ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ

Đặc tính của động cơ là mói quan hệ giũa các thông số cùa dộng cơ VỚI một thông số chính nào đó cùa động cơ. MỐI quan hệ này ờ các động cơ khác nhau sẽ khác nhau. MỐI quan hệ này biếu diễn trên một hệ tọa độ sẽ tạo thành các dường đặc tính. Tùy theo tên gọl cùa thông số chính mà ta có các dường dặc tính khác nhau: Đặc tính ngoài, Đặc tính phụ tài, Đặc tính chân vịt, Đặc tính glớỉ hạn phụ tàl,… Hình 1.1 là các đường dặc tính của dộng cơ dlesel thấp tốc. Dựa trên các đường đặc tính này có thể xác định công suất, tốc dộ glớl hạn, vùng khai thác động cơ,…

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm chìm ebara

CÁC VỪNG KHAI THÁC ĐỘNG CƠ

Vùng khai thác là diện tích dược gỉớl hạn bời các dường dặc tính trên các dổ thị dặc tính (Hình 1.1). Trong quá trình khai thác, dộng cơ có thê’ bị quá tốc, quá tàl vé cơ, hoặc nhiệt. Để khai thác động cơ hiệu quà, không bị quá tàl, trên dổ thị đặc tính sẽ chia khu vực khai thác dộng cơ thành các vùng khác nhau: vùng khai thác ổn định, vùng khai thác quá tàl,… Xem thêm: Bơm tự hút ebara

Vùng khai thác ổn định

Vùng khai thác ỔI1 định là vùng mà dộng cơ có thể khai thác lâu dàl trong khu vực này mà không bị quá tốc, quá tàl về cơ và nhiệt.  60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Đặc tính động cơ Diesel

Hỉnh 1.1 Các vùng khai thác động cơ

Vùng khai thác ổn định được glớl hạn bờl các đường đặc tính 3, 7,5 và 4. Trong đó:

Xem thêm: Bơm ly tâm ebara

Đường số 3: giới hạn tốc độ lớn nhất cùa động cơ. Có thể khai thác động cơ ờ phía trái cùa đường này. Nếu khai thác động cơ ờ phía phải của dường này, động cơ sỗ bị vượt quá tốc độ cho phép. Trong thực tế, động cơ chi bị quá tốc độ khi khai thác ờ chế độ phụ tàl thấp: XUÔI dòng, XUÔI sóng gló,… Không được khai thác động cơ ờ chế dộ bị quá tốc độ trong khoảng thời gian dàl, vì khi đó ma sát tạl các bệ đờ tăng do tốc độ quay của động cơ lớn, làm cho nhiệt độ của các bệ đờ tăng, làm giảm khà năng bôl trơn của dầu nhờn, do dó tăng khả năng màl mòn cho các ổ dờ.

Đường số 4: dặc tính gỉớl hạn phụ tàl của dộng cơ.Khai thác dộng cơ ờ phía phàl cùa đường này, động cơ sẽ không bị quá tài. Khi khai thác dộng cơ nằm ờ phía trái của dường 4, sức cản của tàu tăng do: ngược sóng, gló, hoặc hà bám vào chân vịt, vò tàu, tốc độ động cơ giảm. Mặc dù công suất của dộng cơ vẫn nhò hơn 100% công suất khai thác, nhưng do tốc độ của dộng cơ thấp, vì vậy tốc độ dòng khí xà dl vào tua bin nhò, tốc dộ quay cùa tua bin thấp hơn so VỚI cùng chế độ phụ tàl của dộng cơ. Do dó áp suất khí tăng áp giảm, lượng khí nén tăng áp vào xllanh glàm, chất lượng hòa trộn giũa nhiên liệu và khí nén trong xllanh không tốt, nên thời gian tri hoãn sự cháy tăng, lượng nhiên liệu phun vào xllanh trong giai đoạn này tăng. Do dó, khi nhiên liệu trong xllanh cháy, tốc độ tăng áp suất nhanh, động cơ có thể bị quá tài về cơ. Nhưng thời điểm kết thúc quá trinh cháy trong xllanh động cơ sẽ bị “trẻ”, nhiệt độ khí cháy trong xllanh tăng, hiệu suất chi thị cùa động cơ glàm. Vì vậy, nếu khai thác động cơ phía trái của đường 4 dộng cơ có thê’ bị quá tàl về cơ và nhiệt, hiệu suất, công suất cùa dộng cơ glàm.

Đường số 5: dường đặc tính ngoài tương ứng VỚI áp suất có ích trung bình lớn nhất cùa động cơ. Nếu khai thác dộng cơ ờ phía trên đường này áp suất chi thị của động cơ vượt quá gỉớl hạn cho phép, dộng cơ bị quá tai.

Đường số 7: dường gỉớl hạn công suất lớn nhất của dộng cơ. Khl khai thác động cơ ờ phía trên dường này dộng cơ sẽ bị quá tàl công suất. Tham khảo: Bơm ly tâm trục ngang ebara

Vùng dược gỉớl hạn bờỉ các dường 4, 5 và 1 là phạm vl dộng cơ sê khai thác khl tàu chạy ờ vùng nước nông, thời tiết khác nghiệt hoặc trong quá trình tăng tóc dộng cơ. Tức là khai thác động cơ trong diều kiện không ồn định, phụ tàl tương đòi lớn, nhũng không bị gỉớl hạn về thời gian.Sau một thời gian khai thác vò tàu, chân vịt sẽ bị hà bám, đường dặc tính chân vịt sẽ dịch chuyển sang trái từ dường số 6 sang đường số 2, khl đó phụ tàl cùa dộng cơ tăng. Nếu vò tàu và chân vịt tiếp tục bị hà bám thì cẩn phải cạo hà lìgoàl vỏ tàu hoặc chân vịt, nếu không dộng cơ có thê’ bị quá tàl.Điểm “A” là điểm khai thác động cơ ờ 100% tốc dộ và 100% công suất dộng cơ.

Vùng khai thác quá tải

Trong một số trường hợp đặc biệt: tàu gặp sóng, gỉó, ngược dòng sức càn tăng, dộng cơ sẽ bị quá tài, nhũng mức độ quá tàl này không dẫn đến hư hòng dộng cơ. Vì vậy van có thể khai thác động cơ ờ vùng này trong khoảng thời gian ngắn và theo chu kỳ: cứ 12 gỉò’ thì có thê’ khai thác dộng cơ quá tàl trong vùng này khoáng một glờ.

Xem thêm: Bơm ly tâm trục đứng ebara

Phạm vl có thể khai thác động cơ ờ chế độ quá tàl dược glớl hạn bờl các dường số 4, 5,7 và 8.

Trong đó dường số 8 là đặc tính glớl hạn phụ tài lớn nhất của động cơ. Chỉ có thể khai thác dộng cơ bên phải đường này và phía trái của dường số 4 trong khoảng thời gian ngán và theo chu kỳ như trên. Nếu khai thác động cơ phía bén trái cùa đường này (8) động cơ sù bị quá tàl về cơ, nhiệt và có thể dãn đến nhũng hư hòng cho động cơ.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ