DƯỚI tàu thường có hai máy lọc ly tâm, một cho nhiên liệu nhẹ và một cho nhiên liệu nặng. Trong trường hợp nhiên liệu nặng có chất lượng thấp, nên sừ dụng hai máy lọc ly tâm dế lọc nhiên liệu nặng. Hiện nay có hai phương pháp khai thác máy lọc dưới tàu để tăng hiệu quà lọc.

– Khai thác hai máy lọc nối tiếp

Kết quà nghiên cứu dà cho thấy rằng hiệu quà lớn nhất của việc khai thác máy lọc nối tiếp là loại được các phụ gla có trong nhiên liệu trong quá trình chưng cất nhiên liệu: catalyst fjnes,…

Xem thêm: Catalogue bơm chìm nước thải ebara

Khai thác hal máy lọc nốl tiếp là an toàn nhất, và do dó việc khai thác này hoàn toàn dược chấp nhận dể thay thế cho các khuyến cáo trước dầy là nên khai thác hal máy lọc song song.

Sàn lượng cùa mỗi máy lọc phàl đủ cung cấp cho các động cơ và các thiết bị tiêu thụ nhiên liệu, nhũng không vượt quá sàn lượng định mức theo quy định của nhà máy chế tạo máy lọc.

Khai thác máy lọc nồi tiếp

Kết luận này đúng cho các máy lọc thông thường. ĐỐI VỚI các máy lọc hiện đạl dùng dế lọc lìhlên liệu có tỳ trọng lớn hơn 0,991 ờ 15°c thì tuân thủ theo hướng dẫn cùa nhà máy chế tạo máy lọc (Tham khào mục 3. Lọc lìhlên liệu có tỷ trọng cao).

Xem thêm: Máy bơm tăng áp cho nhà cao tầng

– Khai thác hai máy lọc song song

Phương pháp khai thác hai máy lọc song song chi áp dụng khi dưới tàu có từ hai máy lọc trờ lên, và do độ nhớt nhiên liệu quá lớn. Do độ nhớt lìhlên liệu quá lớn, nên cẩn thiết phải glàm sàn lượng cùa máy lọc để tăng chất lượng lọc sạch, vì vậy thường áp dụng phương pháp khai thác hal máy lọc song song. Trong trường hợp này sàn lượng của các máy lọc sẽ bàng 1/2 sàn lượng khi chi sừ dụng một máy lọc.

Lựa chọn sàn lượng cho máy lọc nên theo hướng dẫn của nhà máy chế tạo máy lọc, tuy nhiên dổ thị 1.4 có thể col là tài liệu tham khào để lựa chọn sàn lượng cho máy lọc.

Khai thác máy lọc song song 2. Lọc nhiên liệu tỷ trọng lớn

Thông thường dưới tàu sử dụng loại nhiên liệu có tỷ trọng tói da ờ I5°c là 0,991, nhưng hiện nay, do giá nhiên liệu ngày càng cao, do đó người ta có xu hướng sừ dụng nhiên liệu có tỷ trọng cao hơn, thậm chí nhiên liệu có tỷ trọng tớl 1,01 ờ 15°c vẫn có thể dược sử dụng. Nhưng khl tỷ trọng cùa nhiên liệu cao như vậy thì dộ nhớt cùa nhiên liệu cũng sỗ tăng cao, do dó muốn lọc sạch lìhlên liệu cẩn thiết phàl hâm nhiên liệu tớl nhiệt dộ cao hơn 100°c. Vì vậy, nước có trong nhiên liệu sè bị SÔI và bay hơl khi nhiên liệu dl qua máy lọc. Nước đệm trong máy lọc cùng bị SÔI, bay hơỉ và thoát ra ngoài, do dó mặt trung hòa sẽ dl chuyển ra ngoài. Khl mặt trung hòa vượt ra ngoài mép đĩa phân cách, nhiên liệu sẽ tràn theo dường nùơc ra ngoài. Do vậy máy lọc loại này không thề lọc được nhiên liệu có tỳ trọng lỏn.

Để khắc phục tình trạng này các nhà máy chế tạo máy lọc đà thiết kế loại máy lọc hal pha, ờ loại máy lọc này không có lớp nước đệm, không gian trong máy lọc kín, nên nhiên liệu trước khl lọc có thê’ hâm cao hơn 100°c mà không sợ nước trong máy lọc sôỉ và bay hơl.

Tham khảo: Máy bơm nước giếng khoan sâu

Nguyên lý làm việc cùa loại máy lọc này cũng giống nhu’ loại máy lọc 3 pha. Nhiên liệu đi vào máy lọc, do tác dụng của lực ly tâm, nước và các tạp chất có tỷ trọng lớn hơn nhiên liệu sẽ dl chuyển ra phía lìgoàl của trống, nhiên liệu sạch dl chuyển vào gần tâm cùa trống và dược bơm vé két trực nhật. Máy lọc có khà năng tự động xà cặn và nước theo chu kỳ, hoặc khi nước có trong nhiên liệu sạch sau máy lọc lớn hơn glá trị cho phép, máy lọc sổ tự xà.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ