Ngoài gió, tàu còn bị sóng tác động làm thay đổi tính ổn định. Tàu chịu tác động đồng thời của gió và sóng trong hai tình thê khác nhau. Khi tàu đã bị lắc sang phía cuối sau sóng (cùng chiểu tác động của sóng) với biên độ lắc lớn nhất, vận tốc lắc tiên tới 0, nêu bị bồi tiếp momen nghiêng làm cho tàu nghiêng theo chiều nghiêng vừa xẩy r

Bơm ebara catalogue

tàu sê bị lắc đến góc lớn hơn. Tàu sẽ nghiêng cho đến góc jd và khi momen nghiêng hết tác động tàu quay trở lại, ngược với hướng vừa nghiêng. Trường hợp này góc ổn định của tàu xác định theo trường hợp tàu đẫ có góc nghiêng ban đầu.

Ngược lại, tàu bị momen nghiêng tác động tại thời điểm khi đă bị nghiêng với góc lắc lớn nhất sang phiá đầu sóng, tình hình ổn định sẽ mang tính khác. Tại thời điểm này vận tốc góc của lắc ngang tàu bằng 0, toàn bộ nàng lượng momen phục hồi chuyên sang thê năng. Năng lượng này cùng nàng lượng sóng, momen nghiêng tác động đồng thời sè bắt tàu nghiêng về cuối sóng. Trong trường hợp này tàu sẽ bị nghiêng đến góc nghiêng động lớn hơn góc động tính trong trường hợp trước. Sóng nước gây lắc, tích năng lượng cho tàu làm cho tàu bị nghiêng góc lớn hơn.

Máy bơm tăng áp ebara

Momen giới hạn cho tàu lắc trên sóng

liệu liên quan cấu hình thân tàu. Đường nước tàu có thể mở đầu tại sườn 0 và kết thúc tại sườn cuối cùng theo sơ đồ tính. Trong những trường hợp ấy các giới hạn tích phân, ví dụ từ 0 đến L hoặc từ -L/2 đến +L/2 là những giới hạn thực tế, đúng với giới hạn đường nước. Trường hợp thường gặp, phần sau của đường nước bắt đầu trước sườn 0, cho những đường nước dưới của tàu thường gặp và khởi đầu sau sườn 0 nêu dường nước nằm cao hơn dường nước thiết kê. Điểm kết thúc đường nước tại phần mũi sẽ gặp trường hợp tương tự.

Trong những trường hợp không chuẩn cần tiên hành hiệu chỉnh các hệ số tính toán. Khoảng cách sườn tính toán tại khu vực lái và mũi được điều chỉnh lại, đi theo đó các hệ số tích phân, theo phương pháp hình thang hoặc phương pháp Simpson cũng phải được đổi thay.

Bơm ebara

Diện tích phần đường nước từ điểm sau cùng đến O:
Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ