toán theo các bước:

1/ Phân chia toàn bộ chiều dài tàu thành những phân đoạn, chiểu dài phân đoạn ngắn hơn nhiểu lần chiều dài tàu. Chiểu dài các phân đoạn không nhất thiết bằng nhau. Mồi phân đoạn rất ngắn kiểu này được coi như một khối trụ dài đúng bẳng chiều dài phân đoạn, mặt cắt ngang của lăng trụ đúng bẳng mặt cắt ngang giữa đoạn lăng trụ. Cách chia này phù hợp thuyết “ Strip Theorỹ’ trong lý thuyết tàu.

Catalogue bơm chìm ebara

2/ Trong mỗi phân đoạn trụ bài toán chuyên về dạng bài toán trong mặt phang 2D và như vậy dễ tính thể tích phần chìm, tâm nổi phần chìm so với đáy, so với mặt ngang chuẩn, cụ thể so với mặt cắt ngang giữa tàu.

3/ Lời giải chung sè nhận được sau khi tập họp kết quả tính tất cả các “strip” vừa nêu theo qui tắc chung dùng trong cơ học.

Tính thê tích và momen tĩnh lăng trụ

Tại mồi phân đoạn trụ có thể chọn đoạn trụ dài đơn vị, mặt cắt ngang có thể mang dạng tiêu biểu nêu tại hình 2.3 3b. Tâm nổi tức thời khi tàu nghiêng, kéo theo đoạn trụ nghiêng góc f. Thể tích phần chìm đoạn trụ dài đơn vị tính bằng diện tích mắt cắt bị ngâm trong nước. Diện tích này hạn chê bằng đường nghiêng của mặt nước và đường bao vỏ tàu dưới đường nghiêng đó. Tâm nổi phần chìm đoạn trụ B chính là tâm diên tích mặt bị hạn chê vừa để cập. Căn cứ dữ liệu thực tê của tàu, từ chiều rộng tàu B tại mớn nước z, hình 2.33b, có thể tìm cách xác định phần chiều rộng tàu của B bị ngâm trong nước. Diện tích phần mặt cắt nằm dưới nước trong trường hợp tàu nghiêng này tính bằng tích phân giới hạn, hàm dưới tích phân chính là khoảng cách vừa nêu, giới hạn tích phân từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất mà vỏ tàu choán chỗ trong nước. Tâm nổi phần mặt cắt đang để cập này tính theo cách quen

Catalog bơm nước ebara


Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ