Ảnh hưởng của tua bin “ho”

Như phân tích ờ trên, khi tua bin bỊ “ho” tức là khi đó có dòng khí chuyển động ngược ra lìgoàl qua máy nén VỚI tốc độ cao. Do đó, lúc này các cánh của máy nén bị dòng khí chuyển dộng ngược này tác động một lực lớn có hướng ngược VỚI chiều quay của máy nén. Lực này luôn thay đổỉ cường độ tác dụng lên cánh máy nén, tạo thành lực xoắn dao động tác dụng lên trục tua bln-máy nén. Vì vậy, nếu hiện tượng “ho” kéo dài cánh máy nén, vòng bl hoặc bạc lót của máy nén, trục của tua bln-máy nén có thề bị hư hòng.

Xem chi tiết: Máy bơm nước bị cháy

 Cảcbiện pháp xử lý khi tua bin “ho”

Nếu tua bln “ho” liên tục, mà chưa biết nguyên nhân và không thế dừng động cơ, thi có thể:

– Tạm thời mờ van xà của hộp khí quét, áp suất trong hộp khí quét giảm, do dó khà năng dòng khí nén chuyển dộng ngược ra ngoài ít hơn, hoặc nếu có thì tốc độ chuyến dộng giàm, sẽ hạn chế hiện tượng “ho” tua bln hoặc hạn chế ảnh hường cùa hiện tượng “ho” của tua bin. Tuy nhiên, khl làm như vậy nhiệt độ khí xà có thế tăng cao do một phẩn khí quét dă bị xà ra ngoài, nên không dù không khí cung cấp cho quá trình cháy trong xllanh, quá trinh cháy sẽ kéo dàl trên đường dàn nở. Vì vậy cán duy tri lìhlệt độ khí xà trong glớl hạn cho phép báng cách glàm phụ tàl cho dộng cơ

KHAI THÁC ĐỘNG cơ KHI XILANH HOẶC TUA BIN BỊ HỎNG

Động cơ dược thiết kế dể làm việc VỚI tất cà các xllanh và tua bln, vì vậy nếu một hoặc một vài xllanh, hoặc tua bln không làm việc dộng cơ sẽ: Xem thêm: Các loại bơm công nghiệp

  • – Bị rung do mất cân bàng. Mức dộ mất cân báng phụ thuộc vào số lượng xllanh hoặc tua bln không làm việc và chế dộ khai thác của động cơ. Nếu dộng cơ khai thác ờ chế dộ phụ tàl, tốc độ cao khà năng mất cân bảng lớn, dộng cơ bị rung nhlểu hơn.
  • – Công suất cùa động cơ bị glàm, mức độ glàm công suất cùa động cơ phụ thuộc vào số lượng xilanh hoặc tua bin không làm việc.
  • – Tốc độ quay cùa động cơ dao động.

Nếu một hoặc một vài xllanh, hoặc tua bin bị hòng không thể làm việc được, thì phàl tiến hành sửa chữa ngay.

Nếu không thể sừa chữa, mà tàu vẫn phàl hành hài thì dộng cơ phải làm việc VỚI một hoặc một vài xỉlanh, hoặc tua bln không làm việc. Trong trường hợp này phàl glàm tốc độ cho dộng cơ vì nhũng lý do sau:

  • Trong trường hợp tua bln không làm việc, nên không cấp dù không khí cho quá trình cháy trong xllanh của động cơ. Vi vậy quá trình cháy diễn ra trong xllanh dộng cơ bị kéo dài trên dường dãn nở, do dó nhiệt độ nước làm mát, nhiệt dộ khí xà tăng, nhiệt lượng truyển cho IIUỚC làm mát, lìhlệt lượng do khí xà mang ra lìgoàl tăng, phụ tàl nhiệt cùa dộng cơ tăng. Do đó, dể dộng cơ không bị quá tàl nhiệt, nên khai thác động cơ ờ chếdộ tàl phù hợp. Trong trường hợp này, thường giảm phụ tàl cho dộng cơ. Nhiệt độ khí xà là thông số đạl diện cho phụ tàl nhiệt cùa động cơ. Vì vậy, nên duy tri nhiệt dộ khí xà không vượt quá glá trị cho phép.
  • Khl khai thác dộng cơ ờ phụ tàl khoáng 30-r40%, tương ứng VỚI khoáng 67^-73% tốc dộ định mức, hiệu suất của tua bln-máy nén tăng áp thấp, làm cho hệ số dư lượng không khí giảm, quá trinh cháy sẽ bị “trễ”. Do dó, thinh thoáng nhiệt dộ khí xà có thể tăng cao. Vì vậy không nên khai thác dộng cơ ờ chế dộ phụ tài này.

Có thể bạn muốn biết: Cách lắp bơm tăng áp

  • Áp suất trong hộp khí quét và hộp góp khí xà dao dộng, do đó lượng khí quét cấp cho các xllanh không đểu nhau. Những xllanh nào được cấp khí quét ít thi nhiệt dộ khí xà cùa xllanh đó tăng. Vi vậy phàl giảm thanh răng bơm cao áp của các xllanh đó, dế nhiệt độ khí xà thấp hơn, hoặc bảng glá trị cho phép.
  • Vì tua bin đang làm việc ờ vùng không ổn định, nên áp suất, lưu lượng khí quét có thể không ổn định, hoặc tua bin bị “ho”. Có thể xừ lý hiện tượng “ho” của tua bln bâng cách mờ van trên hộp khí quét. Điều này có thể làm táng nhiệt độ khí xà. Vi vậy, có thề glàm nhiệt dộ khí xà báng cách giảm tốc dộ của dộng cơ, cho đến khl nhiệt độ khí xà nằm dưới glá trị cho phép.

Nếu có từ hal xllanh trờ lên không làm việc do bị hòng, mà dộng cơ có hal tua bin trờ lên, thi tót nhất là cho một tua bin không làm việc, mặc dù tua bin này không hòng.

  • Khi một vàl xllanh không làm việc, công suất của các xllanh này bảng không, nên tốc độ quay cùa động cơ sẽ bị dao dộng. Để hạn chế mức dộ dao động tốc dộ quay của dộng cơ và không vượt quá giới hạn cho phép, phải giảm giới hạn lớn nhất của thanh răng bơm cao áp. Đối với dộng cơ có bộ điểu tốc diện từ thì giới hạn bâng chức năng “MAX. LIMITER”. Đối VỚI bộ điểu tốc “Woodward” kiểu cơ khí thi vặn ốc dừng (stop screw) tạl vị trí điểu khiến tạl dộng cơ, theo chiều dl xuống cho đến khỉ tốc độ quay của động cơ hết dao dộng. Trước khỉ vặn ốc này phàl đánh dấu vị trí cùa nó, dể có thể trà lạl vị trí ban đáu khi các sự cố da khắc phục xong.
  • Nếu một hoặc một vài xllanh không làm việc, dộng cơ sẽ chịu các dao động xoắn cùng nhu’ các dao dộng cơ khí khác ờ một khoáng tốc độ nào đó cùa dộng cơ.

Có thể bạn quan tâm: Bơm ebara của nước nào

Tuy nhiên khi thiết kế dộng cơ, việc tính dao động xoắn cùa động cơ đà bao gốm cà trường hợp động cơ làm việc trong điếu kiện bình thường và trường hợp dộng cơ làm việc khl một xllanh bị sự cố.

Do đó, khi dộng cơ có một xllanh không làm việc thì vấn đế dao dộng xoắn của dộng cơ không cẩn quan tâm, nhùng phàl lựa chọn chế độ khai thác dộng cơ phù hợp, sao cho động cơ không bị quá tài về công suất, nhiệt và không bị rung do mất cân bâng.

Cần lưu ý là nhũng khuyến cáo trên chỉ dành cho trường hợp các xllanh bị hòng (không làm việc), nhũng vẫn gio nguyên các chỉ tiết chuyển dộng: plston, cán plston, biền, …và xupap xà dóng. Trong một số trường hợp cụ thể phàl liên lạc với nhà máy chế tạo động cơ đê’ dược tư vấn chl tiết.

Mặc dù khai thác dộng cơ ờ chế dộ tốc dộ nhò hơn chế dộ định mức do xllanh hoặc tua bln không làm việc, nhưng đôl khi vẫn xuất hiện tiếng ồn hoặc dao động lớn do dộng cơ không cân bảng làm tăng ứng suất cho trục khuỷu, xích truyển động, trục cam. Trong trường hợp này phàl tiếp tục giảm tốc dộ đế hạn chế dao động và tiếng ổn.

Nếu không có những dao động bất thường, động cơ có thể làm việc trong một thời gian ngắn (khoáng vàl ngày) mà dộng cơ không hề bị hư hòng.

Nếu có vàl xllanh không làm việc trong thời gian dàl thì phải liên lạc VỚI nhà máy chế tạo động cơ dế dược tư vấn vùng vòng quay cộng hường của động cơ.

Nếu chi cắt nhiên liệu cho những xlỉanh bị hòng, còn hệ thống khí khờỉ động vẫn bình thường, thì vẫn có thể khờl dộng dộng cơ bình thường.

Trong trường hợp cắt khí khờl động của những xllanh bị hòng thì không thể khờl dộng dộng cơ ờ bất kỳ vị trí nào của trục khuỷu.

Xem thêm: Phốt máy bơm nước

Trong trường hợp này, nếu khỉ khờỉ động, dộng cơ không quay có nghĩa là tạl vị trí này của trục khuỷu, bộ phân phối khí điểu khiển (đỉa chia khí điểu khiến) cấp khí điếu khiển đốn mờ van khờl động cho chính xllanh bị hòng, nhùng do đa cắt khí khời dông, nên không có khí khờl dộng cấp vào xllanh này. Vi vậy, phàl chuyển sang cấp khí khởi động cho xỉlanh khác báng cách dào chiếu động cơ dế bộ phân phối khí cấp khí điếu khiển mờ van khờỉ dộng cho xllanh khác dang ờ kỳ dăn nò’ và không bị cát khí khờl động. Nếu động cơ vẫn không quay, thi phải dùng máy vla đế Via động cơ đến vị trí trục khuỷu khác có thể khờl động dược (lưu ý trước khỉ dùng máy Via phải đóng van khí khờl dộng và mờ các van chi thị).Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ