Lán đẩu tiên, triiớc khi sừ dụng hệ thống nước làm mát, phài vệ sinh sạch khoang nước làm mát, bồ sung hóa chất vào nước làm mát. Điểu này sẽ bào vệ và tăng khà năng truyến nhiệt cho các bế mặt làm mát. Tham khảo: Máy bơm ly tâm trục ngang ebara

Trong quá trình khai thác dộng cơ, cú 4-Ỉ-5 năm phàl tiến hành vệ sinh hệ thống làm mát. việc vệ sinh này bao gồm làm sạch bùn, cáu cặn bám trên bề mặt khoang làm mát.

Các hóa chất xừ lý nước không được làm hư hòng bế mặt làm mát, các loại gloăng làm kín. Các chất xử lý nước ctìng phàl phù hợp VỚI các chl tiết của hộ thống nước làm mát dề không làm hư hòng chúng.

Các hóa chất này nên hòa tan trong nước, sau dó bồ sung vào hệ thống nước làm mát.

Vệ sinh và quy trình bồ sung chất chống ăn mòn

Chi dược vệ sinh khoang nước làm mát của động cơ khi dừng dộng cơ dể động cơ không bị quá nóng khi xà nước làm mát. Khi vệ sinh khoang nước làm mát cho động cơ không cẩn tháo bất kỳ chi tiết nào của động cơ.

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm ly tâm ebara

Trong quá trình vệ sinh khoang nước làm mát, các chất bẩn bám trên các khe giữa các gloăng làm kín sẽ bị tẩy rùa, do dó nước làm mát có thể rò ra ngoài. Đây là cơ hội rất tốt dể phát hiện các vị trí nước làm mát bị rò ri.

 1. Xử lý dầu mỡ có trong nước làm mát

Mờ, hoặc dầu có trong hộ thống làm mát của dộng cơ, ảnh hường rất lớn đến quá trình truyến lìhlệt từ các chỉ tiết được làm mát đến nước làm mát. Do dó, nếu phát hiện có mờ, hoặc dẩu trong nước làm mát thì phàl làm sạch dấu mờ có trong khoang nước làm mát.

Nếu trong nước làm mát dộng cơ đã có hóa chất chống ăn mòn thì thực hiện theo các bước sau: – Xà hết nước làm mát trong hệ thống;

 • – Bổ sung đầy khoang nước làm mát bầng nước sạch;
 • – Hâm IÌUỚC trong hệ thống làm mát dộng cơ đến 60°c, bơm tuần hoàn liên tục và lại xà nước trong hệ thống đến mức thấp nhất trên kính nhìn của két nước dãn nở.
 • – Bổ sung hóa chất tẩy rửa dấu, mờ vào hệ thống nước làm mát. Tốt nhất là bồ sung vào trước cửa hút của bơm nước làm mát. Lũu ý lượng hóa chất cho vào hệ thống nước làm mát phải theo sự hướng dẵn của người cung cấp hóa chất.
 • – Xà nước trong hệ thống nước làm mát đến mức thấp nhất trên kính nhìn của két nước dân lìờ, nếu hệ thống nước làm mát dẩy.
 • – Tiếp tục bơm tuấn hoàn theo hướng dẫn của nhà cung cấp hóa chất.
 • – Kiểm tra xem hệ thống nước làm mát có bị rò ri không.
 • – Xà hết nước trong hệ thống nước làm mát. Dầu hoặc mờ có trong nước làm mát đà bị hòa tan trong nước làm mát cùng được xà ra ngoài.
 • – Bồ sung đẩy nước sạch vào hệ thống. Tiếp tục bơm tuấn hoàn khoảng hai glờ.
 • – Xà hết nước trong hệ thống.
 • – Cuối cùng bổ sung đáy nước sạch vào hệ thống

Xem thêm: Bom cuu hoa ebara

 1. Xử lý cáu cặn trong khoang nước làm mát

Sau một thời gian làm việc, phía trong cùa khoang nước làm mát có bám một lớp cáu cặn. Lớp cáu cặn này là nguyên nhân càn trờ quá trình truyển nhiệt từ sơ ml xllanh, nắp xllanh đến nước làm mát. Kết quà là các chl tiết này sẽ bị quá nóng, gây ứng suất nhiệt, làm các chi tiết này có thế bị nứt. Vi vậy sau khi tẩy rùa dẩu hoặc I11Ờ, nên tiếp tục tẩy rửa lớp cáu cặn này trong khoang nước làm mát.

Quy trình tầy rùa được thực hiện nhu’ sau:

 • – Bổ sung đáy nước sạch vào hệ thống;
 • – Hâm nước trong hệ thống đến 70°C-Ỉ-750C sau dó bơm tuần hoãn nước làm mát;
 • – Bo sung dung dlch a xit

Hoa tan hop chat a xit vOl nude nong 6 nong do can thlet trong thung klm loal sach, sau do bo sung vao he thong nude lam mat.

Dol vOl nhftng dong co lam sach khoang nude lam mat lan dau tlen tru’dc khl chav thir du’dng dal thi pha hdn hop a xit vdl nong do thap nhat ma nha may san xuat hoa chat khuyen cao. Dol vdl nhflng dong co’ dang hoat dong, nong do a xit tuy thuoc vao tinh trang cua khoang nude lam mat cua dong co sach hay ban.

Thong thudng cac a xit co gldl han hoa tan trong nude, vi vay, trong mot so trudng hop do khoang nude lam mat qua ban, can phal tay riia khoang nude lam mat hal lan. Lan thuf hal cQng phal dung hdn hop a xit mdl vdl nong do thich hop. Can luu y la mot val loal hoa chat lam sach chi sir dung d nhlet do thap. Vi vay phal dan canh bao nhlet do tol da khl sir dung loal hoa chat nay.

 • – Tlep tuc tuan hoan nude lam mat da co hdn hop a xit.
 • – Giữ nhiệt độ của nước làm mát ờ nhiệt độ hâm bình thường khi động cơ dừng, và cho bơm nước làm mát tuần hoàn liên tục. Thời gian chạy bơm nước làm mát phụ thuộc vào tình trạng cùa khoang nước làm mát sạch hay bấn.

Có thể bạn nên biết: Bơm nước thải ebara

ĐỐI VỚI nhũng động cơ lẩn đầu tiên làm sạch khoang nước làm mát trước khi chạy thù đường dàl, thời gian tuần hoãn nước làm mát dể làm sạch là ít nhất theo khuyến cáo cùa nhà máy sàn xuất hóa chất.

Hàng glờ phàl kiếm tra nồng độ a xít bằng giấy kiểm tra dộ kiềm, nếu a xít dà bị trung hòa thì cần thiết phàl bồ sung hỗn hợp a xít mớl, nhưng nồng dộ loăng hơn.

 • – Làm sạch khoang làm mát sau khi làm sạch báng hỗn hợp a xít.

Sau khi làm sạch khoang làm mát bâng hỗn hợp a xít, phải rùa khoang làm mát báng nước ngọt, dế đẩy hết những mành vụn có trong khoang làm mát. Quá trình rùa này sẽ kéo dàl cho đến khỉ nồng dộ pH cùa nước là trung tính (pH w 7).

A xít còn sót lại trong khoang làm mát có thể trung hòa bàng hỗn hợp nước và soda VỚI tỳ lệ 10 kg soda/1 tấn nước. Có thể dùng soda loại natrl cacbonat hay natrl photphat VỚI cùng một nống độ. Tuấn hoàn hỗn hợp soda liên tục trong 30 phút, sau dó xà hết và rùa bảng nước sạch cho đến khỉ dộ pH cùa là nước trung tính (dộ pH~7)

 1. Cấp nước cho hệ thống làm mát

Cấp nước cho hệ thống nước làm mát báng nước khù lon hoặc nước chùng cất đến mức thấp nhất cùa két dân lìờ.

 1. Bổ sung hóa chất

 • – Sau khl cấp nước cho hệ thống làm mát, đế hạn chế quá trình ăn mòn khoang nước làm mát, phàl bồ sung hóa chất cho nước làm mát.
 • – Số lượng hóa chất bổ sung cho nước làm mát do nhà máy sàn xuất hóa chất khuyến cáo. Nhưng thông thường dùng tỳ lệ cao nhất mà nhà máy sàn xuất hóa chất khuyến cáo. Hòa tan hóa chất trong thùng kim loại với nước khừ ion hoặc nước chùng cất sau đó bổ sung vào hệ thống làm mát.
 • – ‘Ihông thường bổ sung dung dịch hóa chất vào cửa hút của bom làm mát hoặc bất kỳ vị trí nào có thể bổ sung hóa chất, nhưng nơi đó nước làm mát phải dang lưu thông.
 • – Cấp bồ sung nước làm mát bâng nước khừ lon hoặc nước chùng cất đến mức trung bình ờ két dãn nở.
 • – Tuần hoàn nước làm mát ít nhất là 24 giờ, dể tạo một lớp vò bào vệ bề mặt không gian làm mát.

Xem thêm: Bơm giếng khoan ebara

Kiểm tra tính chất của nước bảng bộ thừ dưới tàu (do người cung cấp hóa chất cấp) dé đàm bào ràng nồng dộ hóa chất trong nước làm mát phù hợp VỚI khuyến cáo cùa người cung cấp hóa chất.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ