Áp suất chỉ thị trung bình là công chi thị do động cơ sinh ra tương ứng VỚI một dơn vị thể tích làm việc của xllanh động cơ. Xem thêm: Ebara dwo

Trong thực tế, áp suất chi thị trung bình dược xác định báng hai phương pháp.

1. Đối với những động cơ không có cơ cấu truyền động cho thiết bị đo đồ thị công chỉ thịẢp suất chi thị trung binh của động cơ có thể xác định một cách tương đói bàngdổ thị 1.8

Áp suất chỉ thị trung bình của động cơ Diesel

Đổ thị 1.8 được xây dựng từ khỉ chạy thừ tàu, nhũng các thông số cẩn thiết dề xác định áp suất chi thị trung bình cùa dộng cơ theo đố thị 1.8 là áp suất cháy lớn nhất trung bình và chi số thanh ráng bơm cao áp của động cơ đã dần thay dól theo thời gian do tình trạng kỹ thuật của bơm cao áp, VÒI phun, xllanh, xupap xà,… ngày càng xấu đl. Do dó, VỚI cùng một glá trị áp suất cháy lớn nhất hoặc chi số thanh răng bơm cao áp, nhùng công chi thị của dộng cơ sau một thời gian khai thác sẽ nhò hơn so VỚI khl chạy thừ động cơ. Vi vậy, việc xác định áp suất chi thị theo phương pháp này không hoàn toàn chính xác. Tham khảo: Máy bơm bùn ebara

(1.1)Trong đó:p,: Áp suất chi thị trung bình ỊkG/cm2]Ljỉ Diện tích công chỉ thị đo được cùa xllanh [mm2]S: Chiều dàl của đổ thị công chi thị [mm]cs: Hằng số lò xo [mm/kG.cm2] = quàng đường dịch chuyển theo phương thẳng đứng cùa kim máy do dó thị khi áp suất trong xllanh dộng cơ tăng lkG/cnr (Hình 1.9)  a■ ^ >■ \ *■ \ \. •L \ 1 ^ 1 — -.\ ’iTS.W \ V. ^ % v.\ v- \ v-\ 1 *1 ’•-\ 1 >-\-ĐCT ĐCD

Có thể bạn quan tâm: Bơm nước ebara

Hỉnh 1.9 ĐỒ thị công chi thị của động cơVé mặt hình học, glá trị áp suất chi thị trung bình bàng chiều rộng hình cha nhật có diện tích bảng diện tích đổ thị công chi thị cùa dộng cơ, chiều dàl bâng s là khoáng cách từ ĐCT đến ĐCD trên dổ thị công chì thị, đó chính là thể tích làm việc Vs của xllanh dộng cơ (hình 1.9).Để đo diện tích đổ thị công chi thị, trên các tàu thường sử dụng thiết bị do như hình 1.10 Sau khi đo được đổ thị công chỉ thị như hình 1.9, sẽ tiến hành đo diện tích đổ thị công chi thị như sau:

– Đặt đổ thị công chi thị, máy do diện tích lên mặt phảng và cố định cà đổ thị và máy đo như trên hình 1.10

– Đánh dấu điếm bắt đấu 9 trên đường dãn nờ.

Áp suất chỉ thị trung bình của động cơ Diesel - 1

Hình 1.10 Thiết bị đo diện tích đồ thị công chỉ thị1. Con lăn; 2. Khớp quay 3. Chốt cố đinh 4. Hiền thị kết quà đo

– Đặt kim 6 của máy đo tạl điểm 9 và di chuyển kim 6 với tốc độ đéu theo biền của đổ thị công cho den khi kim 6 trờ về điếm bắt đẩu 9. Số liệu trên mặt 4 là glá trị diện tích dổ thị công chi thị cẩn đo.

Glá trị diện tích dổ thị công chi thị do dược trên các xilanh của dộng cơ chia cho háng số lò so (cs) cùa thiết bị đo dổ thị công là công chi thị thực tế mà các xllanh sinh ra, đã tính đến tất cà các yếu tố ảnh hường đến quá trình cháy trong xllanh dộng cơ: tinh trạng kỹ thuật của xllanh, xupap xà, bơm cao áp, VÒI phun, áp suất, nhiệt độ khí tăng áp,… Tham khảo: Bơm nước nóng ebara

Vì vậy, phương pháp xác định áp suất chì thị trung binh dựa trên diện tích đổ thị công chì thị sẽ cho kết quà chính xác, đáng tin cậy nhất.

Khi nhiên liệu được đót cháy trong xllanh càng nhiều, công chi thị của động cơ càng lớn và áp suất chỉ thị trung binh sẽ tăng theo. Do đó, glá trị cùa áp suất chi thị trung binh của động cơ cho phép đánh giá phụ tàl và mức độ tăng áp của dộng cơ, nếu phụ tàl của dộng cơ cao, động cơ dược tăng áp cao thi áp suất chì thị trung bình lớn.

Glá trị của áp suất chi thị trung binh phụ thuộc vào lìhlều yếu tó, nhũng yếu tố chính ảnh hường trực tiếp đến áp suất chi thị trung binh là lượng nhiên liệu phun vào xllanh trong một chu trình, lìhlệt trị thấp cùa nhiên liệu, tình trạng kỹ thuật cùa VÒI phun, bơm cao áp, xllanh, xupap,…

Ẩp suất chi thị trung binh cùa các xllanh không báng nhau có thể do bộ điểu tốc làm việc không ổn định, do đó lượng nhiên liệu cấp vào các xllanh không đéu làm cho công chì thị của các xllanh cũng khác nhau. Vì vậy, trước khi xác định nguyên nhân gây mất cân băng phụ tàl giữa các xllanh phàl diều chinh cho bộ điểu tóc làm việc ổn định.

Khi áp suất chỉ thị trung bình của các xllanh không đểu nhau, động cơ sẽ làm việc không ổn định. Vì vậy, độ chênh lệch áp suất chi thị trung binh giữa các xllanh phài nằm trong giới hạn cho phép.

Glá trị áp suất chi thị trung bình của mỗi xllanh không được lớn hơn hay nhò hơn 0,5kG/cm2 so VỚI glá trị trung binh cùa áp suất chỉ thị trung bình của tất cà các xllanh.

Do áp suất chi thị trung binh phụ thuộc vào nhlểu yếu tố khác nhau, nên không được căn cứ vào nhiệt độ khí xà đế điểu chinh cân báng phụ tàl giữa các xllanh.

Tham khảo: Catalog bơm nước ebara

Việc đléu chinh áp suất chì thị trung bình giữa các xllanh chi được thực hiện sau khi xác định chính xác nguyên nhân làm áp suất chi thị trung bình của các xllanh thay đồl.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ