Ẩp suất lìhlên liệu trong hệ thống ảnh hường trực tiếp đốn công suất, hiệu suất và sự làm việc ổn định của động cơ. Vi vậy việc dléu chinh, duy tri ổn định áp suất của nhiên liệu trong hộ thống là rất quan trọng và cẩn thiết. Việc điểu chinh áp suất của hệ thống nhiên liệu thông thường được thực hiện khl động cơ đang dừng. Quy trinh điều chinh áp suất nhiên liệu được thực hiện như sau:

  • ĐỐI với hệ thống nhiên liệu này (hình 1.1), nhiên liệu có thể tuấn hoàn trong hệ thống qua máy bơm tăng áp và VÒI Do đó dế diều chinh áp suất nhiên liệu trong hệ thống, các van phàỉ trong tình trạng đóng hoặc mờ như khi động cơ dang làm việc.
  • Khờl động bơm cấp và bơm tuần hoàn nhiên liệu và kiểm tra nhiên liệu có tuấn hoàn trong hệ thống không.
  • Tiến hành điểu chinh áp suất cho các trạm bơm nước và hệ thống như sau:

+ Bơm cấp: Điều chỉnh van an toàn cùa bơm cấp 4 mờ ờ áp suất 5kG/cm2. Tiếp tục điểu chinh như vậy cho bơm cấp 5.

+ Điều chinh áp suất nhiên liệu báng van điểu chinh áp suất 8 (hoặc van by-pass) được lắp trên đường đẩy cùa bơm cấp lìhlên liệu. Điều chinh van này sao cho áp suất trong hệ thống nhiên liệu trước bơm tuần hoàn khoảng 4kG/cm2.

+ Bơm tuần hoàn: Khi bơm cấp đang chạy và áp suất nhiên liệu trước bơm tuần hoàn là 4kG/cm2, tiến hành điểu chình van an toàn của bơm tuần hoàn 9 sao cho van an toàn mở ờ llkG/cm2. Tiếp tục điểu chinh như vậy cho bơm cấp 10.

+ Điểu chinh áp suất nhiên liệu sau bơm tuần hoàn bằng cách điểu chinh lò xo của van tràn 3 (Hình 1.2) sao cho áp suất trong hộ thống nhiên liệu sau bơm tuần hoàn khoảng 7-s-8kG/cm2.

Tham khảo: Máy bơm giếng khoan thả chìm

Khỉ động cơ làm việc ồn định, áp suất trong hệ thống nhiên liệu sẽ giảm chút ít. Khl động cơ đạt phụ tàl định mức, tiến hành điểu chinh lạl lò xo cùa van tràn 3 để áp suất nhiên liệu sau bơm tuấn hoàn khoảng 7-H8kG/cm2.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ