Kinh nghiệm khai thác, kết quà nghiên cứu các dộng cơ dlesel thấp tốc cho thấy: áp suất cháy lớn nhất cùa xllanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố: góc phun sớm, tinh trạng kỹ thuật cùa bơm cao áp, VÒI phun, xllanh,… nhùng hai nguyên nhân ành hường lớn nhất là: áp suất CUỐI quá trình nén và lượng nhiên liệu phun vào xllanh. Tham khảo: Bơm chìm nước thải công nghiệp

Khi áp suất CUỐI quá trinh nén cùa xllanh giàm, làm cho việc xé các hạt nhiên liệu thành những hạt nhiên liệu nhò hơn khi nhiên liệu phun vào xllanh sẽ khó khăn hơn, kích thước các hạt nhiên liệu sau khỉ phun vào xllanh tăng, do dó việc phân bố các hạt nhiên liệu trong buồng đốt không đều. Mặt khác, áp suất CUỐI quá trình nén giảm còn làm cho nhiệt dộ cùa khí nén trong xllanh cùng giảm, kết quà là quá trình bay hơỉ của nhiên liệu chậm hơn. Vi những lý do này, quá trình cháy trong xllanh sẽ khó khăn hơn, quá trinh cháy bị kéo dàl sang dường dân nờ, do dó áp suất cháy lớn nhất giàm.

Xem chi tiết:  Bơm hút bùn công nghiệp

Ngược lại, áp suất CUỐI quá trình nén trong xllanh tăng, nhiệt dộ của khí nén trong xllanh ờ CUỐI quá trình nén tăng, chất lượng phun sương nhiên liệu tót hơn, kích thước các hạt lìhlên liệu nhỏ hơn, việc phân bố các hạt nhiên liệu trong không gian buồng đốt đểu hơn, quá trình cháy sổ nhanh hơn. Tốc độ tăng áp suất trong xỉlanh tăng làm cho áp suất cháy lớn nhất trong xllanh tăng.

ĐỐI VỚI các dộng cơ dốt trong, khi tăng lượng nhiên liệu cấp cho xllanh trong một chu trình, áp suất cháy lớn nhất sủ tăng, ờ các dộng cơ diesel thấp tốc do tăng áp cao, nên áp suất cháy lớn nhất rất lớn khl khai thác dộng cơ ờ phụ tàl lớn. Khỉ động cơ khai thác ờ phụ tảl khoảng 85-90% công suất khai thác, áp suất cháy lớn nhất có thể đạt tớl 140 kG/cm2. Tham khảo: Bơm ebara ý

Nếu tiếp tục tăng nhiên liệu cho xllanh động cơ, áp suất cháy lớn nhất tiếp tục tăng và do đó ành hường đến độ bén các chl tiết của động cơ: bu lông nắp xllanh, piston, các bạc lót, …. Vi vậy, đòi VỚI các dộng cơ này thường trang bị hệ thống tự động điểu chinh góc phun sớm (VIT). Hộ thống này có nhiệm vụ glàm góc phun sớm cho dộng cơ khỉ khai thác dộng cơ ờ phụ tài lớn hơn 85-90% công suất khai thác dề áp suất cháy lớn nhất không tăng khl tăng phụ tàl cho động cơ lớn hơn 85-90% công suất khai thác. Việc giảm góc phun sớm này không làm hiệu suất chi thị của động cơ thay dól, vì ờ động cơ thấp tốc hành trình piston lớn, nên mặc dù nhiên liệu phun vào trong xllanh muộn hơn, nhưng quá trình cháy trong xllanh động cơ vẫn kết thúc gần điểm chết trên (ĐCT).

Tham khảo: Bán máy bơm nước công nghiệp

Nếu áp suất cháy lớn nhất của các xllanh chênh lệch lớn hơn 3kG/cm2 so VỚI áp suất cháy lớn nhất trung bình cùa các xỉlanh, tốc dộ của động cơ sẽ dao dộng, dộng cơ có thể rung do bị mất cân bàng. Trong trường hợp này phải tìm nguyền nhân và khác phục.

Hlệu số giữa áp suất cháy lớn nhất và áp suất CUỐI quá trình nén trong xllanh cho biết tốc độ tăng áp suất khí cháy trong xllanh. Vì vậy, glá trị này không dược vượt quá glá trị cho phép. Nếu glá trị này lớn hơn glá trị cho phép, tốc độ tăng áp suất trong xllanh dộng cơ lớn, làm tăng ứng suất cơ cho động cơ. Glá trị chềnh lệch giữa áp suất cháy lớn nhất VỚI áp suất CUỐI quá trình nén cho phép của các động cơ dlesel thấp tốc khoáng 35kG/cm2.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ