khí vào máy nén tăng, kết quà là áp suất khí táng áp tăng, điều kiện cháy nhiên liệu trong xllanh tốt hơn, nên nhiệt độ khí xà giâm.Phin lọc khí táng áp phải vệ sinh khi tốn thất áp suất sau phin lọc lớn hơn 50% so VỚI tổn thất áp suất sau phin lọc khi động cơ chạy trên bệ thừ. Có thể bạn muốn biết: Cách lắp đặt máy bơm nước giếng khoanSản phẩm liên quan

LIÊN HỆ