này đươc gọi là chiều cao giới hạn của trọng tâm, hay là chiều cao cho phép.

KG được lập cho giàn như một hàm số với tham số V, thể tích phần chìm của giàn (hoặc đơn giàn hơn là d- chiều chìm của giàn). Hàm KG = f(V) có dạng như tại hình 2.70.

Catalogue máy bơm nước ebara

Đồ thị chiểu cao trong tâm giới hạn giàn “Cửu Long” trình bày tại các

c) KG giới hạn, trường hợp di chuyển trong vùng, vận tốc gió lOOHl/h

Hình 2.70 Đường giới hạn KG.

Đường KG giới hạn lập trên cơ sở sau:

Theo qui phạm CCS giá trị const phải là 0,45m, những qui phạm khác giá trị này yêu cầu phải dương.

 • Thoả mãn điểu kiện ổn định chưa sự cố. Điểu kiện này hiện nay không tìm thấy sự khác biệt trong các qui phạm của tất cả các Đăng kiêm tàu.
 • Thoả mãn điểu kiện ổn định sự cố của qui phạm. Ngày nay điều kiện này cũng đẫ được thống nhất trong các qui phạm.
 • Thoả mãn điều kiện ổn định chưa sự cố và ổn định sự cố trong trường hợp góc nước tràn nhỏ hơn góc nằm tại vị trí gặp nhau lần thứ hai của hai đường momen ổn định. Khi góc tính toán, được gọi là góc cp2, nhỏ, momen phục hồi phải có giá trị đủ lớn hòng thoả mãn bất đẳng thức
  Bơm giếng khoan ebara

Diện tích (A+B) > = K. Diện tích (B+C)

Đe thực hiện điều đó KG phải nhỏ đẽ GZ lớn lên.

Thoả măn điều kiện ghi trong bất đẳng thức vừa nêu thực chất là so sánh diện tích dưới đường momen phục hồi và momen nghiêng từ 0 đến cp2. Cách làm xuất phát từ yêu cầu này như sau:

Với một trạng thái chịu tải, với v= const tiến hành các thủ tục:

– Vẽ đường ổn định cho trường hợp trọng tâm tàu nẳm đúng vị trí tính toán KG = KG thực, trên cơ sở dữ liệu thu nhận từ

thực tế,

 • Xác định đường GZ cho trường hợp KG ! > KG, KG2 > KG…
 • Xác định tay đòn momen nghiêng Lh = Mh / D, với D = g.v
 • Xác định góc (Pj và cp2, tại hai điểm gặp nhau của GZ và Lh
 • Xác định góc nước tràn. Nêu góc này nhỏ hơn cp2, cần tiên hành dịch chuyển cp2, sang đúng vị trí góc nước tràn, cp2, = (Pf,
  Bơm chìm nước thải ebara
 • Xác định ảnh hưởng mặt thoáng chất lỏng đến ổn định giàn. Hiệu chỉnh đường momen phục hồi.

 Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ