Nếu việc làm sạch tua bin bàng hạt rắn không sạch deposit các bon bám trên cánh tua bin, ống phun thì phàl làm sạch tua bin bàng nước. Xem thêm: Cách lắp máy bơm giếng khoan

Nếu việc làm sạch tua bin bàng hạt rắn không sạch deposit các bon bám trên cánh tua bin, ống phun thì phàl làm sạch tua bin bàng nước.

Tùy thuộc vào từng loại tua bin, quy trình làm sạch tua bin bàng nước sẽ dược thực hiện theo các cách khác nhau. Nhùng về cơ bàn các loại tua bin đểu có quy trình làm sạch như sau:

– Glàm phụ tàl cho dộng cơ dề glàm lìhlệt độ khí xà trước tua bin, mức dộ glàm phụ tàl cho dộng cơ phụ thuộc vào từng loại tua bin. Mục dích việc giảm phụ tàl cho dộng cơ dế glàm lìhlệt độ khí xà trước tua bin, nhằm hạn chế ứng suất nhiệt cho tua bin khi phun nước vào làm sạch tua bin.

– Duy trì động cơ làm việc ổn định ờ phụ tài nhò khoáng từ 10-15 phút, đế đàm bào nhiệt độ của tua bin giảm đến glá trị phù hợp.

Có thể bạn muốn biết: Cách lắp đặt máy bơm nước tăng áp

 Sơ đồ nguyên lý làm sạch tua bin bằng nước
Hỉnh 1.29 Sơ đồ nguyên lý làm sạch tua bin bằng nước

– Cấp nước vào làm sạch tua bin, thời gian cấp nước vào làm sạch cho tua bin phụ thuộc vào từng loại tua bln, thông thường khoáng từ 5-20 phút.

– Sau khỉ kết thúc quá trình cấp nước làm sạch tua bin, duy trì động cơ làm việc ờ phụ tàl này, hoặc ờ 25% phụ tàl (tùy từng loại tua bin) trong khoảng 10 phút đế tua bin khô.Sau đây là ví dụ về quy trình làm sạch tua bln bin loại MAN B&W-NA bảng nước (Hình 1.29):

Tham khảo: Các loại máy bơm giếng khoan

– Giảm phụ tàl cho động cơ đế lìhlệt độ khí xà trước tua bin khoáng 200°c, và glàm tốc dộ của tua bln. Tùy thuộc vào từng loại tua bln, tốc độ của tua bin phàl glàm xuống theo bàng 1.5.

Bàng 1.5 Tốc độ tua bin khi rửa tua bin báng nước

Loại tua bin Tốc độ tua bỉn (v/ph)
NA48/T7. T8 3400
NA48/S 3200
NA57/T7/T8 2800
NA57/T9 2700
NA70/T9 2200

Loại tua bin Tốc độ tua bỉn (v/ph)NA48/T7. T8 3400NA48/S 3200NA57/T7/T8 2800NA57/T9 2700NA70/T9 2200

Sau khi giàm phụ tài cho động cơ, duy trì động cơ làm việc ổn định ờ phụ tảl này khoảng 15 phút sổ tiến hành làm sạch tua bin báng nước như sau:

– Đưa tay van ba ngà 4 sang vị trí “Rửa báng nước”

– Mờ van ba ngà phía dưới của tua bin sang vị trí “Làm sạch tua bin” (dề nước sau khl vệ sinh tua bin thoát ra ngoài)

– Mờ các ống phun 5

– Mờ van chặn 2Thời gian làm sạch tua bin khoáng 10-20 phút VỚI áp suất khoáng 1,5-2 kG/cm2 (điếu chình áp suất nước bâng van điều chỉnh áp suất 3).

Tham khảo: Máy bơm bán chân không là gì

Sau khi kết thúc quá trình làm sạch tua bin:- Đóng tất cà các ống phun 5- Đóng van cấp nước 2- Chuyến van ba ngà 4 sang vị trí “thổi khí” ra ngoài- Chuyến van ba ngà diĩớl tua bin sang vị trí “dộng cơ làm việc”- Tiếp tục khai thác động cơ ờ 25% phụ tàl khoáng 10 phút dể tua bin khô, sau đó từ từ tăng phụ tàl cho động cơ. Trong quá trình táng phụ tàl cho dộng cơ chú ý nghe có tiếng động lạ do các chl tiết bị cọ sát không.

Mỗi tuần phàl làm sạch tua bin bàng nước một lần, dể các cặn cac bon không bám chặt vào cánh tua bin.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ