Hệ thống làm mát bằng nước mặn

H ình 4.1 lã sơ đổ hệ thống làm mát bâng nước mặn. Nguyên lý làm việc cùa hệ thống làm mát này như sau: bơm 4 hút nước biển qua các phin lọc 7 hoặc 8. Sau dó nước mặn sẽ dược chia thành hai nhánh, nhánh thứ nhất làm mát cho sinh hàn nước ngọt, dầu nhờn; nhánh thứ hal làm mát cho sinh hàn khí tăng áp. Xem thêm: Máy bơm nước dùng cho giếng khoan

Do tàu hoạt dộng ờ nhiều vùng biến, các mùa khác nhau, nên nhiệt độ nước biến dao động trong một khoáng rộng từ dưới 0°c đến trên 30°c. Vi vậy, việc duy tri nhiệt độ khí tăng áp, dầu nhờn và nước ngọt ổn định là rất khó khăn.

Do dó, trên dường nước thoát mạn của nước biến bố trí một van tự động diếu chinh nhiệt độ 5. Trong trường hợp lìhlệt độ nước mặn thấp, một phán nước mặn sau khi làm mát sẽ quay trờ lạl ống hút của bơm nước mặn 4 qua van tự dộng đléu chinh nhiệt độ 5. Lượng nước mặn quay lại nhiều hay ít phụ thuộc vào nhiệt dộ nước biển. Bộ cảm biến lìhlệt độ 3 sẽ cảm biến nhiệt độ cùa nước mặn sau bơm và điểu chinh lượng nước quay lạl hệ thống làm mát. Thông thường nên điểu chinh lìhlệt dộ nước mặn trước khi vào làm mát khoáng 25-^28°C. 4.1.2 Hộ thống làm mát bâng nước ngọtHình 4.2 là sơ đổ hệ thống làm mát bàng nước ngọt. Bơm nước làm mát 6 sù duy tri sự tuần hoàn của nước làm mát qua động cơ, nhận nhiệt của xllanh, nắp xỉlanh,…

Xem thêm: Bơm nước cao áp công nghiệp

Trong quá trinh làm mát, nhiệt độ nước làm mát tăng sẽ tạo ra các bóng hơi nước. Các bóng hơi này sẽ được tách ra ờ két tách khí 3 và dl chuyển lên két dàn nở 1 rổỉ thoát ra ngoài, ờ một số động cơ còn lắp thêm thiết bị báo động 2, khi có quá nhiều hơl nước hoặc khí thoát ra ờ bộ tách khí, thiết bị này sẽ báo dộng. Nước làm mát sau khỉ qua két tách khí 3 sẽ qua sinh hàn 7 và truyển nhiệt cho nước mặn, CUỐI cùng trờ lạl làm mát cho dộng cơ. 1. Ké ỉ dàn nổ, 2. Thiết bi bâo dông, 3. Két tách khí:4. Bỗu hổm, 5. Van điếu chỉnh nhiêt đô. 6. Bơm tàm mót nước ngoL 7. Sinh hàn nước ngoi. 8 Chưng cát nước ngoi:
Khi động Cơ dừng, do nhiệt độ nước làm mát thấp, nên thể tích của toàn bộ nước trong hệ thống sẽ glàm, nước trong két dãn nở 1 sẽ bù vào hệ thống. Khl dộng cơ làm việc, nhiệt dộ nước mát tăng, nên thể tích nước làm mát tăng lên, lượng nước dư thừa trong hệ thống sẽ tràn lên két dãn nở 1. Ngoài ra, do sự rò lọt, bay hơỉ của nước làm mát, nên lượng nước làm mát trong hệ thống sẽ hao hụt dẩn, lượng nước thiếu hụt này sẽ được bó sung từ két dàn lìờ đốn trước cửa hút cùa bơm 6. Trong hộ thống làm mát này thường có bấu hâm 4, để hâm nước làm mát cho động cơ trước khỉ khờl động. Tham khảo: Catalogue bơm chìm ebara

Van điều chinh lìhlệt độ 5 sẽ duy trì ồn định nhiệt dộ nước làm mát ra khỏi dộng cơ. Bộ cảm biến nhiệt dộ 10 đặt ờ đường nước làm mát ra khỏi động cơ sẽ điếu khiển sự dóng mở cùa van 5.

Để hạn chế sự ăn mòn a xlt các xllanh, phàl duy trì nhiệt độ nước làm mát ra khòl động cơ từ 80-r85°C.

Hệ thống làm mát trung tâm

Để glàm thời gian bào dường, sữa chiìa các sinh hàn, một số dộng cơ thấp tốc sừ dụng hệ thống làm mát trung tâm (Hình 4.3).

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm thả chìm

Nguyên lý làm việc cùa hệ thống làm mát này giống như hệ thống làm mát bàng nước mặn, trong đó sinh hàn khí tăng áp, sinh hàn dẩu nhờn, nước ngọt đéu được làm mát bàng nước ngọt có nhiệt độ thấp. Do đó các sinh hàn khí táng áp, dẩu nhờn, nước ngọt rất sạch và ít khi hư hòng. Trong hệ thống này nước ngọt nhiệt độ thấp sau khi làm mát cho sinh hàn khí tăng áp, dấu nhờn, nước ngọt sẽ được làm mát bảng nước mặn tạl sinh hàn trung tâm 7.4.1.4 Hâm nước làm mát khi động cơ không làm việcKhl động cơ dung lâu, nhiệt dộ của động cơ thấp, nên việc khởi động dộng cơ sẽ khó đặc biệt trong dléu kiện buồng máy có lìhlệt độ thấp (mùa dóng,…), hoặc khl khờỉ dộng, động cơ có thể bị quá tàl vé ứng suất cơ.

Vi vậy, khi động cơ không làm việc phải liên tục hâm nước làm mát cho dộng cơ. Nhiệt dộ thấp nhất cùa nước làm mát có thề khờl dộng dộng cơ là 20°c, nhưng nên hâm nước làm mát cho dộng cơ tốl thiếu là 50°c trước khl khởi dộng. Hình 4.4 cho biết thời gian cẩn thiết dế táng nhiệt dộ của nước làm mát đốn nhiệt độ cần thiết khl biết khà năng cấp nhiệt lượng của bẩu hâm, VỚI đléu kiện nhiệt dộ cùa nước làm mát khi bắt đẩu hâm bảng với nhiệt độ cùa buồng máy. Ví dụ: nếu bấu hâm có thể cung cấp nhiệt lượng tương đương 1% công suất động cơ, và muốn tăng lìhlệt độ nước làm mát lên 35°c (tù’ 15°c đến 50°C) thi cẩn phàl hâm trong 13 glờ.  Hỉnh 4.4 Xác định thời gian hàm nước làm mát . Tham khảo: Máy bơm chữa cháy công suất lớnSản phẩm liên quan

LIÊN HỆ