Nhiệm vụ cùa sinh hàn khí tăng áp là giảm nhiệt độ cho khí táng áp đến nhiệt độ thích hợp trước khi được nạp vào xllanh động cơ. Nếu nhiệt độ khí tăng áp vào động cơ quá cao lượng khí quét vào xllanh glàm, quá trình cháy trong xllanh bị kéo dàl trên đường dân nở, công suất, hiệu suất của động cơ giảm, nhiệt dộ khí xà tăng. Xem thêm: Bơm tăng áp là gì?

Khi bể mặt trao dổi nhiệt cùa sinh hàn khí tăng áp bị bán, quá trình trao dổi nhiệt giảm, nhiệt dộ khí tăng áp trước khi vào xllanh cao. Vi vậy phàl thường xuyên làm sạch các bể mặt trao dól nhiệt cùa sinh hàn khí táng áp. Việc làm sạch sinh hàn khí tăng áp chi được thực hiện khi:- Động cơ đang dừng.- Nhiệt dộ dung dịch hóa chất làm sạch khoảng 50°C-60°C.Sau dây là ví dụ quy trình làm sạch bể mặt trao đói nhiệt phía khí của sinh hàn khí táng áp (Hình 1.30).

Sinh hàn khí tăng áp, giảm nhiệt độ

Hình 1.30 Sơ đồ hệ thống làm sạch sinh hàn khí tảng áp

– Mờ van 3, 6 và 8, sau đó đóng van 14 và tất cả các van còn lại. Khời động bơm, dung dịch hóa chất sẽ dược phun đéu trên bề mặt sinh hàn khí tăng áp phía khí, sau dó chày vế két.- Khi quá trình làm sạch kết thúc, dừng bơm và dóng van 8- Mở van 1 và 17 đế dùng nước sạch làm sạch toàn bộ dung dịch hóa chất trong sinh hàn và đường ống. Sau khi kết thúc quá trinh làm sạch này đóng van 1. Khi toàn bộ nước trong sinh hàn chày hết vế két bilge, đóng van 6 và 17.- Đóng van 7. Van 14 phàl luôn ờ vị trí mờ khl động cơ làm việc. Van 7 có lỗ nhò cho nước ngùng tụ trong sinh hàn thoát vé két nước.- Làm sạch phin lọc trong két dung dịch hóa chất sau van 8.

Tham khảo: Nguyen ly hoat dong cua máy bơm tăng áp

 Độ chênh lệch giữa nhiệt độ khí tăng áp ra khỏi sinh hàn và nhiệt độ nước làm mát vào sinh hàn

Sự khác nhau vé nhiệt độ này sẽ được đo trực tiếp trên sinh hàn và nó cho biết khà lìilng làm mát của sinh hàn. Đây là một thông số rất quan trọng để đánh glá phụ tàl nhiệt của dộng cơ.Đổ thị 1.31 cho biết độ chềnh lệch giũa nhiệt dộ nước làm mát vào sinh hàn và nhiệt độ khí tăng áp ra sinh hàn là hàm số của áp suất khí tăng áp.

Sinh hàn khí tăng áp, giảm nhiệt độ - 1

– Khl áp suất tăng áp càng cao, độ chềnh lệch giữa nhiệt độ nước làm mát vào sinh hàn và nhiệt độ khí tăng áp ra sinh hàn càng lớn.- Khà năng trao đồl lìhlệt của sinh hàn tốt thi độ chênh lệch giữa nhiệt độ nước làm mát vào sinh hàn và nhiệt độ khí táng áp ra sinh hàn glàm. Khl đó đường đặc tính trên hình 1.31 sẽ thoàl hơn.

Độ chênh lệch nhiệt độ nước làm mát

Xem thêm: Máy bơm chìm cho hồ cá

Hình 1.32 cho biết mòi quan hộ giũa hiệu nhiệt độ của nước làm mát trước và sau sinh hàn với áp suất khí tăng áp. Hiệu nhiệt độ nước làm mát trước và sau sinh hàn càng lớn, khà năng trao đồi nhiệt của sinh hàn càng tốt. Đường đặc tính trong hình 1.32 càng dốc, sinh hàn càng sạch.Hình 1.33 cho biết sự thay đổl áp suất khí tăng áp trước và sau sinh hàn. Sự thay đói áp suất càng lớn sinh hàn càng bẩn.Đường dặc tính cho biết dộ giảm áp suất khí táng áp sau sinh hàn là hàm số của áp suất khí tăng áp.Khi áp suất khí tăng áp táng, mức dộ giảm áp suất khí tăng áp sau sinh hàn sổ táng, nhưng mức độ glàm áp suất khí tăng áp còn phụ thuộc vào tình trạng của sinh hàn khí tăng áp, nếu sinh hàn sạch dộ giảm áp suất khí tăng áp sau sinh hàn sẽ giảm.

Sinh hàn khí tăng áp, giảm nhiệt độ - 2

 kG cm:Hình 1.32 Ành hường khà nâng trao ơối nhiệt cùa sinh hãnkhí tàng áp đến áp suắt khí tàng áp

 Ap suât khi tâng âpHinh 1.33 Ành huxyng dô sac h cùa sinh hàn khi tàng àpdên ap suât khi tàng àpSau mot th6l glan khai thâc, tinh trang cùa slnh hàn sô thay dôi, vi vây câc thông sô trên cüng thay dôl theo. Nhu’ng câc thông sô trên chi cô thé thay dôi nhicu nhât so vôl khi dông co’ chay trên bç thù khoàng 50%.Khà nâng làm mât cùa slnh hàn cô thê bi han chê do: – Bề mặt trao đồl nhiệt phía khí của slnh hàn bị bấn là một trong các nguyên nhân làm cho áp suất cùa khí tàng áp giâm sau khi qua sinh hàn.- Tren bế mặt ống và cánh tàn nhiệt có thế có lớp màng dầu, dây là nguyên nhân hạn chế việc trao đồl nhiệt của slnh hàn. Nhưng dây không phải là nguyên nhân làm áp suất khí tăng áp bị giảm.- Bế mặt trao đổl nhiệt phía nước bị bẩn khỉ độ chềnh lệch giữa nhiệt độ nước làm mát vào và ra khỏi sinh hàn nhò, khà năng truyền nhiệt từ khí tăng áp đến nước làm mát giảm.

Có thể bạn quan tâm: Bơm chìm hút bùn

– Lớp cặn bấn bám trên bẽ’ mặt của các ống nước không nhũng làm cho diện tích lưu thông của nước bị giàm, mà còn làm cho quá trình truyến nhiệt cho nước cũng bị glàm. Kết quà là nhiệt lượng mà khí tăng áp truyển cho nước mát glàm.- Mức dộ ành hường còn lớn hơn khi trong các ống nước có cặn bám, dổng thời lưu lượng cùa nước bị giảm do bơm bị hòng hoặc van nước làm mát mờ không hết.Để phát hiện slnh hàn bị tác hoặc bấn phàl căn cứ vào độ chênh lệch áp suất nước làm mát trước và sau sinh hàn. Độ chênh lệch áp suất này càng lớn, chúng tò sinh hàn càng bẩn.Trước khi tháo sinh hàn khí tăng áp để làm sạch các ống nước, phàl kiếm tra các hệ thống nước mặn, và các thiết bị trao đồi lìhlệt liên quan khác.Cẩn lưu ý chiều dày các ống mòng, dẻ bị thùng khỉ thông ống.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ